Dlouhodobý hmotný majetek, nebo zásoba

Vydáno: 9 minut čtení

Článek je upraveným výňatkem z publikace „Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí“, jejíž vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer. Věci nemovité mohou být - mimo jiné - dlouhodobým hmotným majetkem, nebo zásobou. Každá z těchto kategorií se může daňově chovat jinak. Může odlišně ovlivňovat daňovou povinnost. Chybné posouzení může mít za následek chybné určení daně. Je na účetní jednotce, potažmo daňovém subjektu, aby věc nemovitou zařadila správně. V souladu s objektivním právem.

Dlouhodobý hmotný majetek, nebo zásoba
PhDr.
Milan
Skála
daňový poradce 014, Cicero s.r.o.
 
Dlouhodobý hmotný majetek
Vymezuje ho § 7 účetní vyhlášky1), na jejíž text odkazuji. Pro zdaňování nemovitých věcí jsou podstatné tyto alternativy dlouhodobého hmotného majetku:
a)
pozemky, pokud nejsou zbožím. Položka nezahrnuje ty součásti pozemku, které se odpisují; například, pěstitelské celky trvalých porostů, popřípadě ložiska nevyhrazeného nerostu,
b)
stavby2) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů3). Opět: pokud nejsou zbožím. Je nepodstatné, zda stavba je samostatnou věcí, a nebo je součástí pozemku,
c)
právo stavby, pokud není zbožím,
d)
otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,