Miloš Kořínek

 • Článek
Zemědělské podnikání má svá určitá specifika, která se dotýkají i daní. V článku se budeme věnovat oblasti rezerv a odpisů. V případě rezerv budeme vycházet z ustanovení zákona o rezervách , odpisy nalezneme v zákoně o daních z příjmů .
Vydáno: 09. 09. 2015
 • Článek
Daňové subjekty by neměly na placení záloh zapomínat. Opomenutí jejich placení přinese daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení.
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Doručování písemností upravuje zákon č. 280/2009, daňový řád , ve znění pozdějších předpisů. V následujícím článku si přiblížíme doručování písemností ve dvou rovinách, a to doručování směrem od správce daně k daňovému subjektu a naopak od daňového subjektu směrem ke správci daně.
Vydáno: 13. 05. 2015
 • Článek
Daň dědická a darovací je od 1.1.2014 součástí daní z příjmů. Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti již od tohoto data neplatí. Poplatníci však mohou zůstat klidní. I když je daň dědická součástí daně z příjmů, neboť dle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se od daně z příjmů osvobozují příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu. Toto ustanovení se týká všech dědiců, tedy i těch, kteří byli v zákoně o dani dědické zařazeni do třetí skupiny, ze kterých se vybírala dědická daň.
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
V § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je uvedeno, že pokud neuplatní poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP , ve výši: a) 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, b) 60% z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného, c) 40% z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů z jiné samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, d) 30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
Vydáno: 29. 01. 2015
 • Článek
Den 2.2.2014 je nejzazší termín pro podání daňového přiznání k dani silniční. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS “). V článku si stručně připomeneme, kdo a za jakých podmínek je povinen daňové přiznání k dani silniční podat a daň uhradit.
Vydáno: 05. 01. 2015
 • Článek
Následující článek je věnován problematice sankcí, které vyplývají z nedodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ “).
Vydáno: 20. 11. 2014
 • Článek
V roce 2012 koupil poplatník za 6 000 000 Kč budovu, ve které podniká. Budovu v tomtéž roce vložil do svého obchodního jmění a uplatnil jsem z ní daňové odpisy. Za rok 2014 očekává nízký základ daně, a to i bez uplatnění odpisů z budovy. Je povinen je uplatnit? Od roku 2015 by chtěl své podnikání přerušit. Budovu by v této době pravděpodobně pronajímal a výdaje uplatňoval procentní sazbou. Jak to v tomto případě bude s odpisy z hmotného majetku?
Vydáno: 23. 09. 2014
 • Článek
V článku bychom chtěli upozornit na některé chyby, kterých se poplatníci dopouštějí při přiznávání příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí, respektive při uplatňování vyloučení dvojího zdanění u těchto příjmů. Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí upravuje § 38f zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “).
Vydáno: 23. 09. 2014
 • Článek
Poplatník vlastní spolu s bratrem činžovní dům, který před třemi lety zdědily po své sestře. V roce 2014 ho chtějí odprodat. Jsou povinni příjem z prodeje zdanit? Musí podat...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Můžete přiblížit, jak se novela zákona o daních z příjmů dotkla srážkové daně u příjmů z autorských honorářů? Ing. Miloš Kořínek Podle § 7 odst. 6 ZDP jsou příjmy...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Má zaměstnanec, který podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, nárok na provedení srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč? Jak je to v tomto případě...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Poplatník přechází k 1.1.2015 z výdajů paušálních na výdaje ve skutečné výši. Jaký dopad z daňového hlediska to na něj bude mít? Ing. Miloš Kořínek Je třeba si uvědomit,...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Poplatník má v roce 2014 příjmy z autorských honorářů od několika vydavatelů v celkové výši 90 000 Kč za rok. Příjem u žádného z vydavatelů nepřekročil 10 000 Kč...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Poplatník, fyzická osoba, měl v roce 2010 ztrátu, kterou si chce uplatnit za zdaňovací období roku 2014. Je povinen mít k dispozici doklady z roku 2010 i v roce...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
V roce 2014 pracuje poplatník celoročně v Německu. V ČR vlastní byt, který pronajímá. Kde budu příjem za pronájem zdaňovat, v ČR nebo v Německu? Ing. Miloš Kořínek Příjmy...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Syn, který žije ve společné domácnosti s rodiči, ukončí v červnu magisterské studium. V současné době již pracuje. Vlastní promoci bude mít až v září letošního roku. Do jaké...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Poplatník vlastní byt, který zakoupil v roce 2008. V roce 2014 ho chce pronajímat. Jako výdaj si chce uplatnit odpis bytu. Lze jako vstupní cenu uplatnit kupní cenu z...
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
V článku si přiblížíme paušál na dopravu, ukážeme si jeho možnosti, výhody i určitá omezení, které přinesl rok 2014. Především paušál na dopravu si může poplatník zvolit. To znamená, že je založen na dobrovolnosti. Pokud si jej nezvolí, může uplatnit výdaj (náklad) na dopravu v prokázané výši. Každý by tedy měl zvážit, co je pro něj výhodnější. Předpokládáme, že při velkém množství ujetých kilometrů to budou výdaje (náklady) ve skutečné výši.
Vydáno: 20. 03. 2014
 • Článek
V následujícím článku přiblížíme poplatníkům některé části zákona č. 586/1992 sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “), a dalších souvisejících zákonů, které se týkají příjmů ze živnosti z hlediska daně z příjmů.
Vydáno: 20. 02. 2014