Základní kapitál a.s.

Vydáno: 6 minut čtení

Musí a.s. doplnit základní kapitál po 1.1.2014 na částku 2 000 000 Kč (má 1 000 000 Kč)? Může rozdělit nerozdělený zisk z minulých let a zisk vytvořený v roce 2013 na jednotlivé akcionáře a ti po srážce daně 15% tuto částku vloží zpět na doplnění základního kapitálu a tím zvýší cenu akcií?

Základní kapitál a.s.
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
-
Od 1.1.2014 rozlišujeme tři skupiny obchodních společností a družstev, resp. obchodních korporací, u nichž kritériem rozlišení bude okamžik založení a zároveň právní úprava, kterou se budou řídit: První skupinu tvoří obchodní
korporace
založené po 1.1.2014. Tyto obchodní
korporace
se řídí novou právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), v plném rozsahu. Druhá skupina sestává z obchodních korporací vzniklých (založených) před 1.1.2014, tedy ještě podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ObchZ“), které se však na základě vlastního rozhodnutí podřídily právní úpravě ZOK jako celku - učinily tzv. generální opt-in. Čímž kompletně přejdou na novou právní úpravu. Toto rozhodnutí je nevratné a musí být učiněno změnou společenské smlouvy. Podřízení se ZOK bude zapsáno do obchodního rejstříku. Tato možnost skončí s rokem 2015. Třetí skupina představuje obchodní
korporace
vzniklé (založené) před 1.1.2014, tedy ještě podle ObchZ, které se nepodřídily právní úpravě ZOK. Tyto se budou řídit zčásti právní úpravou ObchZ a zčásti ZOK. Ovšem tyto obchodní
korporace
jsou povinny přizpůsobit své společenské smlouvy nové právní úpravě.
Dosavadní obchodní společnosti a družstva tak mají možnost buď v oblasti dispositivních norem setrvat v původních pravidlech, nebo se podřídit zcela novému zákonu. Ovšem přechodné ustanovení § 777 odst. 1 ZOK stanoví, že veškerá ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s tzv. donucovacími ustanoveními ZOK, se zrušují okamžikem účinnosti ZOK. Tyto subjekty mají povinnost doručit společenské smlouvy přizpůsobené ZOK do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku do šesti měsíců od 1.1.2014, tedy do 1.7.2014. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je nejprve vyzve ke splnění této povinnosti a stanoví přiměřenou lhůtu k jejímu splnění. Jestliže obchodní
korporace
tuto povinnost nesplní ani pak, rejstříkový soud je zruší a nařídí likvidaci.
Pokud bude dotazovaná a.s. v třetí ze zmíněných kategorií, musí upravit společenskou smlouvu tak, aby neodporovala donucovacím ustanovením ZOK, neboť již k 1.1.2014 byla tato ustanovení smlouvy automaticky ve společenské smlouvě zrušena. A samozřejmě již po 31.12.2013 nemůže postupovat podle dosavadní právní úpravy ObchZ, odporuje-li to donucujícím ustanovením ZOK (jinak by došlo k porušení zákona touto firmou).
Praktická potíž je v tom, že ZOK neuvádí, co konkrétně míní „donucovacími ustanoveními“. Obecně jde o ustanovení, které neumožňuje společníkům dohodnout si odlišnou (vlastní) úpravu od té zákonné. Na rozdíl od ObchZ ale ZOK neobsahuje výčet ustanovení, která je nutno považovat za neměnná (
kogentní
, donucovací). Uplatní se tak § 1 odst. 2 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.): „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“
Což je neprakticky velmi obecné pravidlo, nicméně se domnívám, že v dotazovaném případě se bude jednat právě o případ donucovacího ustanovení ZOK, od něhož se nesmí odchýlit ani a.s. založená před 1.1.2014, resp. dokonce před 1.1.2001, které do konce roku 2013 přechodné ustanovení ObchZ umožňovalo za určitých podmínek ponechat základní
kapitál
jen ve výši 1 000 000 Kč. Viz zákon č. 370/2000 Sb., část sedmá, článek VIII - Přechodná ustanovení k části první (tj. k novele ObchZ), bod 18. Podle mne ale tato benevolence skončila s rokem 2013 a do konce prvního pololetí roku 2014 musí i takováto a.s. navýšit základní
kapitál
na aktuální minimální výši 2 000 000 Kč, případně 80 000 EUR - jak ji donucuje
kogentní
§ 246 odst. 2 ZOK.
I nadále je přitom možné základní
kapitál
a.s. zvýšit z vlastních zdrojů vykázaných ve vlastním kapitálu společnosti (nejde-li o účelově vázané zdroje), kam spadá třeba také dotazovaný nerozdělený zisk minulých let (zůstatek na straně Dal účtu 428). Viz § 495 až 504 ZOK. K žádnému zdanění dani z příjmů ale přitom nedojde - společníkům neplynou podíly na zisku od a.s. Pouze se interně proúčtuje přesun z jednoho účtu vlastního kapitálu na jiný - konkrétně MD 428/D 419 a po zápisu do obchodního rejstříku MD 419/D 411 - Základní
kapitál
. Ke zdanění (nebudou-li splněny podmínky pro osvobození od daně) by případně došlo až v budoucnu, když by naopak byl snížen základní
kapitál
s výplatou společníkům. Takže při tomto „nominálním“ zvýšení kapitálu se nerozdělený zisk uplatní na 100%. Neprovádí se zde žádné zdanění podílů, viz poslední věta § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: „Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.“ Další možností zvýšení základního kapitálu a.s. samozřejmě je upsání nových akcií. Přičemž by se mohlo postupovat tak, že by se společníkům přiznaly podíly ze zadrženého zisku a.s. z minulých let - tyto by se standardně zdanily daní z příjmů (pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně), načež by se čisté podíly na zisku započetly na úhradu nových peněžitých vkladů společníků a.s. Což je ale zcela jinou záležitostí.