Zdanění mzdy na straně zaměstnance v zemích OECD

Vydáno: 8 minut čtení

Hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě a čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, se v zemích OECD značně liší. Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci povinné pojistné a daň z příjmu. Jak se liší v procentním vyjádření hrubá a čistá mzda zaměstnance s podprůměrnou a nadprůměrnou mzdou ve vyspělých zemích světa?

Zdanění mzdy na straně zaměstnance v zemích OECD
Petr
Gola
V Česku je zaměstnanci z hrubé mzdy sražena a odvedena jeho zaměstnavatelem záloha na dani z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. I v ostatních zemích OECD odvádí zaměstnanci z hrubé mzdy daň z příjmu a povinné pojistné. V tabulce si vypočítáme zdanění práce na straně zaměstnance u podprůměrné mzdy a nadprůměrné mzdy. Abychom mohli míru zdanění v Česku porovnat s ostatními členskými zeměmi OECD, tak výpočet provedeme u zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni 67% průměrné mzdy a zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni 167% průměrné mzdy. Stejným způsobem je vypočítáno zdanění mzdy na straně zaměstnance i v ostatních členských zemích OECD. Výpočet je proveden u bezdětného a svobodného zaměstnance, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka.
Praktický výpočet v Česku
Průměrná měsíční mzda za první pololetí roku 2014 činila 25 159 Kč. Podprůměrná mzda ve výši 67% průměrné mzdy je tedy 16 857 Kč (25 159 Kč x 0,67). Nadprůměrná mzda ve výši 167% průměrné mzdy potom 42 016 Kč (25 159 Kč x 1,67). V tabulce si vypočítáme čistou mzdu zaměstnanců pracujících právě za tyto dvě hrubé mzdy.
 I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Text          I    Podprůměrná mzda    I     Nadprůměrná mzda     I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Hrubá mzda       I      16 857 Kč      I      42 016 Kč       I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Zdravotní pojištění   I       759 Kč       I       1 891 Kč       I I placené zaměstnancem  I                I                 I I (zaokrouhleno na Kč   I    (16 857 x 4,5% )    I     (42 016 x 4,5% )     I I nahoru)         I                I                 I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Sociální pojištění   I      1 096 Kč      I       2 732 Kč       I I placené zaměstnancem  I                I                 I I (zaokrouhleno na Kč   I    (16 857 x 6,5% )    I     (42 016 x 6,5% )     I I nahoru)         I                I                 I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I "Superhrubá mzda"    I      22 600 Kč      I      56 400 Kč       I I (zaokrouhleno na sta  I    (16 857 x 1,34)     I     (42 016 x 1,34)     I I nahoru)         I                I                 I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Daň z příjmu fyzických I      3 390 Kč      I       8 460 Kč       I I osob          I                I                 I I             I    (22 600 x 15% )     I     (56 400 x 15% )     I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Sleva na poplatníka   I      2 070 Kč      I       2 070 Kč       I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Záloha na daň z příjmu I      1 320 Kč      I       6 390 Kč       I I fyzických osob     I    (3 390 - 2 070)     I     (8 460 - 2 070)     I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Čistá mzda       I      13 682 Kč      I      31 003 Kč       I I             I (16 857 - 759 - 1 096 - 1 320) I (42 016 - 1 891 - 2 732 - 6 390) I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Souhrnné odvody placené I      3 175 Kč      I      11 013 Kč       I I zaměstnancem      I    (16 875 - 13 682)    I    (42 016 - 31 003)     I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I I Zdanění práce na straně I       18,8%       I       26,2%        I I zaměstnance       I    (3 175 / 16 857)    I    (11 013 / 42 016)     I I-------------------------I--------------------------------I----------------------------------I 
Hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu se liší v Česku o 18,8%. Hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu se liší o 26,2%. Hlavním důvodem jsou vyšší odvody na dani z příjmu fyzických osob zaměstnance s nadprůměrnou mzdou. I když je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak je z důvodu existence základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok daňové zatížení u daně z příjmu progresivní. Pro zjednodušení nezohledňujeme 7% solidární daň, kterou odvádí zaměstnanci s nadstandardním ohodnocením. Zaměstnanec s podprůměrnou mzdou i zaměstnanec s nadprůměrnou mzdou odvádí v procentním vyjádření na zdravotním pojištění a pojistném na sociální zabezpečení stejně.
 
Zdanění u podprůměrných mezd v zemích OECD
Nejméně se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu (ve výši 67% průměrné mzdy) liší z členských zemích OECD v Mexiku (o 1,9%), Chile (o 7,0%), Koreji (o 9,9%), Izraeli (o 10,2%), Irsku (o 12,6%), Novém Zélandu (o 13,3%), Švýcarsku (o 14,2%), Austrálii (o 17,2%), a Estonsku (o 17,9%). Nejvyšší daňové odvody v procentním vyjádření mají zaměstnanci pracující za podprůměrnou mzdu v Dánsku (o 37,1%), Belgii (o 36,1%), Německu (o 34,6%), Maďarsku (o 34,5%), Slovinsku (o 28,5%), Rakousku (o 28,3%), Itálii (o 27,0%) a Francii (o 26,4%). Rozdíl mezi hrubou mzdou a čistou mzdou zaměstnance s podprůměrnou mzdou je v Česku z členských zemí OECD 11. nejnižší.
 
Zdanění u nadprůměrných mezd v zemích OECD
Nejméně se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu (ve výši 167% průměrné mzdy) liší z členských zemích OECD v Chile (o 7,8%), Mexiku (o 14,3%), Koreji (16,0%), Estonsku (o 20,7%), Švýcarsku (o 22,0%), Novém Zélandu (o 22,8%), Japonsku (o 25,4%), Izraeli (o 25,5%) a Polsku (o 25,5%). Nejvyšší daňové odvody v procentním vyjádření mají zaměstnanci pracující za nadprůměrnou mzdu v Belgii (o 49,4%), Dánsku (o 44,3%), Německu (o 43,7%), Rakousku (o 39,0%), Nizozemí (o 38,4%), Itálii (o 38,2%), Lucembursku (o 37,4%), Slovinsku (o 37,4%) a Finsku (o 37,3%). Rozdíl mezi hrubou mzdou a čistou mzdou zaměstnance s nadprůměrnou mzdou je v Česku z členských zemí OECD rovněž 11. nejnižší.
 
Kde se liší míra zdanění nejvíce?
V Česku odvádí zaměstnanec s nadprůměrnou mzdou na daňových odvodech více o 7,4% než zaměstnanec s podprůměrnou mzdou. Česko patří mezi země, kde se daňová povinnost občanů v závislosti na příjmu příliš neliší. Důvodem je existence rovné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob. Daňová progrese vzniká v Česku pouze z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka. Ve většině členských zemí OECD je značné progresivní zdanění, tedy více daňových sazeb u daně z příjmu fyzických osob. Občané s vyššími příjmy tedy odvádí více na dani z příjmu fyzických osob v absolutním i procentním vyjádření. Nejvýraznější je rozdíl v míře zdanění u nadprůměrné mzdy oproti míře zdanění u podprůměrné mzdy v Izraeli (o 15,3%), Finsku (o 14,0%), Belgii (o 13,2%), Švédsku (o 12,8%), Mexiku (o 12,4%), Nizozemí (o 12,3%) a Austrálii (o 12,0%).
Nejnižší zdanění je v Chile a Mexiku
Z členských zemí OECD odvádí na povinných daních nejméně zaměstnanci v Chile a Mexiku. Co mají obě země společné? Výhodnou geografickou polohu, stabilní politické prostředí a rozvíjející se ekonomiku. Mexiko i Chile jsou velmi atraktivní pro zahraniční investory. Nízké přímé daně podporují byznys a pomáhají zlepšovat podmínky pro podnikání. Na vzestupu je mimo obchod i turistický ruch a služby. Zejména Chile v posledních letech stoupá v hodnocení renomovaných ekonomických žebříčků uznávaných analytických společností.
Severské země hrají v ekonomických žebříčcích prim
Životní úroveň v Dánsku, Finsku, Švédsku, Norsku a Islandu je vysoká. Uvedené země najdeme na předních místech ve většině ekonomických analýz. Hospodářská výkonnost severských zemí je obdivuhodná. Ve všech severských zemích je poměrně vysoké zdanění. Přesto jsou podnikatelské podmínky výborné. Všechny země vykazují minimální korupci, dobré pracovní podmínky, kvalitní školství a zdravotnictví, nízkou kriminalitu. Národní ekonomiky jsou orientovány na produkty s vysokou přidanou hodnotou. Vysoká osobní a ekonomická svoboda, vysoká vzdělanost občanů a fungující veřejný sektor jsou základem ekonomického růstu v těchto zemích.
V Evropě je zdanění vyšší než v mimoevropských zemích
Z členských zemí OECD se více liší hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance a je tedy vyšší zdanění v evropských zemích než v mimoevropských zemích. V členských zemích EU je propracovaná sociální politika, což zvyšuje nároky na finanční zajištění od státu a je jedním z důvodu pro vyšší zdanění. V mimoevropských zemích OECD se více posiluje vlastní odpovědnost občanů než v Evropě za životní úroveň v penzi, nemoci nebo nezaměstnanosti výměnou za nižší zdanění práce.
 Zdanění na straně zaměstnance u podprůměrné a nadprůměrné mzdy (v zemích OECD, údaje za rok 2013) I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Země      I Podprůměrná mzda I Nadprůměrná mzda I  Rozdíl v míře  I I        I (67% průměrné  I (167% průměrné  I   zdanění   I I        I    mzdy)    I    mzdy)    I          I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Izrael     I   10,2%    I   25,5%    I   15,3%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Finsko     I   23,3%    I   37,3%    I   14,0%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Belgie     I   36,1%    I   49,4%    I   13,2%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Švédsko    I   22,2%    I   35,0%    I   12,8%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Mexiko     I    1,9%    I   14,3%    I   12,4%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Nizozemí    I   26,1%    I   38,4%    I   12,3%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Austrálie   I   17,2%    I   29,2%    I   12,0%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Itálie     I   27,0%    I   38,2%    I   11,2%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Rakousko    I   28,3%    I   39,0%    I   10,7%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Velká Británie I   20,1%    I   30,2%    I   10,1%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Norsko     I   25,5%    I   35,6%    I   10,1%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Španělsko   I   18,4%    I   28,5%    I   10,1%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Island     I   23,2%    I   33,0%    I    9,9%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Nový Zéland  I   13,3%    I   22,8%    I    9,5%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Německo    I   34,6%    I   43,7%    I    9,2%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I USA      I   21,5%    I   30,5%    I    8,9%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Slovinsko   I   28,5%    I   37,4%    I    8,8%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Kanada     I   18,8%    I   26,8%    I    8,0%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Švýcarsko   I   14,2%    I   22,0%    I    7,8%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Francie    I   26,4%    I   34,0%    I    7,6%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Česko*     I   18,8%    I   26,2%    I    7,4%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Dánsko     I   37,1%    I   44,3%    I    7,2%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Turecko    I   26,1%    I   32,6%    I    6,5%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Slovensko   I   19,2%    I   25,6%    I    6,4%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Korea     I    9,9%    I   16,0%    I    6,1%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Japonsko    I   20,0%    I   25,4%    I    5,4%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Estonsko    I   17,9%    I   20,7%    I    2,8%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Polsko     I   23,8%    I   25,5%    I    1,7%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Chile     I    7,0%    I    7,8%    I    0,8%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Maďarsko    I   34,5%    I   34,5%    I    0,0%    I I----------------I-------------------I-------------------I-------------------I * u Česka jsou údaje vypočítané za první pololetí roku 2014  Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation ofWage Income (2013) 

Související dokumenty