Leasing

Vydáno: 13 minut čtení

Článek se podrobněji zabývá jednou z možných forem leasingu, a to leasingu finančního v dvojí variantě. Jsou uvedeny propočty v závislosti na dané kategorii ve snaze přiblížit podnikateli a potenciálnímu investorovi jeho rozhodování při výběru možného zdroje k získání dlouhodobého majetku.

Leasing
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph. D.
Mgr.
Eva
Bohanesová
Ph. D.
 
I. Vlastní a cizí zdroje
Každý podnikající subjekt potřebuje na financování svých potřeb nejen vlastní prostředky, ale i zapůjčené cizí zdroje. I jako občané pociťujeme nedostatek finančních prostředků především tehdy, jsme-li nuceni uskutečnit větší investice vyžadující značné finanční prostředky. Ani podnik či OSVČ nevystačí ke krytí svých finančních potřeb jen se svými vlastními zdroji. Navíc by to nebylo ani ekonomické, nebylo by to efektivní. Ba naopak, nevyužívání cizích zdrojů je finančními analytiky posuzováno negativně, je považováno za finanční nemoc.
Financováním rozumíme všechna opatření, kdy dochází ke změně výše nebo skladby finančních zdrojů. Vzhledem k tomu, že především velké investice jsou finančně značně náročné a každý ekonomický subjekt disponuje pouze určitým omezeným kontingentem vlastních finančních zdrojů, je nutné a žádoucí využívat určitého množství cizích zdrojů. Koneckonců není žádné umění žít a investovat jenom vlastní peníze, umění finančního managementu spočívá právě v efektivním a užitečném využívání cizích zdrojů. Tedy půjčit si cizí peníze, které přispějí ne-li přímo vynesou vlastní peníze, s nimiž lze splatit původní půjčku a ještě získat více než bylo vloženo. Finanční zdroje, pasiva čili způsob krytí aktiv, podle jejich původu tedy rozlišujeme na vlastní a cizí zdroje.
Příklad 1
Jaké cizí zdroje? Část cizích zdrojů, tedy interní cizí zdroje, vytváří samotný podnikající subjekt. Jsou to účetní položky, jako jsou např. dluhy (dle starší terminologie závazky) vůči zaměstnancům, tedy dosud nevyplacené mzdy (mzda je v našem hospodářském systému vyplácena až následující měsíc po odvedené práci), teoreticky dle zákoníku práce má zaměstnanec obdržet mzdu nejpozději do ultima následujícího měsíce (prakticky se výplaty pohybují spíše v první či druhé dekádě příštího měsíce). To vytváří určitý objem cizích financí, s nimiž lze určitou dobu disponovat při splatnosti velmi krátkodobých dluhů, navíc jsou dosud nevyplacené mzdy úročeny na vlastním běžném účtu podnikajícího subjektu až do doby výplaty. Jinou podobnou položkou mohou být například splatné, dosud neodvedené daně, které v případě FO jsou cizími zdroji až do řádného termínu odvodu k 31. 3. následujícího roku po uplynutí účetního období (v tomto případě kalendářního roku), nehledě na možnost
prolongace
jejich odvodu až do 30. 6. v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem, pokud je tato skutečnost finančnímu úřadu známa, tj. včas oznámena. Možností interní tvorby cizích zdrojů je více, jmenujme dále ještě například alespoň rezervy či dluhy vůči dodavatelům.
Tvorba interních cizích zdrojů je sice stálým zdrojem cizích pasiv, pravidelným a opakujícím se jevem v průběhu podnikání, avšak samy o sobě by ani tyto zdroje nestačily v případě potřeby větších investic, a to často ani investic restitučních.
Hlavně velcí podnikatelé, velcí investoři se neobejdou bez financí z externích cizích zdrojů, tj. především z úvěrů nebo leasingu. A právě mezi těmito alternativami se investoři často rozhodují - mezi úvěrem nebo leasingem. Pomocí finanční matematiky se dají obě alternativy vypočítat, porovnat a na základě toho pak zvolit výhodnější variantu.
V tomto textu se dále zaměřujeme na propočty leasingu, a to s dvěma možnými postupy v závislosti na způsobu vlastnictví věci leasingovou společností.
 
II. Leasing
Leasing představuje jednu z možností financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku, každá volba má však své přednosti i své nedostatky, výhody i nevýhody, a to i z několika úhlů pohledu. Princip leasingu spočívá v pořízení majetku pronajímatelem podle potřeb a přání nájemce za úplatu rozloženou obvykle do pravidelných měsíčních splátek, a to na dobu určitou. Po celou dobu leasingového financování zůstává věc v majetku leasingové společnosti, avšak s možností přechodu majetku do vlastnictví nájemce po ukončení doby pronájmu v případě finančního leasingu.
Skutečnost, že zapůjčený majetek není podnikovým majetkem nájemce, má několik vlivů. Mezi nevýhody patří především skutečnost, že na tento majetek nejsou aplikovatelné odpisy nájemcem, tedy podnik přichází o výhodu reinvestice do svého vlastního dlouhodobého majetku. Další nevýhodou je i další faktor pronájmu, tj. rizika, která jsou spojená s provozem zařízení, jsou obvykle přenesena na výrobce zařízení nebo věci, ale přitom bývá současně zařízení či věc pojištěna proti poškození a způsobeným škodám. Tyto náklady pojištění pak zvyšují cenu daného pronajímaného zařízení či věci, neboť leasingová společnost si je započítává do ceny leasingu.
Naopak mezi výhody leasingu patří možnost využívat zařízení i při nedostatku dostupných finančních prostředků na nákup zcela nového nebo jinak nedostupného zařízení či věci, při často nepoměrně malém objemu (případně i nulovém objemu u některých leasingových společností) vlastních zdrojů. Leasing je výhodný i pro zadlužené podnikatele, protože nezvyšuje dlouhodobý dluh z důvodu pravidelných splátek, a to po celou dobu trvání pronájmu. Jedná se o skryté zkreslení celkové zadluženosti podniku, ale z vnějšího pohledu, může toto leasingové financování právě z tohoto důvodu, pomoci při zlepšení pověsti podniku vůči vnějším hospodářským subjektům či veřejnosti. Z daňového hlediska je dalším faktorem výhody skutečnost, že pravidelné měsíční leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem pro nájemce, na druhé straně však přichází o zmíněnou možnost tvorby odpisů, které si uplatňuje pronajímatel, tedy leasingová společnost. Je však třeba ještě tento faktor doplnit ještě o skutečnost, že i první zvýšená splátka, kterou nájemce obvykle platí ze svých vlastních zdrojů, je postupně rozkládána a její alikvotní roční podíl se nakonec rovněž stává celým svým objemem daňově uznatelným nákladem.
V praxi je nejvíce používaným leasingem leasing movitých předmětů, zejména osobních automobilů, dále pak následují stavební stroje.
 
Formy leasingu
Leasing má v současné době řadu podob. Pro podnikající subjekty jsou nejvýznamnější tyto dvě formy.
 
a) Leasing operativní (provozní)
Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti nebo doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Leasingové splátky od jednoho nájemce představují pouze část pořizovací ceny a představují daňově uznatelné náklady, tak, jako všechny jiné formy pronájmu. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.
Příklad 2
Typickým příkladem operativního leasingu je pronájem těžké techniky, kdy se podnikateli nevyplatí kupovat potřebné zařízení. Provozní leasing se tak především používá u velkých specializovaných stavebních strojů, protože menším podnikatelům se nevyplatí mít drahé stroje v majetku s ohledem na jejich sezónní použitelnost ve stavebnictví, ale i s ohledem na stabilní náklady na údržbu, náklady na parkování a další náklady spojené s jejich vlastnictvím.
 
b) Leasing finanční
Jde o obchodní vztah mezi leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem, jemuž je pronajat určitý dlouhodobý majetek na dobu většinou stejnou, jako je doba životnosti majetku a s možností předkupního práva na tento majetek po ukončení doby pronájmu.
Po ukončení leasingu se majetek převádí do majetku nájemce. Konečná prodejní cena pak nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování. Leasingová smlouva bývá ve většině případů uzavřena jako nevypověditelná. Finanční leasing dále můžeme rozdělit na tyto druhy:
-
Přímý typ leasingu, kdy poskytovatel leasingu je současně výrobcem věci či zařízení.
-
Nepřímý typ leasingu, kdy se jedná o třístranný právní vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem.
-
Zpětný typ leasingu, kdy pořízený dlouhodobý majetek podniku je odprodán leasingové společnosti, která je zpětně pronajme prostřednictvím leasingu původnímu majiteli.
Všechny typy leasingu jsou v ČR v praxi běžné, nejrozšířenější je však nepřímý typ.
Příklad 3
Pro finanční leasing je typický nákup osobního automobilu „na leasing“, který představuje nejrozšířenější leasing v ČR vůbec, nicméně tímto způsobem lze využívat i leasing na stroje, celá výrobní zařízení, haly či provozní prostory.
 
III. Výpočty u finančního leasingu
Dále se v tomto textu zabýváme již výhradně finančním leasingem. V souvislosti s ním je nutné předem zavést určité pojmy jejich stručnou charakteristiku:
-
leasingová cena (celková cena leasingu) - pořizovací cena navýšená o leasingovou marži a úroky, v případě, že leasingová společnost financuje předmět leasingu prostřednictvím úvěru,
-
leasingová marže - přirážka k pořizovací ceně, která představuje pro leasingovou společnost zisk a která je zohledněna v leasingových splátkách,
-
leasingová splátka - částka, která je pravidelně splácena během doby pronájmu,
-
akontace
- navýšení první splátky, neúročí se,
-
leasingový koeficient - vyjadřuje, kolikrát dráže vyjde nákup předmětu na leasing než za pořizovací cenu v hotovosti.
Jak jsme již uvedli, výhodou leasingu je možnost okamžitě získat majetek bez potřebných vlastních prostředků, možnost okamžitého užívání majetku, možnost rychlejšího odpisování a nižšího zdanění majetku.
Nevýhodou však je, že leasingová společnost účtuje ke splátkám leasingovou marži. V případě, že je nucena vzít úvěr na pořízení předmětu leasingu, promítají se do splátek též úroky z poskytnutého úvěru. Proto je nutné, aby si vedení podniku předem přesně spočítalo, jestli bude schopno splácet leasingové splátky.
Úlohy vedoucí k výpočtu výše leasingové splátky mohou být dvojího typu. Záleží na tom, jestli leasingová společnost vlastní předmět leasingu nebo nevlastní:
-
v případě, že předmět leasingu vlastní, je postup výpočtu výše splátky jednoduchý, neuvažujeme v něm faktor času,
-
v případě, že předmět leasingu nevlastní, použije na jeho pořízení úvěr a při výpočtu výše leasingové splátky zohledníme faktor času. Výši splátky pak vypočteme z hodnotové rovnice pomocí příslušného zásobitele nebo umořovatele.
Příklad 4
Vypočtěte výši leasingové splátky osobního automobilu a výši leasingového koeficientu, je-li pořizovací cena (PC) 240 000 Kč a leasingová společnost předpokládá pravidelné měsíční splátky po dobu 3 let s navýšením první splátky o 10% z PC a marži 11,94% z PC.
Řešení
V případě, že neuvažujeme faktor času, je hodnota leasingové ceny rovna součtu pořizovací ceny a marže leasingové společnosti. V našem případě dostaneme hodnotu 240 000 + (0,1194 x 240 000) = 268 656 (Kč).
První splátka je navýšena o 0,1 x 240 000, tj. o 24 000 Kč.
Toto navýšení (akontaci) odečteme od leasingové ceny a zbylou částku „rozpustíme“ do 36 stejných měsíčních splátek (splácíme měsíčně po 3 roky, to je celkem 36 měsíců):
268 656 - 24 000 = 244 656 (Kč)
244 656 / 36 = 6 796 (Kč)
Výše pravidelné měsíční splátky tedy bude 6 796 Kč. Pro kontrolu, musí platit, že sečtením všech splátek včetně navýšení dostaneme opět leasingovou cenu:
(24 000 + 6 796) + 35 x 6 796 = 268 656 (Kč)
Velikost leasingového koeficientu zjistíme jako poměr leasingové ceny a pořizovací ceny:
LK = 268 656 / 240 000 = 1,1194,
takže nákup automobilu na leasing vyjde 1,1194krát dráže než nákup za pořizovací cenu v hotovosti.
 
V. Závěr
Vhodná skladba vlastních a cizích zdrojů, řízení dluhu, vytváření optimální struktury finančních prostředků, důsledné vymáhání či prodej pohledávek, vhodné využití leasingu či výhodné úvěry, formy uložení volných finančních prostředků, řízení daní a ostatní metody a nástroje finančního řízení, požadují nejen nutné odborné znalosti z několika ekonomických disciplin, ale představují do značné míry i kus osobního umění správného finančního manažera, který svou činností může výrazným způsobem přispět k prosperitě svého podniku. Velké podniky jsou řízeny finančními manažery, menší ekonomické subjekty, především fyzické osoby využívají v této oblasti často služeb daňových poradců. Každopádně se však, před vlastním rozhodnutím o pronájmu dlouhodobého majetku prostřednictvím finančního leasingu, vyplatí propočítat, zda cena zaplacená za celou dobu leasingu není například dražší než varianta nákupu vlastního majetku financovaného pomocí běžného úvěru. Proces rozhodování musí být, tak jako je tomu vždy při řešení manažerského problému, podložen aktuálními a relevantními informacemi. Při tomto rozhodování a konečném výběru, je nutno zvážit výhody a nevýhody jak leasingu, tak úvěru, a to nejenom ceny, která bude zaplacena za celou dobu leasingu nebo úvěru, ale také všechny ostatní faktory. Mezi hlavní faktory, které musíme zvažovat, patří zejména:
-
daňové výhody,
-
možnost odepisovat majetek a volba metody odepisování,
-
úroková sazba,
-
možnost měnit výši splátek v průběhu u leasingu a úvěru,
-
výše penále při opoždění splátky,
-
možnost předčasného splacení atd.
To vyžaduje přesně znát konkrétní podmínky různých leasingových společností a také podmínky různých bank při možnosti poskytnutí úvěrů, stejně tak jako následné matematické propočty jednotlivých variant výběru. Naše ukázky výpočtů z oblasti leasingu by měly přispět k možnostem lepšího pohledu na problematiku těchto zdrojů financování podnikajících subjektů
Použitá literatura:
-
Hrdý, M., Karlovec, K., Součková, R. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň: ZČU 2006.
-
Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck 2004.
-
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
-
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.