Možné nástrahy firemních benefitů

Vydáno: 8 minut čtení

Firemní benefity jsou známým a často využívaným nástrojem v rukách zaměstnavatelů. Mohou sloužit jak při náboru nových zaměstnanců, tak pro zajištění loajality a motivace stávajících zaměstnanců či vedoucích pracovníků. Obecně se dají firemní benefity vymezit jako výhody pro zaměstnance, které získává od zaměstnavatele mimo mzdu.

Možné nástrahy firemních benefitů
Ing.
Josef
Růžička,
daňový poradce,
Martin
Stanický,
ředitel společnosti BENEFITY, a.s.
Daňový náklad je určující
Z pohledu kalkulace zaměstnavatele, který zvažuje firemní benefity zaměstnancům nabídnout, je důležité, zda se jedná o daňový náklad či nikoliv. Daňový náklad totiž snižuje základ daně z příjmů, aktuální sazba daně z příjmů u právnických osob je ve výši 19%. Na druhou stranu v případě daňové uznatelnosti se většinou jedná o příjem zaměstnanců, který podléhá dani a odvodům. Odvody zaměstnavatele za sociální a zdravotní pojištění celkově činí 34% (zdravotní 9%, sociální 25%).
O daňový náklad se jedná v případě vazby na § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb. (tzn. v případě existence směrnice, pokynu apod.). Jako příklad lze uvést:
-
zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy,
-
prodloužení dovolené,
-
příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti (zde je stanoven limit osvobození pro jednoho zaměstnance ve výši 30 000 Kč za rok).
Další z oblíbených zaměstnaneckých benefitů - příspěvek zaměstnavatele na stravování (§ 236 zákoníku práce) -je částečně daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnance se jedná o osvobozený příjem. V ostatních případech nepeněžních zaměstnaneckých benefitů se však většinou z pohledu zaměstnavatele jedná o nedaňové náklady.
 
Firemní benefity ve formě poukázek na služby
Pro daňové účely je důležité posouzení a rozlišení na peněžité a nepeněžité zaměstnanecké benefity. Nepeněžitý benefit znamená, že doklad za plnění bude přímo hrazen zaměstnavatelem. Dle mých dlouholetých zkušeností však v případě proplacení předloženého dokladu zaměstnanci hrozí riziko, že bude považován za peněžité plnění.
Za nepeněžité plnění se považuje poukázka na služby. Fakt, že účelově vymezená poukázka s vyznačenou hodnotou má charakter nepeněžního plnění potvrdil zápis z Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního ředitelství daní a cel (dále KOOV) 734/25.06.03 -Problematika poukázek na služby jako (ne)peněžního plnění poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci.
Poukázky na služby jsou z pohledu zaměstnance osvobozeným příjmem, z pohledu zaměstnavatele pak nedaňovým nákladem. Nejčastěji jsou používány na čerpání služeb v oblasti:
-
rekreace (s tímto vymezením - částka na rekreaci včetně zájezdů je u zaměstnance osvobozena limitem ve výši 20 000 Kč za rok),
-
tělovýchovy a sportu,
-
kultury,
-
zdravotnictví (nabízené zdravotnickými zařízeními uvedenými v Registru zdravotnických zařízení. Podrobněji rozvádí KOOV 06/26.01.05 - Problematika zdravotnických prostředků poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci) např.:
-
lázeňský pobyt,
-
rehabilitace,
-
masáže,
-
ošetření zubů a zhotovení zubních protéz,
-
odstranění kosmetických vad,
-
očkování proti chřipce,
-
kontaktní čočky,
-
brýle,
-
vitamínové preparáty,
-
popř. ostatní sortiment lékáren.
Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.
 
Nárok na zaměstnanecké benefity
Kdo ze zaměstnanců má nárok na benefity? Určitě všichni ti, kteří splňují definici zaměstnance dle § 6 zákoníku práce: "Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu." Zákon o daních z příjmů upravuje zohlednění firemního benefitu a definuje pro své účely zaměstnance šířeji. Z pohledu daňového předpisu je to poplatník s příjmy ze závislé činnosti. Z této definice vyplývá, že zaměstnanecké benefity mohou čerpat i pracovníci na dohodu o provedení práce nebo na základě dohody o provedení činnosti. Doporučuje se však, aby tato možnost byla zapracována písemně přímo v dohodě nebo ve směrnici.
 
Benefity pro členy orgánů společnosti
Zaměstnanecké benefity mohou čerpat i členové orgánů, kteří jsou poplatníky daně z příjmu (mají příjem ze závislé činnosti). U členů orgánů, kteří ještě v minulém roce byli současně v pracovně právním poměru (např. jako ředitelé, vedoucí atd.) nastala administrativní komplikace v roce 2014, a to vzhledem k zákazu souběhu funkcí. Tito zaměstnanci jsou od 1.1.2014 jen ve funkci člena orgánu. Do termínu 30.6.2014 měla valná hromada učinit následující:
a)
zpětně odsouhlasit všechny jejich odměny (bez ohledu na to, zda vyplývaly z pozice ředitele nebo člena orgánu), které pobírali od 1. ledna 2014,
b)
odsouhlasit nové smlouvy o výkonu funkce člena orgánu.
Dle § 61 zákona o korporacích pak valná hromada musí odsouhlasit mzdu i další plnění (tedy včetně firemních benefitů). Bez tohoto souhlasu, sice člen orgánů může mzdu nebo benefity účetně a daňově čerpat, ale hrozí, že je bude muset všechny vrátit, a to případně včetně sociálního a zdravotního pojištění. Nově je souhlas valné hromady vyžadován i na mzdu a zaměstnanecké benefity osob blízkých se členem statutárního orgánu. Pod tuto komplikaci pak spadají např. děti na brigádě nebo manželka zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, kde je manžel jednatelem.
Novátorsky se k nemožnosti členů orgánů společností čerpat daňový příspěvek na stravování postavil návrh aktualizace Pokynu GFŘ č. 6. Čerpání příspěvku má totiž vazbu na 3 hodiny odpracované na směně (statutární orgán nemá směnu!). Dle očekávaného výkladu se bude akceptovat čestné prohlášení člena statutárního orgánu, že v příslušný den odpracoval alespoň 3 hodiny.
 
Pojištění jako benefit
V případě členů orgánů společností lze předpokládat, že benefitní záležitosti budou využívat v oblasti komerčního úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti. Jelikož členové orgánů nejsou úrazově pojištěni, nabízí se jim alternativní možnost řešení. Jedná se o úrazové pojištění sjednané na bankovních platebních kartách, náležících k firemním účtům dané společnosti.
V případě pojištění odpovědnosti je možné postupovat dle závěrů KOOV 847/24.01.01 - Daňové dopady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členem statutárního orgánu společnosti, dalšího orgánu právnické osoby, nebo jednatelem. V případě jiného postupu by se totiž jednalo výslovně o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. (pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce).
Ze závěrů KOOV 847/24.01.01 vyplývá následující: Je-li subjektem pojistného vztahu společnost, a nikoli člen statutárního orgánu, nelze aplikovat novelizovaný § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, a nejde tudíž o úhradu za jiného. Pokud lze v konkrétním případě prokázat příčinnou souvislost mezi uzavřením předmětné pojistné smlouvy a dosažením, zajištěním, udržením zdanitelných příjmů, je pojistné za dodržení dalších obecně známých podmínek (časové rozlišení aj.) výdajem daňově účinným. Ministerstvo financí souhlasilo s tímto závěrem, ovšem s doplněním, že formálně právní stav deklarovaný těmito smlouvami nezastírá skutečný stav (§ 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků).
 
Závěrem
Jakákoli forma firemních benefitů je nenárokovatelná, jejich poskytování zaměstnancům záleží pouze na rozhodnutí samotné firmy. Zákon v zásadě neomezuje poskytování zaměstnaneckých výhod, záleží jen na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jaké druhy výhod a v jaké výši budou zaměstnanci poskytovány. Obě strany musí počítat s tím, že při nastavení a čerpání benefitů by se nemělo jednat o odměnu za práci. Z pohledu dodržení Zákoníku práce je pak třeba nezapomenout na zákaz diskriminace.