Celní kontroly - původ zboží, 2a. část

Vydáno: 27 minut čtení

V první části série věnované problémům zjišťovaných celními orgány při provádění kontrol po propuštění zboží jsme se věnovali antidumpingu a ukládání antidumpingových cel. Již zde jsme si zdůrazňovali, že na ukládání cel při dovozu a uplatňování obchodněpolitických opatření při dovozu má velký význam deklarovaný původ zboží. Většina obchodněpolitických opatření je vázána na konkrétní zemi původu, a proto je tak často při propuštění zboží do režimu volného oběhu tato skutečnost celními orgány ověřována. Nebo může být tato skutečnost ověřována právě při provádění kontrol po propuštění zboží.

Celní kontroly – původ zboží
Ing. Bc.
Lenka
Sabelová
V druhé části se tedy budeme věnovat původu zboží.
Rozdělíme si danou problematiku na dvě samostatné části a to nepreferenční původ zboží a preferenční původ zboží. Bude to zejména z toho důvodu, že preferenční původ má složitější pravidla, ale oproti nepreferenčnímu původu je s ním zpravidla spojeno uplatňování určité výhody = preference.
 
Nepreferenční původ zboží
Definice vztahující se k nepreferenčnímu původu zboží najdeme opět v základní celní legislativě a tou je nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství (dále jen „celní kodex“). Konkrétně v článcích 22 až 26. Z těchto ustanovení plyne zejména skutečnost, že nepreferenční původ zboží má vliv na použití celního sazebníku, tj. uplatňování cel při propuštění zboží do režimu volného oběhu a použití nesazebních opatření stanovenými zvláštními předpisy Společenství, dopadajících na obchod se třetími zeměmi.
Za zboží pocházející z určité země se považuje zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno v této zemi (viz ustanovení článku 23 celního kodexu). Za zboží zcela získané se pak považují:
-
Nerostné produkty, vytěžené v této zemi,
-
Rostlinné produkty sklizené v této zemi,
-
Živá zvířata narozená nebo vylíhnutá a odchovaná v této zemi,
-
Produkty získané z živých zvířat chovaných v této zemi,
-
Produkty lovu a rybolovu v této zemi,
-
Produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody určité země loděmi, jež jsou registrovány nebo přihlášeny v této zemi a plují pod její vlajkou,
-
Produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo pobřežní vody, má-li tato země výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí,
-
Odpady a zbytky pocházející z výrobních operací a vyřazené předměty sebrané v této zemi, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin,
-
Zboží v jakémkoliv výrobním stupni vyrobené nebo získané v této zemi výlučně ze zboží uvedeného výše nebo z jeho odvozených produktů.
V praxi to zpravidla vypadá tak, že pokud se jedná o složitější průmyslové výroby, nevystačí si určitá země pouze s výrobky zcela získanými v této zemi, ale zpravidla při výrobě používá i výrobky z jiných zemí. Pak při posuzování půvo

Související dokumenty