Opravy a technické zhodnocení z daňového hlediska, 2. část

Vydáno: 15 minut čtení

V první části příspěvku jsme se zabývali vymezením oprav a technického zhodnocení hmotného majetku a odpisováním technického zhodnocení. V druhé části si rozebereme daňové řešení technického zhodnocení na neodpisovaném hmotném majetku, řešení technického zhodnocení souboru movitých věcí, zmíníme se o odpisování technického zhodnocení na majetku s uplatněnými mimořádnými odpisy a v závěru si uvedeme daňové řešení technického zhodnocení provedeného na nehmotném majetku.

Opravy a technické zhodnocení z daňového hlediska - 2. část
Ing.
Ivan
Macháček
 
Technické zhodnocení na neodpisovaném hmotném majetku
Jako hmotný majetek je zařazen dle § 26 odst. 2 písm. f) ZDP i tzv. jiný majetek, který je vymezen v odst. 3 téhož ustanovení zákona. Jiným majetkem se rozumí mimo jiné i technické zhodnocení, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f) ZDP.
Podle znění § 29 odst. 3 ZDP poplatník, který samostatně eviduje a odpisuje technické zhodnocení hmotného majetku podle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP, zvyšuje o každé další technické zhodnocení dokončené na původním majetku vstupní cenu a zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu již evidovaného jiného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.
Jako příklad technického zhodnocení, které nezvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku, si uvedeme dvě situace:
-
technické zhodnocení provedené na účetně neodpisovaném drobném hmotném majetku
V bodu 7 k § 26 pokynu GFŘ D-6 se uvádí, že technické zhodnocení provedené na účetně neodpisovaném drobném hmotném majetku [jde o tzv. jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP] se zatřídí do odpisové skupiny, do které by byl zatříděn majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno, a samostatně se odpisuje podle zákona. Takto postupuje i poplatník daně z příjmů fyzických osob, který nevede účetnictví, pokud jde o majetek obdobného charakteru.
Příklad 12
Pod