Ing. et Ing. Milan Blatný

Jsem fyzická osoba, zemědělec, vedu daňovou evidenci, v r. 2015 započaty přípravné a stavební práce zemědělské haly. Veškeré výdaje s tím spojené tedy v roce 2015 nebudu dávat do nákladů, založím si kartu majetku stavby a jednotlivé doklady budu na ni evidovat. Odepisování celkové pořízovací ceny, souhrn všech dokladů zahájím až při dokončení stavby, tedy v následujícím roce. Je tento postup správný?
Vydáno: 14. 03. 2016
Pořídili jsme lakovací linku, pořizovací cena 9 800 000 Kč. Do které odpisové skupiny podle zákona o dani z příjmů ji zařadit?
Vydáno: 07. 03. 2016
U vjezdu do výrobního areálu je budova, zařazená do majetku po roce 2004, která slouží jako vrátnice a současně jako vážní domek. Jedná se o buňku s kovovou nosnou konstrukcí, přichycenou k betonovým panelům kotevními šrouby a napojenou na elektro a datové sítě. Do jaké odpisové skupiny bude zařazena?
Vydáno: 01. 03. 2016
Do výrobní haly (výroba stavebních výrobků) bylo instalována odsávací zařízení ke strojům (pilám) z důvodu vysoké prašnosti (vyžaduje hygiena). Odsávání je složeno z digestoří, potrubního systému, který je pevně spojen s budovou. Vně budovy je umístěn ventilátor s kontejnery, do kterých je prach nasáván. Jedná se v tomto případě o součást budovy, tedy technické zhodnocení? Je součástí budovy kompletní zařízení, nebo je možné např. ventilátor s kontejnery, které jsou umístěny mimo budovy odepisovat samostatně jako technologické zařízení?
Vydáno: 23. 02. 2016
Společnost provedla na vlastním vjezdu pokládku šťerkodrtě s podkladem ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou. Jedná se o provozní výdaj nebo zpevněnou plochu - komunikaci, která se zatřídí mezi plošné stavby a odepisuje se?
Vydáno: 23. 02. 2016
Firma si pořídila v 2015 stroj CAT 226B. Do 2013 jsem tyto stroje řadila do odp. sk. 2 pod SKP 29.52.2. Můžete mi prosím poradit, kde v 2015 najdu v CZ-CPA takovéto stroje? Myslím si dobře, že by to mohlo být CZ-CPA 28.9 v 2.odp. skupině?
Vydáno: 01. 02. 2016
FO, plátce DPH zakoupil 2 bagry. Do jaké odpisové skupiny bagry zařadit. Jedná se o: - pracovní stroj samojízdný-rápadlo kolové CAT M316C. Má vlastní SPZ - pásový minibagr Bobcat E20 s prodlouženým ramenem. Vlastní SPZ nemá.
Vydáno: 05. 01. 2016
Pořídili jsme plynový chromatograf Agilent 7890B Series GC Custom. Nevíme do které odpisové skupiny uvedené zařízení zařadit. Domníváme se, že by se mohlo jednat o CZ CPA 26.51.52 Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů - 1 odpisová skupina. Nejsme si však zcela jisti. Ve druhé a třetí odpisové skupině jsme našli CZ CPA 28.29 , které by snad také mohlo přicházet v úvahu.
Vydáno: 04. 01. 2016
Společnost provedla ve svém areálu zahradnické úpravy, novou výsadbu rostlin, keřů. Součástí této realizace byla dodávka hlíny, štěrku a také dodávka zavlažovacího systému. Cena díla byla cca 2 mil. Kč, z toho dodávka zavlažovacího systému činila cca 400 000 Kč. Předpokládám, že výsadba rostlin, úprava terénu apod. bude provozním nákladem. Zavlažovací systém lze považovat za samostatnou movitou věc? Pokud ano, tak ve které odpisové skupině se bude odepisovat? Nebo musí být celé dílo zařazeno do 5. odpisové skupiny (241211 - Parky a zahrady).  
Vydáno: 18. 11. 2015
Plátce DPH, fyzická osoba, vede účetnictví, provozuje hostinskou činnost. V roce 2012 vložil do obchodního majetku chalupu, kterou mu darovala jeho matka. Následně během dvou let provedl technické zhodnocení této chalupy a vybudoval penzion s restaurací. Kolaudace proběhla v dubnu letošního roku. Darovaná nemovitost byla zařazena do používání a odepisována účetně, daňové odpisy nebyly uplatněny, neboť se jednalo o darovaný majetek osvobozený od darovací daně. Nyní se mi jedná o správný účetní i daňový postup po ukončené kolaudaci. Daňově začnu odepisovat pouze technické zhodnocení jako jiný majetek. Účetně budu postupovat tak, že budu pokračovat v účetních odpisech ze zvýšené vstupní ceny o technické zhodnocení. Nebo je správný jiný postup?
Vydáno: 21. 10. 2015
V roce 2014 společnost pořídila server v celkové hodnotě 532 000 Kč. Zařadila jej do hmotného majetku a dle odpisového plánu odepisuje. V srpnu 2015 došlo přidáním dalších komponentů v hodnotě 75 000 Kč k rozšíření kapacity a funkce zařízení. Dále byla dokoupena „prodloužená“ záruka o dva roky v celkové hodnotě 95 000 Kč. Jak správně účtovat? Je záruka služba, která by se měla časově rozlišit na dva roky, nebo ji považovat za technické zhodnocení ?
Vydáno: 21. 10. 2015
Zemědělská firma má v majetku budovy kravské stáje staré cca 40 let, zařazené pod jedním inventárním číslem, zařízení dojírny je vedeno jako technologie pod jiným inventárním číslem v odpisové skupině 2. V letošním roce došlo k rekonstrukci těchto stájí spočívající v částečném vybourání stěn, instalaci závětrných sítí, vybourání starých rozvodů vody a napáječek a instalaci nových vyhřívaných napáječek. Rekonstrukce je dotována SZIF, smlouva zní na „technologie větrání a napájení“. Jak tuto rekonstrukci do majetku zařadit (samozřejmě v částce ponížené o výši dotace)?  
Vydáno: 21. 10. 2015
V evidenci dlouhodobého nehmotného majetku máme položku „užitný vzor“ (od poloviny roku 2010). Letos, po čtyřleté lhůtě, došlo k prodloužení platnosti tohoto „užitného vzoru“, za které jsme obdrželi fakturu z advokátní kanceláře s těmito výdaji: správní poplatek, prodloužení platnosti, právní stanovisko (celkem bez DPH 15 050 Kč). Chtěla bych se zeptat, zda tato faktura může být zaúčtovaná do nákladů jako služba nebo zda to je technické zhodnocení a navyšuje tedy pořizovací cenu „užitného vzoru“?
Vydáno: 31. 08. 2015
Zemědělský podnikatel vystavěl kryté hnojiště. Jedná se o železo-betonovou stavbu v hodnotě 2 500 000 Kč. Předpokládáme, že se bude jednat s největší pravděpodobností o 5. odpisovou skupinu, ale nejsme si zcela jisti. Zemědělec vede daňovou evidenci a kolaudace proběhla v květnu 2015.
Vydáno: 22. 06. 2015
Jaké je zařazení hrotového soustruhu do odpisových skupin?
Vydáno: 26. 05. 2015
Klient zařazuje novostavbu do účetnictví, jedná se o tenisovou halu vč. příslušenství (šatny, hyg. zázemí apod.) v hale se současně nachází administrativní prostory firmy klienta (sídlo firmy). Administrativní část zabírá cca 16 % výměry celé stavby. Je správné zařadit celou stavbu jako stavbu pro sport do 5. odpisové skupiny nebo se ještě nějakým způsobem přihlíží k části, která je využívána jako sídlo firmy-administrativní část?
Vydáno: 15. 05. 2015
Od 1. 1. 2014 jsou věcná břemena (služebnosti), která nesouvisejí se stavbou bez ohledu na výši ocenění vedena jako „jiný dlouhodobý majetek“ a odepisována po dobu uzavřené smlouvy příp. u smluv na dobu neurčitou po dobu pěti let dle vnitropodnikové směrnice. U věcných břemen, která vznikla za dobu pořizování DHM - stavby jsou součástí jejího ocenění. Jak však postupovat v případě, že věcné břemeno - služebnost je zřízena v roce 2015 a souvisí se stavbou, která ale byla zařazena do majetku v roce 2013 či 2014. Vést toto břemeno samostatně jako jiný dlouhodobý majetek či navýšit hodnotu DHM, ale jakým způsobem?
Vydáno: 12. 05. 2015
Z důvodu dotace nelze softwarové programy (všechny pro účel školení) zaúčtovat rovnou do nákladů, i když je cena do 10 000 Kč. Je možné to vyřešit tím, že zařadíme na jednu kartu dlouhodobého nehmotného majetku software, kde by bylo více programů - vlastně soubor programů, které by v součtu překročily hranici 60 000 Kč a tím by byla splněna podmínka pro odpisy dlouhodobého nehmotného majetku i pro poskytnutí dotace?
Vydáno: 07. 05. 2015
Společnost s ručením omezeným vybudovala parkoviště, předtím musela zbourat nemovitosti nacházející se v těchto místech. Také současně s parkovištěm postavila plot s bránou, stožárová svítidla, venkovní svítidla samostatně stojící (vysoká cca 1m), provedla elektroinstalaci parkovací plochy (jističe, rozvaděče, vývodky,,..), zbudovala kamerový systém vedený kabely v zemi a chodník. Jakým způsobem provést zatřídění majetku, lze náklady na demolici, elektroinstalaci plochy, kabelové vedení v zemi ke kamerovému systému rozpočítat ke všemu majetku nebo pouze k parkovací ploše.
Vydáno: 27. 04. 2015
Spol. s r. o. pořídila (strana oprávněná) věcné břemeno k vlastnímu pozemku: návrh na vklad 10. 3. 2015, služebnost stezky a služebnost cesty na dobu neurčitou za pořizovací cenu 100 000 Kč. Věcné břemeno jsem zařadila na účet 029-Jiný DHM, ale nevím si rady s jeho odpisováním? Jsou součástí pořizovací ceny i poplatek za vklad na katastr a ověření podpisu ke smlouvě o věcném břemenu?
Vydáno: 24. 04. 2015