Pracovní právo a podnikání

Vydáno: 22 minut čtení
Pracovní právo a podnikání
JUDr.
Eva
Janečková
Zaměstnavatel nám neustále mění rozvržení pracovní doby podle počtu zákazníků. Když je např. objednáno málo klientů na odpoledne, pošle některé zaměstnance domů. Samozřejmě neodpracovanou „zbytkovou“ dobu neproplatí. Může takto zaměstnavatel postupovat?
Pracovní dobu podle § 81 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Rozvržení pracovní doby je zaměstnával povinen projednat s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí. Rozvržení pracovní doby nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Obvykle takovéto rozvržení pracovní doby není obsahem pracovní smlouvy. Musí však být učiněno, neboť rozvrhovat pracovní dobu je nejen právem, ale zároveň i povinností zaměstnavatele. Pokud by tak neučinil, hrozila by mu sankce ze strany inspekce práce do výše 2 000 000 Kč.
Pokud zaměstnavatel pošle zaměstnance domů bez ohledu na rozvrženou pracovní dobu a bez předchozí domluvy se zaměstnancem, postupuje v rozporu se zákonem.
Přijali jsme zaměstnance, u něhož se v průběhu doby (bohužel až po skončení zkušební doby) projevilo, že zaměstnanec není na práci vhodný. Nejsme spokojeni s jeho prací, ale ukončení pracovního poměru například z důvodu porušování povinností nepřihází v úvahu. Existuje způsob, jak s tímto zaměstnancem ukončit pracovní poměr?
Ve Vašem případě by přicházelo v úvahu využití § 52 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), podle něhož zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce.
Pracovní poměr může být podle tohoto ustanovení rozvázán výpovědí také tehdy, jestliže zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon sjednané práce.