Svěřenský fond

Vydáno: 19 minut čtení

Od 1.1.2014 se naše soukromé právo změnilo podstatným způsobem. S novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. , dále také „NOZ “) přišel svěží vítr změny a s ním i svěřenský fond vymezený v § 1448 až 1474 . K čemu tedy vlastně je a k čemu slouží?

Svěřenský fond
Oldřich
Peslar
Podstatou svěřenského fondu (dále fond) je vyčlenění majetku zakladatele tak, aby tento majetek byl držen a spravován svěřenským správcem k určitému účelu1) či prospěchu určité osoby2). Svěření se provede smlouvou nebo pořízením pro případ smrti3) (dědickou smlouvou nebo závětí). Majetek ve fondu je v odděleném a nezávislém vlastnictví4), to znamená, že není ani ve vlastnictví zakladatele, správce, ani jiné osoby. Správce ovšem vystupuje jako vlastník a vykonává vlastnické právo vlastním jménem na účet fondu5). Do veřejného seznamu nebo jiné evidence, typicky například katastr nemovitostí, se proto zapíše správce jako vlastník majetku s poznámkou „svěřenský správce“6). Účel7) fondu může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Veřejně prospěšným účelem se rozumí činnost k naplňování cílů v oblasti náboženské, kulturní, sportovní8) atd. Fond k soukromému účelu slouží naopak ku prospěchu obmyšleného nebo na jeho památku9). Obmyšleným může být jedna nebo i více osob. Při vzniku fondu dokonce tento obmyšlený ani nemusí ještě existovat10). Fond lze zřídit i za účelem investování nebo ho využít jako právní formu pro investiční společnost11). Nad správou fondu vykonává dohled12) zakladatel či jiná osoba s právem dohledu, pokud tak zakladatel určil. V určitých případech vykonává dohled orgán veřejné moci, anebo jiné osoby.
Každý fond musí mít při vytváření statut13) vydaný zakladatelem, který musí být vyhotoven ve formě veřejné listiny14), čímž se rozumí notářský zápis15). Fond vznikne16), když správce přijme pověření ke správě. Pokud je fond zřízen pro případ smrti, vzniká již dnem smrtí zůstavitele17).
Pro bezproblémové fungování fondu doporučuji, aby ve statutu byly uvedeny tyto náležitosti18):
-
Označení fondu, které musí vyjadřovat jeho účel a obsahovat slova „svěřenský fond“. Pokud bychom chtěli založit fond pro naše děti, mohl by se například jmenovat „Svěřenský fond Petra a Jany Dvořákových“;
-
Vymezení majetku fondu a vymezení účelu;
-
Pokud má být plněno obmyšlenému, jeho určení nebo způsob, jakým bude určen19) ;
-
Podmínky pro plnění, tj. kdy a co má být plněno. Předmětem plnění20) mohou být plody, užitky, výnosy, majetek fondu či podíly z nich;
-
Údaj o době trvání fondu (jinak doba neurčitá)21) ;
-
Určení správce nebo způsob jakým bude určen22) ;
-
Určení osoby s právem dohledu a podmínky, za kterých je dohled vykonáván23).
Zákon sice požaduje méně povinných údajů, zvláště pak u fondu založeného pro případ smrti24), ale je škoda nevyužít možností, které nám dávají moc ovlivnit to, co se stane s naším majetkem.
Právní úprava správy fondu je tvořena ustanoveními oddílu o svěřenském fondu. Obecná úprava správy cizího majetku obsažena v § 1400 až 1447 NOZ se použije podpůrně. Správcem může být každý svéprávný člověk nebo právnická osoba25) (např. investiční společnost26) ), pokud tak zákon určí. Správce je jmenován a odvoláván zakladatelem27) a zavazuje se vykonávat správu fondu s péčí řádného hospodáře28). Musí se tedy o majetek starat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí29). Investuje, dbá o rozmnožení30) majetku fondu a činí cokoli, co je nutné a užitečné31) ve prospěch obmyšleného. Jedná se tedy o plnou správu cizího majetku32). Tato správa je vykonávána osobně, proto by měl být vztah mezi správcem a zakladatelem založen na důvěře33). Správce nezodpovídá za škodu na majetku způsobenou vyšší mocí, stárnutím nebo jiným přirozeným vývojem a běžným opotřebením34). Jinak odpovídá podle obecné úpravy závazků z deliktů35). Jeho činnost je úplatná36), to však nebrání tomu, aby bylo ujednáno něco jiného.
Zákon umožňuje, aby byla správa vykonávána několika správci37), kteří rozhodují a jednají většinou hlasů (na správce připadá jeden hlas), neurčí-li se jinak. Správcem může být i osoba zakladatele nebo obmyšleného, v tom případě musí být ale určen i druhý správce, který je osobou třetí38).
Správce má také povinnost předložit jednou ročně podrobné vyúčtování39) správy nebo kdykoli umožnit přístup k dokladům a informacím40) osobě s právem dohledu. Může mu být určeno složit jistotu, za řádný výkon správy, sestavit inventář majetku nebo pojistit fond41). Pokud správce vykonává správu bezúplatně, má právo pojistit svoji majetkovou odpovědnost na náklady obmyšleného. To samé platí, pokud pojistí fond proti běžným rizikům42). Osoba s právním zájmem se může dovolat43) u soudu, aby se správce zdržel jednání nebo naopak něco konal. Také se může dovolat odvolání správce a jmenování jiného, nebo se mohou dovolat neplatnosti právního jednání, kterým správce poškozuje fond.
Správa fondu zaniká44) uplynutím doby, dosažením účelu, rozhodnutím soudu nebo vzdáním se všech obmyšlených práva na plnění. Při zániku správy má správce povinnost vydat45) majetek tomu, kdo má na něj právo tj. obmyšlenému, není-li jeho, zakladateli. Pokud není ani toho, majetek připadá státu. Pokud se jedná o fond s veřejně prospěšným účelem, za předpokladu že daný účel nejde naplnit a statut neurčil něco jiného, soud rozhodne46) o převedení majetku do jiného fondu nebo do vlastnictví právnické osoby s co nejpodobnějším účelem.
Je nutné poznamenat, že některé zmíněné mantinely nepůsobí obligatorně, ale je možné je přizpůsobit vůli zakladatele. Svěřenský fond proto nabízí velice líbivé a flexibilní možnosti jak spravovat majetek. Změny učiněné zakladatelem ovšem nesmí působit vůči třetím osobám (jen připustí-li to zákon)47), nesmí být v rozporu s výslovným zákazem zákona, porušovat dobré mravy, veřejný pořádek, postavení osob nebo práva na ochranu osobnosti48).
 
Svěřenský fond v praxi
Jak se tedy svěřenský fond uplatní v praxi a jaké jsou možnosti využití specifických vlastností toho institutu?
 
Kladné a negativní vlastnosti svěřenského fondu
Svěřenský fond není právnickou osobou a jak již bylo zmíněno, podstatou svěřenského fondu je vyčleněný majetek bez vlastníka. To přináší spoustu benefitů. Na majetek fondu nedosáhne exekutor ani věřitel dlužníka, protože majetek není ve vlastnictví obmyšleného ani správce a exekutor či věřitel se nemá jak dovědět o existenci vztahu vyplývajícího z fondu. Fond totiž není pod veřejnou kontrolou, a jelikož správce vystupuje jako vlastník, je zaručena anonymita osob profitujících z fondu. Pokud chce zakladatel skrýt vlastnické struktury spolčeností, skrýt osobu vlastníka akcií a podobně, není nic jednoduššího než založit svěřenský fond a vložit tam zmíněný majetek. Uvedené atributy fondu mají také své stinné stránky. Budou vytvářet značný prostor pro korupci a netransparentnost. Zjistit kdo je profitující osobou ze společnosti dané ve fondu se značně ztíží. Je otázkou, jakým směrem se bude právní úprava v České republice ubírat vzhledem k protikorupčním iniciativám a k legislativě Evropské unie proti praní špinavých peněz49). Ta totiž stanovuje, že do 2 let by měla Česká republika přijmout legislativu, která by přikazovala správci být informován o zakladateli a obmyšleném a tato informace by měla být poskytnuta Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí na vyžádání.
 
Nastavení statutu, podmínky a uložení času
Díky flexibilitě svěřenského fondu může být statut šikovně nastaven. Můžou být například stanoveny skupiny obmyšlených, které se liší přijímaným plněním. Jedna skupina může dostávat úroky nebo výnosy, druhá skupina pak dostane podstatu majetku při zániku správy. Jednotliví obmyšlení dokonce nemusí o sobě navzájem ani vědět. Zakladatel pak také může stanovovat různé podmínky či uložení času, aby využil prostor pro uplatnění své vůle. Na příkladech dále jsou pak ukázány.
 
Daně
Co se týče daňové povinnosti, situace je zde značně nepřehledná a nejistá. Fond by měl být subjektem daně z nabytí nemovitých věcí50). Daň se uplatní na úplatný převod ve výši 4% z ceny převáděné nemovité věci. Daň z příjmu týkajícího se fondu a příjmu obmyšlených je upravena následovně.51) Svěřenský fond bude figurovat jako poplatník daně z příjmu právnických osob52) a tato daň je stanovena na 19%53). Vyčlenění majetku do fondu však nebude podléhat této dani, a pokud tento majetek má být poté bezúplatně převeden obmyšlenému, použije se daňová úprava pro dědictví resp. darování54). Pokud majetek vnesený do fondu byl od příbuzného nebo osoby ve společné domácnosti, obmyšlený bezúplatný příjem danit z tohoto majetku nebude. Jinak se pro příjem obmyšleného uplatní zvláštní sazba daně ve výši 15%55).
 
Svěřenský fond v životě
Pojďme si nyní ukázat, jak se svěřenský fond uplatní v reálných situacích. Uvedené situace ale zcela jistě nevyčerpávají nepřeberné množství možností, jak lze fond v praxi využít.
Příklad 1
Fond pro svá vnoučata
Představme si situaci, kdy máte vnuka a chtěli byste mu věnovat část svých peněz. Vnukovi je jeden rok, takže je jaksi nezpůsobilý nabýt takové prostředky. Zároveň chcete, aby tyto peníze byly vynaloženy účelně. To znamená pro jeho rozvoj, vzdělání a tak dále. Také nechcete, aby po svých 18. narozeninách darované peníze rozhazoval. Proto se rozhodnete, že založíte svěřenský fond pro svého vnuka závětí a jako správce určíte vaší dceru. Peníze budou dány na účet banky do termínovaného vkladu. Jakmile vnuk dovrší 12 let, bude mu vypláceno kapesné a náklady na vzdělání a sport. V 18 letech bude už moci volně nakládat s prostředky, ale vaše dcera bude kontrolovat, na co jsou vynakládány. Tak si můžete pojistit, aby vaše peníze byly opravdu vynaloženy na vámi zvolený účel. Dceři můžete jako odměnu věnovat 5% z celkové částky za svědomitou správu fondu.
Můžete zde i stanovit různé podmínky nebo uložení času. Například povolený přístup k penězům až po odmaturování, dostudování vysoké školy, po sňatku, dovršením věku nebo třeba povinnost obmyšleného starat se o hrob. Stanovené povinnosti ovšem nesmí neúměrně zatěžovat, aby nebyly v rozporu s dobrými mravy. Asi se shodneme, že odmaturování je vcelku legitimní důvod. Vyžadování každodenního nošení květin ke hrobu zakladatele už ale jistě nebude.
Příklad 2
Celistvost rodinného majetku a pojistka pro děti
Před deseti lety se vám narodila dcera. Rád byste si pojistil, aby dcera byla zaopatřená, pokud se vám něco stane nebo pokud se vaše rodina dostane do dluhů. Máte rodinný dům a byt, který pronajímáte. Rád byste také, aby dům i byt zůstaly v rodině a aby byly předávány z generace na generaci. Proto založíte svěřenský fond pro vaši dceru. Správcem určíte sebe a svého advokáta, který bude dostávat odměnu za výkon správy. Do fondu převedete dům i pronajímaný byt. Nájem z bytu je ukládán na bankovní účet. Dcera dostane byt i peníze dovršením 21 let, nebo pokud se vy a vaše manželka dostanete do svízelné životní situace. Dům máte právo užívat, dokud budete vy nebo vaše manželka naživu, poté dům připadne dceři. V případě, že dcera bude mít potomky, stanovil jste ji povinnost vyčlenit byt do nového svěřenského fondu pro její děti. Takto jste zajistil, aby majetek rodiny zůstal celistvý a aby ho rodina neztratila z důvodu
exekuce
a dluhů.
Příklad 3
Fond na podporu fotbalistů
Celý život jste hrál fotbal a někteří vás označují za takzvaného srdcaře. Nemáte žádné děti ani rodinu, a proto jste se rozhodl věnovat všechen svůj majetek na podporu nadějných fotbalistů. Proto jste určil správcem předsedu fotbalového klubu, kterým jste členem už 50 let. Váš majetek bude vynaložen na podporu fotbalistů, kteří mají výborné výsledky v zápasech. Zároveň jste určil za obmyšleného i sebe, abyste mohl pokojně dožít. Většina vašeho majetku tedy připadne fondu okamžikem vaší smrti a předseda je povinen vám zajistit důstojný pohřeb.
Příklad 4
Investice a anonymita
S příchodem svěřenského fondu přichází i podnikatelská příležitost pro ty, kteří chtějí profesionálně poskytovat správcovské služby. Dejme tomu, že vlastníte nezanedbatelné množství akcií několika společností a velké množství peněz. Z určitého důvodu nechcete, aby byl váš vztah s těmito společnostmi lehce zjistitelný. Zajdete proto za podnikatelem, který se živí spravováním a dohledem svěřenských fondů a vyřídíte s ním vznik fondu. Správce má za úkol investovat peněžní prostředky nebo obchodovat s akciemi na základě vašich podnětů. Ten za své profesionální služby také dostává sjednanou odměnu. Takto máte zaručenou anonymitu a kontrolu nad svým majetkem.
NOZ sice výslovně neupravuje možnost fondu mít více zakladatelů, ale lze dovodit, že to možné je. Proto je tento institut vhodný pro společné investice, kdy je v zájmu všech zúčastněných, aby měli pozici zakladatele. Je třeba ale upozornit na to, že kdo zvýší majetek fondu během jeho existence, nestává se jeho zakladatelem57).
 
Inspirace ze zahraničí
Idea samostatného ležícího majetku, který je spravován pro dobro obmyšleného či k nějakému účelu, je především hojně využíván v angloamerických zemích nebo zemích, které byly ovlivněny
common law
, tedy systémem práva existujícím původně ve Velké Británii. Tam se tento institut nazývá trust. Vystupují zde osoby stejné jako u nás. Tedy zakladatel (settlor), správce (trustee) a obmyšlený (beneficiary). Trusty tam jsou využívány k vyřešení rodinných majetkových poměrů, pro investování, dobročinné účely a pro mnoho dalšího. Trust (jeho obdoba) ale není limitován jen angloamerickým světem, ale je třeba využíván i v arabském světě pod názvem,,waqf“58).
Tvůrci NOZ se inspirovali hlavně v quebeckém občanském zákoníku (CCQ), protože tamější právní systém je podobnější našemu, než je tomu například ve Velké Británii nebo USA59). Dále je také úprava fondu v CCQ dosti podrobná, takže pro zavedení zcela nového institutu se jeví jako ideální předloha60). Česká republika přijímá obdobu tohoto institutu jako jedna z mála zemí
kontinentální
Evropy. Mezi země, které už podobný institut zavedly v pevninské Evropě, se řadí Francie (la fiducie)61) nebo třeba Lichtenštejnsko62).
Rozdíly mezi trustem a svěřenským fondem jsou především v tom, že trust má v
common law
zemích dlouhou tradici a tudíž nabízí i rozsáhlejší a svobodnější nabídku možností. Ukažme si to třeba na příkladu, jak může vzniknout fond a jak trust. NOZ umožňuje založit fond pouze smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a ještě k tomu formou veřejné listiny. Trust ale v
common law
zemích umožňuje, aby vznikl i bez písemné formy63), což je pro praxi ohromný rozdíl. Na druhou stranu je pochopitelné, že se musí v našich podmínkách přistupovat k podobným záležitostem obezřetně i s přihlédnutím k tomu, že sem přichází nová a nezažitá věc. Do budoucna bude jistě zajímavé pozorovat, jak se fondy uchytí a jak bude zákonodárce reagovat na reálné uplatnění v praxi.
 
Uplatnění trustů v zahraničí
Typicky se trusty uplatňují v mezigeneračním převádění majetku. Například slavná rodina Rockefellerů používá trusty od začátku 20. století jako prostředek na ochranu svého majetku64). Jejich trusty spravují už více než 5 miliard dolarů. Musí se ovšem říci, že jejich rodina přesáhla za tu dobu už počet sta členů. Další slavná rodina, Hiltonovi, známí svou sítí hotelů, využívají tento institut pro zajištění svých potomků, pro zajištění celistvosti majetku nebo pro jeho převody65). Dá se říct, že trusty jsou skvělými nástroji pro uchování, správu a převody majetku. Využívají toho hlavně rodiny z vyšší či vyšší střední třídy. Trust ale také často může nahradit závěť66), kdy ho často používají i občané s průměrnými příjmy. Dále se trusty uplatní v podnikání ve finančnictví a pojišťovnictví, ve vytváření rezervních fondů pro společnosti v případech předlužení nebo zajištění platů zaměstnanců67). Nesmíme také zapomenout na dobročinné trusty, které požívají úlevy na daních68). Zkrátka díky ohromné flexibilitě se trusty v zahraničí pevně uchytili a mají tam své stále místo.
 
Závěr
Svěřenský fond se do našeho právního řádu vrací, aby si vybudoval svoji pozici, jako má jeho zahraniční kolega. Vrací se prostředek, který nám umožní efektivně a chytře opatrovat majetek, zabezpečit děti, zaměstnance, firmy, manželky nebo třeba milenky.
Upozornění: Článek byl v původním znění publikován v lednu roku 2014 na webových stránkách www.zakonyvkapse.cz, a to v rámci studentské soutěže Creative Legal Writing, kterou pořádalo Evropské sdružení studentů práv ELSA ve spolupráci s Mgr. Martinou Činkovou, advokátkou. Autor článku Oldřich Peslar se umístil v soutěži na 1. místě.
Redakční sdělení
V časopise Daně a právo v praxi č. 5/2014 byl zveřejněn článek JUDr. Vladislavy Dokoupilové Svěřenský fond – "anonymní majetek". Součástí tohoto příspěvku nebyl seznam použitých pramenů, ze kterých autorka vycházela. Vzhledem k tomu, že uveřejněný článek obsahoval slovní formulace z článku Oldřicha Peslara, což může být považováno za porušení autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, panu Peslarovi se tímto omlouváme a zveřejňujeme jeho článek v plném znění.
1 § 1448 (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění k 1.1.2014. In: ASPI (právní informační systém) Wolters Kluwer ČR (cit. 10.11.2013)
8 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. s. 593, ISBN 9788072089222
11 § 148 zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění k 19.8.2013. In: ASPI (právní informační systém) Wolters Kluwer ČR (cit. 10.11.2013)
18 HURDÍK, Jan a kol. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 267-268. ISBN 9788073803773.
21 § 1457 NOZ, § 1460 stanoví, že pokud byl fond založen za soukromým účelem, obmyšlenému právo na plody nebo užitky zaniká po 100 letech od založení fondu, člověk má však takové právo až do smrti.
32 ELIÁŠ, op. cit., s. 594.
33 BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 119. ISBN 9788073579388.
49 PAVELKA, Jan; JAHODOVÁ, Iva. Povinnosti z Nové AML směrnice a jejich dopad na svěřenské fondy. CFOWORLD. CZ (online). IDG Czech Republic, publikováno 20.6.2013 (cit. 10.11.2013). Dostupné z: http://cfoworld.cz/legislativa/povinnostiz-nove-aml-smernice-a-jejich-dopad-na-sverenske-fondy-2432
50 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění k 1.1.2014. In: ASPI (právní informační systém) Wolters Kluwer ČR (cit. 10.11.2013)
51 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. In: ASPI (právní informační systém) Wolters Kluwer ČR (cit. 17.11.2013)
52 § 17 (1) f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění k 1.1.2014, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., účinný k 1.1.2014. In: ASPI (právní informační systém) Wolters Kluwer ČR (cit. 17.11.2013)
58 Waqf. WIKIPEDIA. COM (online). Wikimedia Foundation, 2013. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Waqf
59 ELIÁŠ, op. cit. s. 592
60 ELIÁŠ, op. cit. s. 592
61 STAUB, Antonin. La fiduce: a form of French trust. La Revue (online). 2007 (cit. 10.10.2013). Dostupné z: http://larevue. ssd.com/La-fiducie-a-form-of-French-trust_a1024.html
62 Jurisdiction: Liechenstein: Company formation. INTAXINFO. COM (online). Intax Info 2010-2012. (cit. 10.10.2013). Dostupné z: http://www.intax-info.com/index.php?option=com_ content&view=juris diction&country=107&lang=en
63 Trust law: Implied trust. WIKIPEDIA. COM (online). Wikimedia Foundation, 2013. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law
64 BEDNAŘÍKOVÁ, op. cit., s. 162-163
65 BEDNAŘÍKOVÁ, op. cit., s. 166
66 BEDNAŘÍKOVÁ, op. cit., s. 167
67 BEDNAŘÍKOVÁ, op. cit., s. 168
68 Charitable trust. WIKIPEDIA. COM (online). Wikimedia Foundation, 2013. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/ Charitable_trust