Změna účelu užívání nemovitosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel koupil v roce 2012 nemovitost - bytový dům. V roce 2013 požádal o změnu účelu užívání na nebytové prostory (kanceláře) a následně provedl stavební práce. Jednalo se o stavební práce, které měly povahu technického zhodnocení (elektroinstalace, kotel a vytápění) ale i např. výměna oken, vnitřních omítek. Dotaz je na výměnu oken o opravu omítek, tedy stavebních prací, které by za běžných okolností byly jednorázovým daňovým výdajem - opravou. V tomto případě jsou ale tyto opravy prováděny v souvislosti se změnou účelu užívání (stavební úřad ale provedení těchto prací nepožaduje k tomu, aby změna účelu užívání byla povolena). Jsou tyto opravy považovány za výdaje na změnu účelu užívání nemovitosti, tedy technických zhodnocením, které zvyšuje zůstatkovou cenu nemovitosti?

Změna účelu užívání nemovitosti
Ing. et Ing.
Milan
Blatný
Uváděná přestavba bytového domu na kanceláře [podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) zřejmě zatříděné pod kódem 122019-Budovy administrativní ostatní] je podle stavebního zákona, jak se v otázce správě uvádí, změna v účelu užívání stavby podmíněná změnou dokončené stavby. Možná je účelné připomenout, že stavební zákon nezná pojem oprava, jak ji upravuje občanský zákoník a účetní předpisy, ale stanoví udržovací práce.
Opravou se ve stručnosti rozumí uvedení částečně poškozené nebo opotřebované věci do předešlého stavu. Smyslem („leitmotivem“) uváděné přestavby však není uvádění do předešlého stavu, ale razantní změna účelu užívání a zcela jiný provozní režim s příslušně specifickým technickým zázemím. Opět stručně řečeno, jestliže se třeba mění vnitřní elektroinstalace a zavádějí rozvody dalších médií, jsou úpravy vnitřní omítky včetně vymalování včetně související a následně potřebné práce spadající do technického zhodnocení.
Pokud by se nicméně v konkrétním případě opodstatněně vyskytly práce (formálně nezastírající skutečnou povahu prací), které mají z účetního a daňového hlediska charakter provozních nákladů, bylo by účelné, aby na žádost stavebníka, projektant nebo zhotovitel nákladově vyhodnotil tyto práce. V takovém případě by se jednalo o daňově účinné náklady běžného období. Také by bylo účelné řádně si zdokumentovat technický stav domu před technickým zhodnocením a po jeho provedení, aby se předešlo případným budoucím nesrovnalostem a nedorozuměním.
Z evidenčního hlediska je potřebné, aby změny provedené na domě se ve věcném a hodnotovém vyjádření uvedly na jeho inventární kartě.