Eva Bohanesová

 • Článek
Ve dvou předchozích číslech jsme publikovali příspěvek týkající se nákladů, jejich sledování a řízení. V této závěrečné části zabývající se dosažením přijatelného a žádoucího výsledku hospodaření se věnujeme také nutné druhé stránce pozornosti podnikatelů, a to sledování a ovlivňování výnosů a při porovnání výnosů a nákladů pak uvedenému výsledku hospodaření.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
V první části našeho příspěvku, který byl publikován v minulém vydání časopisu, jsme se začali zabývat problematikou nákladů, jejich strukturou a ovlivnitelností při úsilí podnikatelů snižovat náklady jako složku podstatně ovlivňující možnost dosažení zisku. Zabývali jsme se tříděním nákladů, jejich evidencí, rozborem jednotlivých položek i jejich výpočty pomocí finanční matematiky. V tomto příspěvku dokončíme rozbor nákladů tzv. širším pohledem na obsah manažerského účetnictví, kdy rozebereme především kalkulační pohled na jejich výši, strukturu a funkci.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
V současné době není prakticky možné vykonávat své povolání bez několika forem pojištění. To se týká zejména zdravotnických pracovníků, lékařů, zdravotních sester či laborantů i dalších profesí, zvláště těch, kteří pracují v právních formách fyzických osob (OSVČ) nebo ve sdružení. V České republice v této právní formě pracuje více než 30 000 osob, další tisíce zdravotníků pak pracují v právních formách právnických osob, nejvíce jako společníci společností s ručením omezeným. Ale i v této posledně jmenované formě se ono omezené ručení týká ekonomických aspektů výkonů činnosti; netýká se odborného, profesního výkonu a jeho možných důsledků.
Vydáno: 14. 06. 2021
 • Článek
Různé skupiny zdravotníků a zejména lékaři) patří k jedněm z nejvíce ohrožených skupin lidí, pokud se týká zdraví i života. Jejich výkonem práce jsou zdravotnické instituce, nemocnice, léčebny či ordinace s čekárnami plných nemocných pacientů. Pracují často v infekčním prostředí, v prostředí stresujícím, kde syndrom vyhoření je v určitém věku častým důsledkem výkonu profese, pracují v prostředí plném nemocí, bolesti či utrpení. Častou charakteristikou lékaře je přitom skutečnost, že je laskavou, milou a naději dávající bytostí, ale právě v důsledku specifického pracovního prostředí jsou tito lidé vystaveni neustálému nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví i životy.
Vydáno: 17. 05. 2021
 • Článek
V minulé části, uveřejněné v předchozím čísle časopisu , jsme se věnovali vlivu spotřebitelských úvěrů na zadlužování lidí, firem i státu a zejména vlivu spotřebitelských úvěrů na jiné věci než na bydlení. Nyní podrobněji analyzujeme spotřebitelské úvěry na bydlení, zabýváme se postupem bank, splácením či nesplácením, úrokovými sazbami, možností předčasného splacení a dalšími faktory spojenými s těmito typy úvěrů.
Vydáno: 12. 08. 2019
 • Článek
V tomto příspěvku, rozděleném na dvě části, se věnujeme vlivu spotřebitelských úvěrů a jejich dopadu na zadlužování lidí. Každý subjekt, člověk, domácnost i stát se mohou zadlužit, pokud je to zadlužení efektivní a produktivní, tedy jestliže subjekt jej bude schopen splácet, a navíc, pokud peníze investuje. Investuje tak, že v důsledku investice bude mít zajištěn dodatečný příjem později, anebo jiný užitek v tom, že investice povede ke zlepšení ekonomických či životních parametrů, k obohacení života jedince, domácnosti, firmy, státu. Pokud jsou však peníze z úvěru či půjčky vynaloženy neefektivně, tj. jsou spotřebovány, pak je obvykle zadlužení neproduktivní, vede často jen ke zvýšení dluhů a ve svém konečném důsledku k celkovému úpadku, bankrotu, exekuci. A v České republice jsou zadlužovány již i děti, proto je nanejvýš potřebná výuka finanční gramotnosti zejména v těch oblastech, které mohou tento proces zastavit. Následující příspěvek shrnuje možnosti, jak získat finanční prostředky, a v závěru se věnuje spotřebitelským úvěrům, které nejsou určeny na bydlení. Druhá, navazující část, se pak věnuje spotřebitelským úvěrům na bydlení.
Vydáno: 17. 06. 2019
 • Článek
V pokračování exkurze do základů investičního rozhodování se zaměříme na popis rizik finančních investic a klasifikaci finančních trhů.
Vydáno: 13. 05. 2019
 • Článek
Náš článek uvádí čtenáře do problematiky investování, strategie investování, druhů investic, zejména finančních investic a jejich dopadu na prosperitu nebo naopak na úpadek ekonomického subjektu. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi reálnými a finančními investicemi. Dále se věnujeme stručnému popisu funkce cenných papírů, jejich rozdělení podle podoby, převoditelnosti a formy. Cenné papíry představují hlavní druh finanční investice. Cenný papír jako nositel hodnoty s sebou nese investiční, spekulační a cirkulační funkci. V druhé části příspěvku se zamýšlíme nad kritérii investičního rozhodování a uvádíme výpočty budoucích výnosů. Tento článek si klade za cíl přispět k lepší orientaci ve sféře financí, finančního investování, schopnosti vypočítat si možné dopady investic, stanovit si základní finanční parametry jako je výnosnost, riziko a likvidita pro finanční a investiční rozhodování.
Vydáno: 11. 03. 2019
 • Článek
Základní finanční otázkou je, jak generovat peníze. Možností není mnoho, alespoň těch legálních. Ostatně jsou v paragrafovaném znění, s výjimkou důchodů, obsaženy v daňovém přiznání, resp. již primárně v zákoně o daních z příjmů (§ 6 až 10). Následně po získání peněz vyvstává druhá, složitější, otázka, co potom s nimi. Někdy to problém není, mnozí lidé žijí od výplaty k výplatě a řeší spíše tu otázku prvou. Avšak otázka, co s penězi, je otázkou zcela zásadní a řeší ji často všechny ekonomické subjekty – počínaje domácnostmi, přes firmy, správní či samosprávné celky, vesnice, města, kraje, státy, ekonomické integrace či nadnárodní instituce, prostě občas všichni. Na první pohled se ani tento problém nezdá být složitým.
Vydáno: 09. 10. 2018
 • Článek
V tomto článku dokončujeme téma povinných srážek ze mzdy a odvodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). V minulých dílech (Daně a právo v praxi č. 7-8/2017, s. 23 , a č. 5/2018, s. 28 ) jsme se zabývali srážkami zdravotního pojištění a obecně pak sociálního zabezpečení, s podrobnějším rozpisem na jednotlivé složky. Zvláštní pozornost jsme věnovali nemocenskému pojištění. V následujícím příspěvku analyzujeme tu část sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ, která slouží k jejich důchodovému zabezpečení.
Vydáno: 03. 08. 2018
 • Článek
Rozvoj podniku a daňové aspekty – II. část Ing. Jaroslav Zlámal, Ph. D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph. D. B) Investice Vrcholové vedení, které má rozhodovat především o strategických záměrech...
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Inovační procesy jsou nezbytnou podmínkou, pokud se chce podnik udržet na konkurenčním trhu. Rozhodování o investicích, tedy kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat kapitál, patří k nejdůležitějším rozhodnutím o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Investice slouží řadu roků, a proto pro řadu roků jsou nejen zdrojem přírůstků zisku podniku, ale zpočátku i břemenem, které zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady. Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky. Podnikový management rozhoduje, zda určitou investici bude realizovat či nikoliv. Špatně zaměřená a neefektivní investice může přivést podnik do finanční tísně či k úpadku. Řízení investic a inovací patří k základním strategickým úkolům podniku. V článku se autoři zabývají několika možnými variantami investic a jejich daňových dopadů, především z hlediska úspor v budoucích letech. Základní formu pro daňovou optimalizaci tvoří odpisy dlouhodobého majetku.
Vydáno: 30. 04. 2015
 • Článek
Článek se podrobněji zabývá jednou z možných forem leasingu, a to leasingu finančního v dvojí variantě. Jsou uvedeny propočty v závislosti na dané kategorii ve snaze přiblížit podnikateli a potenciálnímu investorovi jeho rozhodování při výběru možného zdroje k získání dlouhodobého majetku.
Vydáno: 26. 02. 2015
 • Článek
Druhá část příspěvku navazuje na danou problematiku první části otištěné v čísle 10, v níž jsme se v závěru zabývali leasingem. Nyní se podrobněji zaměřujeme na pořízení automobilu úvěrem a srovnáním finančních dopadů v porovnání s leasingem.
Vydáno: 24. 10. 2013
 • Článek
Poskytovatelé zdravotní péče, ať se již jedná o privátní lékaře, majitele nebo provozovatele soukromých ordinací, nebo velké poskytovatele zdravotní péče typu nemocnice, laboratoře či jiné formy zdravotnických služeb, se většinou neobejdou bez osobních automobilů. Nákup auta patří mezi základní investice každého zdravotníka (v řadě případů je nutné navštěvovat pacienty u nich doma), ale i četné záležitosti ekonomického charakteru nelze v dnešní době zajišťovat jinak než použitím osobních automobilů. Velké zdravotnické instituce mají aut několik a není neobvyklé, že i lékaři či zdravotníci mají více aut v rodině. Také četné dotazy lékařů i mediků při výuce právních či ekonomických disciplin směřují často k otázkám, jaký vliv mají náklady spojené s nákupem a provozem osobního vozu na výši daní, jakým způsobem se provozní náklady zachycují v daňové evidenci nebo účetnictví, jak se vypočítává daň z příjmu, pokud si mohou zvolit mezi několika formami typu vozu.
Vydáno: 18. 09. 2013