Stanovení a počítání lhůt při správě daní

Vydáno: 20 minut čtení

Problematika stanovení a počítání lhůt je při správě daní velmi důležitá, a to jak z pohledu osob zúčastněných na správě daní, tak i z pohledu správce daně. Pro osoby zúčastněné na správě daní jsou lhůty důležité z hlediska ochrany práv a oprávněných zájmů. Pro správce daně jsou významné především lhůty procesní, které slouží k dosažení hospodárnosti a efektivity řízení. Lhůty obecně jsou upraveny v § 32 až 38 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “).

Stanovení a počítání lhůt při správě daní
Bc.
Pavel
Matějka
 
1. Základní rozlišení lhůt
Lhůty lze obecně rozlišit objektivní a subjektivní, přičemž kritériem tohoto členění je skutečnost, zda uplynutí lhůty je spojeno s nějakou subjektivní okolností, která nastane.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=3639.jpg  
Lhůta objektivní
Počátek objektivní lhůty nastává v okamžiku, kdy došlo ke konkrétní skutečnosti, jež zakládá běh této lhůty. Objektivní lhůta je lhůtou, kterou nelze překročit, což znamená, že po jejím uplynutí zaniká právo na učinění konkrétního úkonu.
 
Lhůta subjektivní
Počátek subjektivní lhůty nastává v okamžiku, kdy osoba zúčastněná na správě daní určitou skutečnost zjistila, nebo v okamžiku, kdy určitou skutečnost zjistil správce daně. Subjektivní lhůta je vždy kratší než lhůta objektivní a nejpozději končí uplynutím lhůty objektivní. K učinění konkrétního úkonu osobou zúčastněnou na správě daní, nebo správcem daně, může tedy dojít za současného běhu lhůty subjektivní a objektivní.
 
2. Lhůta procesní a hmotněprávní
Lhůty lze členit na lhůty procesní a hmotněprávní.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=3637.jpg  
Lhůta procesní
Lhůty procesní jsou lhůtami k učinění určitého procesního úkonu. Jejich cílem je zajištění efektivity a hospodárnosti řízení. Procesní lhůty lze prodloužit či navrátit v předešlý stav, a to za splnění zákonem stanovených podmínek. V případě procesních lhůt lze rozlišit lhůty stanovené zákonem a lhůty stanovené správcem daně. Lhůtám stanoveným správcem daně se v praxi též říká lhůty správcovské.
Procesní lhůta je zachována, je-li podání v poslední den lhůty podáno u provozovatele poštovních služeb.
 
Lhůta hmotněprávní
Hmotněprávní lhůty jsou stanoveny zákonem a vyznačují se tím, že jejich běh nelze ovlivnit jednáním konkrétní osoby. Tyto lhůty nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. Konec hmotněprávní lhůty je pevně zákonem stanoven a po jejím uplynutí dochází k zániku práva. Hmotněprávní lhůta je zachován