Odkup a prodej pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, OSVČ, uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 1 590 000 Kč s postupitelem (také fyzická osoba) za společnost s ručením omezeným ABC - ve smlouvě vystupuje jako postupník. Pohledávku v této výši uhradil postupiteli v dubnu 2013 v plné výši ze svého podnikatelského účtu. V této smlouvě ale je uvedeno pouze jeho jméno, datum narození a bydliště, proto byl úbytek peněz zaúčtován z podnikatelského účtu jako osobní spotřeba 491/221. Ještě téhož roku uzavřela OSVČ se společností ABC smlouvu o prodeji části této pohledávky ve výši 600 000 Kč a peníze jí přišly na účet. OSVČ tvrdí, že bude takto postupně odprodávat pohledávku zpět společnosti, aniž by na tom měla nějaký výdělek, tzn. společnost ABC jí postupně vrátí na účet 1 590 000 Kč. 1) Je v pořádku účtování přes účet 491 - Vklad podnikatele, osobní spotřeba nebo mělo být účtováno jinak? 2) Je třeba uvést odprodej pohledávky ve výši 600 000 Kč v roce 2013 do daňového přiznání k dani z příjmu FO? Pokud ano, kam? A bylo by možné uplatnit jako výdaje rovněž 600 000 Kč, když výnos z odprodeje pohledávky žádný nebude?

Odkup a prodej pohledávky
Ing.
Jiří
Vychopeň
Související předpisy:
-
Český účetní standard pro podnikatele č. 018, bod 3.5.1.,
-
§ 10 odst. 1, 4, 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
-
§ 1879, 1880 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-
§ 524 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (účinný do 31.12.2013).
Jestliže fyzická osoba (v dotazu označovaná jako „OSVČ“) nenabyla postoupením pohledávku za společností ABC s. r. o. do svého obchodního majetku, pak bylo uvedené účtování o úhradě za postoupení této pohledávky z podnikatelského účtu (MD 491/D 221) správné.
Podle mého názoru ale není možné, aby pak uvedená fyzická osoba uzavřela smlouvu o prodeji (či postoupení) části pohledávky se společností ABC s. r. o., která je dlužníkem této pohledávky. Do konce roku 2013 platilo podle § 524 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), že věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jiné osobě, přičemž na tuto jinou osobu přechází s postoupenou pohledávkou i její příslušenství a práva s ní spojená (od 1.1.2014 to platí obdobně podle ustanovení § 1879 a 1880 odst. 1 NOZ).
V daném případě tedy nedošlo k „odprodeji“ části pohledávky, ale zřejmě se jedná o to, že společnost ABC s. r. o., která je stále dlužníkem předmětné pohledávky, uhradila fyzické osobě v roce 2013 část z této pohledávky (první splátku) ve výši 600 000 Kč. Tuto částku uvede fyzická osoba v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 jako příjem podle § 10 ZDP, přičemž u tohoto příjmu si podle ustanovení § 10 odst. 4 a 5 ZDP poplatník může jako daňový výdaj uplatnit výdaje spojené s pořízením pohledávky, a to max. do výše příjmu, tj. v daném případě 600 000 Kč. Výsledkem (tj. dílčím daňovým základem podle § 10 ZDP) bude v tomto případě nula. Obdobně by měl poplatník postupovat při zdaňování dalších splátek pohledávky dlužníkem.