Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2014

Vydáno: 31 minut čtení

Aby se správce daně dozvěděl stěžejní údaje o daňovém subjektu, zejména zda správně stanovil daňovou povinnost, musí se nějakým legálním způsobem dostat k relevantním informacím. Protože není reálné ani žádoucí, aby za každé zdaňovací období prováděl u všech poplatníků a plátců daně kontrolu, bylo zvoleno nejjednodušší možné řešení. Daňovým subjektům (ne vždy a ne všem) je přímo ze zákona nařízeno sepsat všechny potřebné údaje do standardizované formy tiskopisu - daňového přiznání - a předat je správci daně. Prověření daňových subjektů pak nemusí být plošné, ale přesně cílené například z důvodu podezřelých údajů v přiznání. A pokud by se někdo opovážil přiznání nepodat nebo uvedl nepravdivé údaje, bude přísně potrestán.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Novinky za rok 2014
Pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2014 je stěžejní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“), účinné k 31.12.2014. Tento zákon je ale často novelizován - 7x s účinností v roce 2014 - a orientaci navíc komplikuje řada přechodných ustanovení, která mohou použitelnost vybraných novinek odložit na pozdější období nebo naopak předsunout před účinnost novely (díky soudní judikatuře jen u změn ku prospěchu poplatníků), anebo vázat na určité podmínky (například se změna netýká dříve uzavřených smluv, které proto doběhnou ještě ve starém daňovém režimu). Z tohoto pohledu se stal rekordmanem zákon č. 267/2014 Sb., který novelizoval ZDP a dalších 17 zákonů sice až s účinností od 1.1.2015, ovšem jeho 49 přechodných ustanoveních velkou část změn promítá zpětně do zdaňovacího období kalendářního roku 2014.
Co se týče předmětu našeho zájmu - přiznání k dani z příjmů právnických osob („DPPO“) za zdaňovací období kalendářního roku 2014 - připomeňme následujících 10 významnějších věcných meziročních změn:
1)
Změny neziskových poplatníků
-
Změnilo se vymezení veřejně prospěšných
alias
neziskových poplatníků a také s tím související rozsah předmětu daně a možných příjmů osvobozených od daně, jakož i speciálního odpočtu „neziskovek“.
2)
Změny finančního leasingu
-
Zpřesněna definice finančního leasingu po 1.1.2014 (důraz na přenesení rizik na uživatele) a nově je i u věcí patřících do 4. až 6. odpisové skupiny možné zkrácení doby nájmu o 6 měsíců oproti odpisům.
3)
Změny zákonných opravných položek
-
Zjednodušení tvorby „časových“ zákonných opravných položek k pohledávkám vzniklým po 1.1.2014 a zákaz tvorby „insolvenčních“ zákonných opravných položek k pohledávkám za spojenými osobami.
4)
Vyšší daňový odpočet poskytnutých darů
-
Maximální odpočet za poskytnuté dary, resp. bezúplatná plnění se sjednotil na 10% základu daně sníženého o případně odčitatelné položky podle § 34 ZDP (zejména minulé daňové ztráty).
5)
Rozšíření daňových odpočtů
-
Byl zaveden odpočet na podporu odborného vzdělávání (až 110% vstupní ceny a 200 Kč za hodinu praxe). Vedle toho byl zvýhodněn a upraven stávající daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
6)
Začlenění bezúplatných příjmů (darů) do předmětu daně z příjmů
-
V důsledku zrušení daně darovací nové podléhají dani z příjmů i bezúplatné příjmy (zejména dary). U veřejně prospěšných
alias
neziskových poplatníků jsou obvykle od daně osvobozeny. Z předmětu daně byl pro rok 2014 zcela vyloučen majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy.
7)
Daňově uznatelný prodej pozemků
-
U poplatníků DPPO je nově daňově účinná bez omezení ztráta z prodeje koupených pozemků.
8)
Povinná e-podání obchodních korporací
-
Má-li daňový subjekt (či zástupce) zpřístupněnu datovou schránku (což má ze zákona každá obchodní
korporace
) nebo povinný audit, musí činit daňová podání - přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného i dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování - jen elektronicky (datovou zprávou). Sice to platí až od 1.1.2015, ale tím pádem také pro přiznání k DPPO za rok 2014.
9)
Nová pokuta za nepeněžní prohřešky
-
Byla obnovena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy - až 500 000 Kč. Hrozí po 1.1.2015 za nesplnění registrační, ohlašovací či jiné oznamovací povinnosti, a za nesplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti. Za nedodržení povinné e-formy daňových podání je paušální pokuta 2 000 Kč.
10)
Obnovení individuálního promíjení sankcí:
-
Týká se vybraných sankcí - až 75% penále a 100% úroku z prodlení i z posečkané částky - vzniklých po 1.1.2015. Podmínkou je úhrada dlužné daně, důvody ospravedlňující daný prohřešek, a že daňový subjekt ani člen jeho statutárního orgánu nejméně 3 roky závažně neporušili účetní a daňové předpisy.
 
Kdy podat přiznání?
Přiznání k DPPO za rok 2014 je nutno podat nejpozději ve středu 1.4.2015. Notorické opozdilce můžeme potěšit tím, že jim žádná sankce nehrozí, ani když přiznání podají až následující čtvrtek 9.4.2015. V souladu s § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů („“), totiž platí jistá doba hájení. Pozdější podání ale již bude sankcionováno pokutou za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05% daně, resp. 0,01% ztráty za každý další den prodlení (nejvýše 5% daně či ztráty), přesáhne-li sankce 200 Kč. Když bude prodlení do 30 dnů, bude výše pokuty jen poloviční, nebude-li přiznání podáno vůbec, tak bude pokuta nejméně 500 Kč.
Pokud poplatníkovi zpracovává a podává daňové přiznání poradce (tj. daňový poradce nebo advokát) prodlužuje se lhůta pro podání do středy 1.7.2015, jestliže příslušná plná moc je uplatněna u správce daně do 1.4.2015. Stejná prodloužená lhůta platí také pro poplatníky, kteří mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem; naproti tomu pouhý dobrovolný audit nestačí. O tato prodloužení se nežádá.
Kromě toho může poplatník a jeho zástupce požádat správce daně o prodloužení lhůty pro přiznání za rok 2014, čemuž ale nemusí být vyhověno a žádost podléhá správnímu poplatku 300 Kč. Toto správcovské prodloužení lhůty pro řádné daňové přiznání může činit až 3 měsíce. Výjimkou je případ, kdy předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, tehdy může být lhůta prodloužena až do konce října 2015.
 
Jak uhradit daň?
Daň z příjmů právnických osob je splatná ve výše uvedených lhůtách pro podání daňového přiznání, přičemž i zde je tolerováno až 5denní zpoždění úhrady, po němž následuje sankční úrok z prodlení 14,05% p.a. Pokud poplatník nemá dostatek peněz, může požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení její úhrady na splátky, což obnáší správní poplatek 400 Kč. Výhodou je nižší úrok z posečkané částky 7,05% p.a. a nehrozí daňová
exekuce
dlužné částky. Za den bezhotovostní platby se považuje až den připsání peněz na účet finančního úřadu. Od roku 2015 je možno žádat o individuální prominutí až 100% úroků z prodlení i úroku z posečkání daně, které je třeba odůvodnit a uhradit správní poplatek 1 000 Kč (ledaže úrok nepřesáhne 3 000 Kč).
Možné způsoby úhrady daně (včetně záloh na daň, popřípadě splátek daně):
-
bezhotovostním převodem z účtu plátce na příslušný účet správce daně;
-
v hotovosti prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný účet správce daně,
-
v hotovosti úřední osobě (tj. pověřenému zaměstnanci finančního úřadu, tedy zpravidla na jeho pokladně), a to v úhrnu nejvýše do částky 500 000 Kč za jeden kalendářní den,
-
přeplatkem na jiné dani.
Při každé platbě daně musí být jednoznačně identifikovány tři skutečnosti:
1)
jaký daňový subjekt (nebo za jaký daňový subjekt) daň platí,
2)
kterému (místně příslušnému) finančnímu úřadu se platí,
3)
na úhradu jaké daně platba směřuje.
Ad 1) Jednoznačnou identifikaci daňového subjektu zajišťuje variabilní symbol. Má-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), uvede jako variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za pomlčkou, což je u osob právnických jejich identifikační číslo (IČ). Specifický symbol platby a Zpráva pro příjemce se při placení daní využívají pouze při využití institutu zvláštní zajištění DPH příjemcem zdanitelného plnění.
Ad 2) Každý finanční úřad má vlastní číslo bankovního účtu, resp. jeho tzv. matrikovou část. Tato matriková část je proto stejná u všech bankovních účty téhož finančního úřadu. Máme 14 finančních úřadů, které odpovídají krajskému uspořádání ČR a 1 Specializovaný finanční úřad v Praze (hlavně pro banky, pojišťovny a firmy s obratem přes 2 miliardy Kč). Všechny účty úřadů jsou vedeny u ČNB, jejíž bankovní kód je 0710.
Ad 3) Pro každou daň je stanoveno jednotné předčíslí (v rozsahu dvou až pěti číslic), které platí pro všechny finanční úřady v ČR. Pro daň z příjmů právnických osob je stanoveno předčíslí 7704.
 I----------------------------------------I-----------------------------------I I Název finančního úřadu         I Bankovní spojení pro úhradu DPPO I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I 7704-77628031/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I 7704-77628111/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I 7704-77627231/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I 7704-77627311/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I 7704-77629341/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I 7704-77621411/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I 7704-77628461/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Královehradecký kraj I 7704-77626511/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I 7704-77622561/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I 7704-67626681/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I 7704-77628621/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I 7704-47623811/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I 7704-77621761/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I 7704-47620661/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I I Specializovaný finanční úřad      I 7704-77620021/0710        I I----------------------------------------I-----------------------------------I 
Povinný je i konstantní symbol: 1148 - bezhotovostní bankovní převod, 1149 - úhrada v hotovosti (poštou nebo přes banku). Specifický symbol ani „Zpráva pro příjemce“ se při placení DPPO nevyužívají.
 
Jak podat přiznání?
Přiznání i k DPFO je možno platně podat místně příslušnému finančnímu úřadu šesti různými způsoby:
1)
písemně - předložením na podatelně finančního úřadu,
2)
písemně - odesláním klasickou papírovou poštou,
3)
datovou zprávou – jako přílohu e-mailu odeslaného na adresu elektronické podatelny podepsanou uznávaným
alias
zaručeným elektronickým podpisem,
4)
datovou zprávou – odeslanou prostřednictvím datové schránky,
5)
datovou zprávou – s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
6)
kombinovaně – odeslání datové zprávy bez uznávaného (zaručeného) elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik (ovšem po 1.1.2015 již není možné odeslání faxem), kdy je ale ještě poté nutno tento úkon do 5 dnů, potvrdit nebo opakovat některým z výše uvedených pěti způsobů.
Jak jsme již předeslali, od 1.1.2015 je třeba pamatovat na nové omezení nutící činit tzv. formulářová podání jen elektronicky, jak stanoví § 72 odst. 4 DŘ, který dopadá i na podání přiznání k DPPO za rok 2014.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 (pozn.: včetně řádného daňového přiznání k DPPO) učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 (pozn.: jde o možnosti 3, 4 a 5 uvedené výše).
K tomu dodejme, že dle § 5 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je všem právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku automaticky ze zákona zdarma zřízena datová schránka. Přičemž tato je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby do zřízené datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.
Pokud poplatník nemá vlastní programové vybavení umožňující sestavit přiznání k DPPO, pak lze doporučit jako nejjednodušší a uživatelsky nejpřívětivější řešení volně dostupnou aplikaci Ministerstva financí na Daňovém portále - www.daneelektronicky.cz, nebo přes www.financnisprava. cz (záložka tiskopisy). Nejenže nabízí „Průvodce krok po kroku“, a dílčí výpočty provádí automaticky, ale průběžně vyplňování tiskopisu prověřuje a upozorňuje na případné chyby. Tato služba komfortně nabízí přímé podání způsobem ad 3 nebo 5.
 
Jaký tiskopis přiznání použít?
Podle § 72 DŘ je možno řádné (stejně tak i opravné, dodatečné nebo opravné dodatečné) daňové přiznání platně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem, resp. datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správce daně odeslanou některým z výše uvedených způsobů.
Tiskopis přiznání k DPPO má označení 25 5404 MFin 5404 (8 stran) a pro každý rok je vydáván nový vzor. Pro zdaňovací období kalendářního roku 2014 se jedná o vzor č. 25, resp. i pro zdaňovací období započatá v roce 2014 a pro jejich části, za které lhůta pro podání přiznání uplyne po 31.12.2014. Podpůrným tiskopisem jsou Pokyny k vyplnění tohoto přiznání, 25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 25 (16 stran).
Tiskopis daňového přiznání k DPPO je rozčleněn do pěti oddílů:
-
Záhlaví - jakému finančnímu úřadu, resp. jakému z jeho územních pracovišť je toto podání určeno, kdo přiznání podává a z jakého titulu (početné rozlišovací kódy upřesňují Pokyny k vyplnění přiznání),
-
I. oddíl – údaje o poplatníkovi,
-
II. oddíl – proces od účetního výsledku hospodaření k DPPO:
-
Nejprve je na řádcích 10 až 170 účetní výsledek hospodaření převeden na základ daně z příjmů (např. na řádku 40 se zvyšuje o nedaňově účetní náklady, na řádku 110 snižuje o účetní výnosy osvobozené od daně, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy se řeší samostatně podle jeho povahy na řádku 50 nebo řádku 150).
-
Další řádky 200 až 360 II. oddílu slouží k úpravám základu daně, výpočtu daně a uplatnění slev na dani (např. na řádku 230 se základ daně snižuje o daňové ztráty z minulých až 5 let, na řádku 260 se základ daně snižuje o poskytnuté „dary“, na řádku 290 se vypočítává daň z obecného základu daně sazbou 19%, na řádcích 331 až 335 se počítá daň ze samostatného základu daně z vybraných kapitálových příjmů ze zahraničí).
-
III. oddíl - (neobsazeno),
-
IV. oddíl - dodatečné daňové přiznání,
-
V. oddíl – placení daně (vyčíslení přeplatku či nedoplatku ve vazbě na zaplacené zálohy a zajištění daně), na rozdíl od přiznání k DPFO je třeba o vrácení případného přeplatku na DPPO samostatné žádat.
Tiskopis uzavírá prohlášení poplatníka o pravdivosti a úplnosti údajů a jeho podepsání. Pokud bude poplatník tápat, jak správně vyplnit údaje o zástupci, najde odpověď v Pokynech k vyplnění daňového přiznání.
Samotný výpočet DPPO není až takovou vědou, pracnější je příprava podkladů, z nichž většinu má zájem vidět i správce daně, a tvoří proto povinné přílohy, které jsou nedílnou součástí přiznání (§ 72 odst. 2 DŘ). Jde především o účetní závěrku za příslušné účetní období - v našem případě tedy za kalendářní rok 2014.
Nezbytná je rovněž Příloha č. 1 II. oddílu (4 strany), která je přímo součástí tiskopisu přiznání k DPPO. Sestává z tabulek A až K, které podrobnější rozebírají některé údaje podstatné pro výpočet daně:
-
Tabulka A: Rozdělení nedaňových výdajů (nákladů) uvedených na ř. 40 ad výše podle účtových skupin,
-
Tabulka B: Odpisy hmotného a nehmotného majetku,
-
Tabulka C: Daňově účinný odpis pohledávek a zákonné opravné položky,
-
Tabulka D: Neobsazeno,
-
Tabulka E: Odpočet daňové ztráty,
-
Tabulka F: Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a nový odpočet na podporu odborného vzdělávání,
-
Tabulka G: Celková hodnota poskytnutých bezúplatných plnění
alias
darů,
-
Tabulka H: Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani,
-
Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H (uplatní se u investičních pobídek, tiskopis č. 25 5404/C),
-
Tabulka I: Zápočet daně zaplacené v zahraničí,
-
Samostatná příloha k tabulce I (při zápočtu zahraniční daně z více států, tiskopis č. 25 5404/D),
-
Tabulka J: Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti,
-
Tabulka K: Vybrané ukazatele hospodaření
-
Roční úhrn čistého obratu
-
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (zaokrouhlený na celé číslo)
Bude-li vyplněn některý z řádků přiznání označených - 8) - je dále nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na daném řádku a její propočet.
Ke zjištění podrobností o transakcích se spojenými osobami slouží nová příloha přiznání k DPPO – poprvé již za rok 2014. Jde o tiskopis č. 25 5404/E - vzor č. 1. Povinná je pro daňové subjekty splňující alespoň jedno z kritérií: aktiva celkem přes 40 mil. Kč, čistý obrat více než 80 mil. Kč, nebo více než 50 zaměstnanců.
 
Příklad vyplnění přiznání k DPPO za rok 2014
Pekaři, s. r. o., se sídlem v Brně vykazuje za účetní i zdaňovací období kalendářního roku 2014 účetní výsledek hospodaření před zdaněním („VH“) rovný 1 000 000 Kč. Pro účely výpočtu DPPO a sestavení přiznání je k tomu navíc zapotřebí doplnit dalších 15 skutečností (odkazy směřují do přiznání k DPPO za rok 2014).
1) Náklady na reprezentaci (účet 513) sestávají z částky 15 000 Kč za uspořádání firemního vánočního večírku a 20 000 Kč nákladů na propagační předměty (reklamní a propagační předměty s logem společnosti Pekaři, s. r. o., jejichž jednotková cena je do 400 Kč bez DPH, a byly rozdány obchodním partnerům).
-
15 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP1 (řádek 40 a tabulka A).
-
Naopak částka 20 000 Kč podle téhož ustanovení ve VH zůstává, je plně daňově účinným nákladem.
2) Mzdové náklady (účet 521) za prosinec 2014 činily 1 000 000 Kč, z nichž pojistné srážené zaměstnancům (MD 331/D 336) ve výši 110 000 Kč a srážená daň ze závislé činnosti (MD 331/D 342) 50 000 Kč byly odvedeny se zpožděním až 11.2.2015. Obdobně i za prosinec 2013 bylo pojistné srážené zaměstnancům z mezd ve výši 80 000 Kč i sražené zálohy na daň 40 000 Kč odvedeny se zpožděním až 10.2.2014.
-
Pojistné za prosinec 2013 sražené z mezd ve výši 80 000 Kč, ale odvedené opožděně až 10.2.2014:
-
zvýšilo VH za rok 2013 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30), a
-
sníží VH za rok 2014 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Pojistné za prosinec 2014 sražené z mezd ve výši 110 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2015:
-
zvýší VH za rok 2014 podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP (řádek 30), a
-
sníží VH za rok 2015 podle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2 ZDP (řádek 111).
-
Za pozdní odvod záloh na daň hrozí úrok z prodlení, ale samy o sobě nejsou daňovým nákladem firmy, jsou obecně nákladem již v rámci zúčtovaných mezd. Opožděné odvedení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců nepředstavuje položku zvyšující VH, resp. základ daně z příjmů firmy.
3) Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nad rámec hrubých mezd (účet 524) za prosinec 2014 ve výši 340 000 Kč bylo také odvedeno se zpožděním až 11.2.2015, a stejnou chybu firma udělala i před rokem u pojistného nad rámec hrubých mez za prosinec 2013 ve výši 300 000 Kč, které uhradila až 10.2.2014.
-
Pojistné za prosinec 2013 nad rámec mezd ve výši 300 000 Kč ale odvedené opožděně až 10.2.2014:
-
zvýšilo VH za rok 2013 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40), a
-
sníží VH za rok 2014 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
-
Pojistné za prosinec 2014 nad rámec mezd ve výši 340 000 Kč ale odvedené opožděně až 11.2.2015:
-
zvýší VH za rok 2014 podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP (řádek 40), a
-
sníží VH za rok 2015 podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 2 ZDP (řádek 160).
4) Náklady na soukromé životní pojištění jednatele byly ve výši dohodnuté ve smlouvě 20 000 Kč (účet 527). Náklady na dovolenou (rekreaci) zaměstnanců hrazenou zaměstnavatelem činily 60 000 Kč (účet 528).
-
Náklad 20 000 Kč není třeba v přiznání řešit, je daňově účinný podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.
-
60 000 Kč za dovolené ale zvýší VH (řádek 40), nejde o daňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.
5) U dvou automobilů hodlá s.r.o. uplatnit paušální výdaj na dopravu za celý rok 2014, tj. 2 x 12 měsíců x 5 000 Kč = 120 000 Kč. O této částce neúčtovala. Naproti tomu zaúčtovala do nákladů spotřebované pohonné hmoty u těchto vozidel ve výši 50 000 Kč (účet 501) a poplatky za parkování 2 000 Kč (účet 518).
-
Paušální výdaje na dopravu jsou čistě daňová položka, o které se neúčtuje, 120 000 Kč patří do řádku 162.
-
O spotřebované pohonné hmoty (50 000 Kč) a parkovné (2 000 Kč) je nutno zvýšit VH (řádek 40).
6) Pekaři, s. r. o., uhradili celkem peněžité dary (účet 543) za 11 000 Kč, z toho 10 000 Kč zoologické zahradě na ochranu zvířat a 1 000 Kč mateřské školce (kde chodí syn jednatele společnosti) na vybavení hračkami.
-
Celých 11 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40).
-
Společnost s r. o. může při splnění podmínek § 20 odst. 8 ZDP o dar na ochranu ohrožených zvířat (10 000 Kč) snížit základ daně (řádek 260). Dar MŠ je nižší než 2 000 Kč, proto jej nelze uplatnit jako odpočet.
7) Neznámý pachatel odcizil firemní automobil v účetní zůstatkové ceně (účet 549) 50 000 Kč, jehož daňová zůstatková cena ke dni odcizení byla 80 000 Kč. Společnost obdržela náhradu od pojišťovny (účet 648) jen 70 000 Kč. Při dalším vloupání pachatel - místní recidivista „Oskar“ - odcizil finanční hotovost (škoda účtována na účet 569) 20 000 Kč, dosud nebyl odsouzen. Více štěstí měli Pekaři, s.r.o. u obdobné loňské krádeže 15 000 Kč z pokladny - která pro ni v roce 2013 nebyla daňově účinná - neboť po odsouzení zloděj „Honza“ uhradil celou odcizenou částku 15 000 Kč, o čemž společnost účtovala v roce 2014 na účet 668.
-
Přesah daňové zůstatkové ceny nad účetní o 30 000 Kč (odcizené auto) sníží VH, neboť jde o daňově plně účinnou škodu způsobenou neznámým pachatelem dle § 24 odst. 2 písm. c) a l) ZDP (řádek 160).
-
Odcizené peníze (20 000 Kč) bez náhrady zvýší VH v souladu s § 25 odst. 1 písm. n) ZDP (řádek 40).
-
Náhrada odcizených peněz 15 000 Kč není předmětem zdanění, protože souvisí s daňově neúčinnými náklady roku 2013. V roce 2014 proto sníží VH podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (řádek 140).
8) Firma v roce 2014 pokračovala sedmým rokem v tvorbě rezervy na opravu střechy své administrativní budovy (účet 552) á 200 000 Kč. Plánovaný rozpočet opravy je 1 400 000 Kč a počítá se s ní v roce 2016. Dále začala tvořit prvním rokem rezervu na výměnu oken skladiště 100 000 Kč, která je plánována také na rok 2016 za 200 000 Kč. Částky tvořených rezerv nebyly deponovány na zvláštní vázaný bankovní účet.
-
Tvorba staré rezervy 200 000 Kč je daňovým nákladem (§ 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách -„ZoR“), neboť u rezerv započatých před 1.1.2009 není podmínkou deponování na vázaný účet, účetní VH tak nemusí být v přiznání měněn, jen se objeví v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce C na řádku 25 a řádku 26.
-
Tvorba nové rezervy na výměnu oken ale není daňovým nákladem, protože nebyla splněna podmínka deponování částky rezervy na vázaný bankovní účet, proto 100 000 Kč zvýší VH (řádek 40).
9) Vlivem druhotné platební neschopnosti Pekaři, s. r. o., hradili některé závazky později. Z tohoto důvodu jim byl dodavateli předepsán úrok z prodlení (účet 544) v celkové výši 50 000 Kč, z čehož obchodní společnost uhradila v roce 2014 jen 30 000 Kč, zbývajících 20 000 Kč doplatila hned v lednu 2015.
-
O neuhrazené smluvní sankce 20 000 Kč zvýší VH roku 2014 podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP (řádek 40).
-
V roce 2015 doplacené sankce 20 000 Kč sníží VH dle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 3 ZDP (řádek 111).
10) Z důvodu promlčení byla odepsána pohledávka 100 000 Kč (účet 546), dlužník ale není v úpadku. Byla k ní vytvořena „časová“ zákonná opravná položka 20 000 Kč a ostatní (nedaňová) opravná položka 80 000 Kč. Oba typy opravných položek („OP“) byly v roce 2014 rozpuštěny ve prospěch nákladů (na Dal účtů 558 a 559). Dále firma vytvořila 100% „insolvenční“ zákonnou OP k pohledávce ve výši 40 000 Kč, protože s dlužníkem bylo v létě 2014 zahájeno insolvenční řízení. Pohledávka byla přihlášena včas a nebyla popřena.
-
Odpis promlčené pohledávky 100 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jen do výše zákonné opravné položky 20 000 Kč. O zbývajících 80 000 Kč je nutno zvýšit VH (řádek 40).
-
Zrušení zákonné (daňové) OP 20 000 Kč je daňově
relevantní
, na rozdíl od zrušení ostatní (nedaňové) OP 80 000 Kč. A proto se o tuto částku sníží VH podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP (řádek 112).
-
Nová tvorba „insolvenční“ zákonné OP ve výši 40 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a § 8 ZoR, jen je třeba údaje vykázat v příloze č. 1 II. oddílu, v tabulce C na řádcích 3 a 4.
11) Účetní odpisy (účet 551) DHM 300 000 Kč a dalších 30 000 Kč tvořily účetní odpisy drobného hmotného majetku (v jednotkové ceně do 40 000 Kč). Daňové odpisy hmotného majetku („HM“) jen 250 000 Kč.
-
Rozdíl mezi vyššími účetními a nižšími daňovými odpisy HM 50 000 Kč zvýší VH (řádek 50).
-
Daňové odpisy je nutno rozepsat podle odpisových skupin v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B ř. 1 až 11.
-
Účetní odpisy drobného hmotného majetku (30 000 Kč) jsou zároveň podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově účinné, zůstávají tak ve VH, přičemž se rozepíší v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B řádku 12.
12) Pekaři, s. r. o., v souladu s obchodními smlouvami vůči svým odběratelům za pozdní úhrady vystavených faktur uplatnili pohledávky z titulu smluvních úroků z prodlení v úhrnné výši 100 000 Kč (účet 644). Z toho bylo dlužníky do konce roku 2014 uhrazeno jen 60 000 Kč, zbývajících 40 000 Kč až v roce 2015.
-
O nepřijaté smluvní sankce 40 000 Kč sníží VH roku 2014 dle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 (řádek 111).
-
V roce 2015 přijaté sankce (40 000 Kč) zvýší VH podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 ZDP (řádek 30).
13) Firma obdržela podíly na zisku
alias
dividendy (účet 668) od tuzemské XYZ, a.s., 85 000 Kč. Jde o částku po sražení 15% daně podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, hrubá částka dividend tedy byla 100 000 Kč. Podíl v XYZ, a.s., sice činil 20%, ale protože jej Pekaři, s. r. o., koupili na jaře 2014 a prodali se ziskem ještě na podzim téhož roku, nebyly naplněny podmínky pro osvobození dividend z „dceřiné společnosti“ od daně.
-
Dividendy byly zdaněny, proto se o 85 000 Kč sníží VH podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP (řádek 120).
14) Za rok 2012 vykázána daňová ztráta 600 000 Kč, z níž bylo v roce 2013 využito 200 000 Kč. V roce 2014 firma změnila vlastníka prodejem 100% podílů novému společníkovi. Předmět činnosti firmy se nezměnil.
-
Sice došlo k podstatné změně ve složení společníků, ovšem přitom byla zachována činnost firmy, tudíž jsou splněny podmínky § 38na ZDP pro odpočet daňové ztráty 400 000 Kč (řádek 230 a tabulka E).
15) Pekaři, s. r. o., zaměstnávali mj. i dva pracovníky s „lehčím“ zdravotním postižením. Jejich přepočtený stav vypočtený postupem v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 ZDP činil v roce 2014 po zaokrouhlení 1,56.
-
Sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP 1,56 x x 18 000 Kč = 28 080 Kč (řádek 300 a tabulka H).
Nejprve si ukážeme metodiku výpočtu DPPO za rok 2014 firmy Pekaři, s. r. o., přehledně formou tabulky. Načež tyto údaje přepíšeme do tiskopisu daňového přiznání. A v souladu s osvědčenou filozofií životních zákonů pana Murphyho - „pokud všechno selže, přečti si návod“ - v pochybnostech zpravidla postačí nahlédnout do Pokynu k vyplnění tiskopisu přiznání (25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 25, mají 16 stran).
Pro přehlednost je návaznost na 15 výše speciálně řešených daňových položek zajištěna odkazem v x.
 I----------------------------------------------------------------------------I I  Transformace účetního výsledku hospodaření (VH) na základ daně (ZD)   I I                a výpočet DPPO                I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I  Pořadí  I Popis daňové operace (odkazy na §§   I Účet  I   Kč  I I      I směřují do ZDP)             I     I      I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I   VH   I Výsledek hospodaření před zdaněním   I Všechny I 1 000 000 I I      I (zadaný vstupní údaj)          I     I      I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I Zvýšení VH I Nedaňové účetní náklady [§ 23 odst. 3  I     I  998 000 I I      I písm. a) bod 2] celkem, z toho:     I     I      I I      I - [1] Náklady na reprezentaci [§ 25  I  513  I  15 000 I I      I    odst. 1 písm. t)]        I     I      I I      I - [3] Pojistné zaměstnavatele za    I  524  I  340 000 I I      I    XII/13 hrazené po I/14 [§ 24   I     I      I I      I    odst. 2 písm. f)]        I     I      I I      I - [4] Náklady na rekreaci zaměstnanců I  528  I  60 000 I I      I    [§ 25 odst. 1 písm. h)]     I     I      I I      I - [5] Spotřeba PHM aut s paušálem na  I  501      I  50 000 I I      I    dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x)] I     I      I I      I - [5] Poplatky za parkování aut s   I  518  I   2 000 I I      I    paušálem na dopravu [§ 25 odst. I     I      I I      I    1 písm. x)]           I     I      I I      I - [6] Náklady na poskytnuté dary [§ 25 I  543  I  11 000 I I      I    odst. 1 písm. t)]        I     I      I I      I - [7] Odcizené peníze nenahrazené   I  569  I  20 000 I I      I    [§ 25 odst. 1 písm. n)]     I     I      I I      I - [8] Tvorba ostatní, tj. daňově    I  554  I  100 000 I I      I    neúčinné rezervy [§ 24 odst. 2  I     I      I I      I    písm. i)]            I     I      I I      I - [9] Nehrazené účtované nákladové   I  544  I  20 000 I I      I    smluvní sankce [§ 24 odst. 2   I     I      I I      I    písm. zi)]            I     I      I I      I - [10] Část odpisu pohledávky nekrytá  I  546  I  80 000 I I      I    zákonnou OP [§ 24 odst. 2 písm. I     I      I I      I    y)]               I     I      I I      I - [11] Účetní odpisy hmotného majetku  I  551  I  300 000 I I      I    za rok 2014 [§ 25 odst. 1 písm. I     I      I I      I    zg)]               I     I      I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I      I Pojistné za zaměstnance sražené ale   I  336  I  110 000 I I      I neodvedené [§ 23 odst. 3 písm. a) bod  I     I      I I      I 5]:                   I     I      I I      I - [2] Jde o pojistné za prosinec    I     I      I I      I    2014, které nebylo zaplaceno do I     I      I I      I    31. 1. 2015           I     I      I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I      I Celkové zvýšení VH pro účely výpočtu  I  -  I 1 108 000 I I      I základu daně              I     I      I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I Snížení VH I Položky snižující VH 
alias
základ daně I 336 I 80 000 I I I podle § 23 odst. 3 písm. b): I I I I I - [2] Pojistné sražené z mezd za I I I I I XII/2013 placené až II/2014 I I I I I [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 2] I I I I I - [3] Pojistné za zaměstnavatele I 336 I 300 000 I I I XII/2013 placené až II/2014 I I I I I [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 3] I I I I I - [12] Nepřijaté výnosové smluvní I 644 I 40 000 I I I sankce vzniklé v roce 2014 I I I I I [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 1] I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I Částky nezaúčtovaných daňových nákladů I I 120 000 I I I [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 2]: I I I I I - [5] Paušální výdaje na dopravu za 2 I - I I I I auta po celý rok [§ 24 odst. 2 I I I I I písm. zt)] I I I I I - [7] Přesah daňové ZC nad účetní I 549 I 30 000 I I I odcizeného počítače [§ 24 odst. I I I I I 2 písm. l)] I I I I I - [11] Daňové odpisy hmotného majetku I - I 250 000 I I I za rok 2014 [§ 24 odst. 2 písm. I I I I I a)] I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I - [10] Rozpuštění ostatní, tj. nedaňové I 559 I 80 000 I I I opravné položky [§ 23 odst. 3 I I I I I písm. c) bod 3] I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I Účetní výnosy nezahrnované do základu I 668 I 15 000 I I I daně (§ 23 odst. 4): I I I I I - [7] Náhrada odcizených peněz - I I I I I nedaňového nákladu [§ 23 odst. 4 I I I I I písm. e)] I I I I I - [13] Přijaté podíly na zisku zdaněné I 666 I 85 000 I I I srážkovou daní [§ 23 odst. 4 I I I I I písm. a)] I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I Celkové snížení VH pro účely výpočtu I - I 1 000 000 I I I základu daně I I I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I ZD I Základ daně za rok 2014 (1 000 000 + 1 I - I 1 108 000 I I I 108 000 - 1 000 000) I I I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I Snížení ZD I - [14] Odpočet zbývající části daňové I - I 400 000 I I I ztráty z roku 2012 (§ 34 odst. I I I I I 1, § 38na) I I I I I - [6] Odpočet poskytnutých darů (do I 543 I 10 000 I I I 10% ze 708 000 Kč) podle § 20 I I I I I odst. 8 I I I I I Základ daně po snížení I - I 698 000 I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I I DPPO I Vypočtená daň za rok 2014 činí 19% ze I - I 132 620 I I I sníženého základu daně (§ 21 odst. 1) I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I - [15] Sleva na dani za zaměstnance se I - I 28 080 I I I zdravotním postižením I I I I I (§ 35 odst. 1) I I I I I-----------------------------------------I---------I-----------I I I Výsledná daňová povinnost obchodní I - I 104 540 I I I společnosti Pekaři, s. r. o., za rok I I I I I 2014 I I I I------------I-----------------------------------------I---------I-----------I
Jelikož daň za rok 2014 (104 540 Kč) přesáhla 30 000 Kč, ale nikoli 150 000 Kč, je poplatník podle § 38a odst. 1 a 3 ZDP povinen platit „pololetní“ zálohy na daň z příjmů během následujícího zálohového období. Toto zálohové období trvá od prvního dne po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2014 (tj. od 2.4.2015, případně od 2.7.2015) do posledního dne lhůty pro podání přiznání za rok 2015 (tj. do 1.4.2016, případně od 1.7.2016). Tyto zálohy činí 40% daně za rok 2014, tedy 0,4 x x 104 540 Kč = 41 816 Kč, přičemž se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru, tedy na á 41 900 Kč. Splatnost těchto záloh je do 15.6.2015 a do 15.12.2015 (případně ještě do 15.6.2016, budou-li Pekaři, s. r. o., podávat přiznání v pozdějším termínu)
Redakční poznámka: Vzhledem k rozsahu článku naleznete vyplněný formulář Přiznání k dani z příjmů právnických osob na portálu Daňaři online – www.danarionline.cz.
Po přihlášení ke svému předplatnému vyhledejte v E-knihovně tento článek, ke kterému bude formulář připojen.