Registrace k DPH, daním z příjmů a související ustanovení daňového řádu

Vydáno: 28 minut čtení

Následující příspěvek se zabývá nejprve vymezením registračního řízení popsaného především v § 125 až 130 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “). Dále je v příspěvku popsána registrace k dani z přidané hodnoty upravená v § 94 až 98 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty “), a zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, k němuž se vztahuje především § 106 a § 106b až 107a téhož zákona . Poslední část tohoto příspěvku se pak zabývá registrací podle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Konkrétně pak registrační povinností poplatníka daně z příjmů fyzických osob, registrační povinností poplatníka daně z příjmů právnických osob a registrační povinností plátce daně.

Registrace k DPH, daním z příjmů a související ustanovení daňového řádu
Ing.
Libor
Novotný
 
Registrace v daňovém řádu
Daňový řád vymezuje, že přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů lze podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Tato podání je možno učinit také prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, podepsané uznávaným elektronickým podpisem a odeslané prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pokud bude přihláška k registraci (popř. oznámení o změně registračních údajů) poslána správci daně prostřednictvím datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, má tento úkon účinky podání pouze, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy bylo doručeno správci daně, potvrzeno nebo opakováno s uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele, způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Registračnímu řízení je věnována Hlava I ve třetí části daňového řádu nazvané „Zvláštní část o správě daní“. Je zde obecně vymezeno, že registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní. Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů je blíže specifikována v § 127 daňového řádu. Pokud dojde ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě, jsou-li pro to dány důvody, požádat o zrušení registrace. Tuto oznamovací povinnost lze splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů. Ustanovení § 127 daňového řádu dále registrovanému daňovému subjektu ukládá povinnost předložit správci daně:
-
příslušnou listinu prokazující jeho zrušení, popřípadě další listinu, podle které dojde k rozhodnutí o zániku povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu tato listina byla doručena, nebo kdy ji potvrdil,
-
rozhodnutí orgánu veřejné moci o jeho zrušení, popřípadě rozhodnutí o zániku povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu toto rozhodnutí bylo doručeno (tento postup se neuplatní, pokud daňový subjekt o těchto skutečnostech informoval správce daně na základě ustanovení v předchozím bodě),
-
smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.
Výše popsaná oznamovací povinnost se netýká údajů, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů musí sprá