Celní kontroly - původ zboží, 2b. část

Vydáno: 15 minut čtení

V první části článku jsme si vysvětlili, proč legislativa Evropské unie definuje pravidla nepreferenčního původu a preferenčního původu. V obou případech jsme uvedli základní informace, jak zboží získává svůj původ, jaké předpisy na určení původu dopadají a rovněž postupy ověřování původu zboží. Zároveň jsme upozornili na to, že oblast preferenčních pravidel je komplikovanější a je třeba jí věnovat větší pozornost. Jde zejména o to, že výsledkem uplatňovaných preferenčních pravidel je získání určité preferenční výhody, která může být představovaná sníženou nebo nulovou sazbou cla. Zde je ovšem riziko v tom, abychom právě v případě nesprávné aplikace příslušných pravidel nemuseli hradit neoprávněně neuhrazená cla, nebo nebyli trestáni za porušení těchto pravidel. Je třeba si uvědomit, že i v případě, kdy vystavujeme preferenční důkaz při vývozu do země mimo Evropsku unii, je v dané zemi určení uplatněno preferenční zacházení, a i zde by tedy mohlo dojít k obdobné situaci, kdy důsledkem našeho pochybení, bude dodatečně vyměřeno clo našemu příjemci zboží.

Celní kontroly – původ zboží (2. část)
Ing. Bc.
Lenka
Sabelová
V této části tedy budeme pokračovat v informacích vztahujícím se k preferenčnímu původu zboží. Zaměříme se na doklady, které prokazují preferenční původ zboží. Neopomeneme ani fakt, že i při obchodování uvnitř Evropské unie se uplatňují preferenční pravidla. Není to ale tak, jak občas v praxi vidím, že se má preferenční důkaz původu (například prohlášení na faktuře) objevit na faktuře uvnitř Evropské unie, mezi firmami z členských států, ale přiblížíme systém dodavatelských prohlášení.
Obecně se prokazuje preferenční původ zboží následujícími doklady:
-
Prohlášení o původu na faktuře nebo na jiném obchodním dokumentu (do hodnoty +/- 6 tisíc EUR -přesné hodnoty jsou uvedeny v předmětné dohodě),
-
Prohlášení o původu na faktuře nebo na jiném obchodním dokumentu učiněné schváleným vývozcem,
-
Doklad EUR.1,
-
Doklad EUR-MED,
v dohodě se Sýrií může být u malých zásilek používán doklad EUR.21).
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=4033.jpg
Prohlášení o původu má přesně definovanou formu - jeho text je vždy uveden v předmětné dohodě.2)

Související dokumenty