Daň z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2012 koupil poplatník za 6 000 000 Kč budovu, ve které podniká. Budovu v tomtéž roce vložil do svého obchodního jmění a uplatnil jsem z ní daňové odpisy. Za rok 2014 očekává nízký základ daně, a to i bez uplatnění odpisů z budovy. Je povinen je uplatnit? Od roku 2015 by chtěl své podnikání přerušit. Budovu by v této době pravděpodobně pronajímal a výdaje uplatňoval procentní sazbou. Jak to v tomto případě bude s odpisy z hmotného majetku?

Daň z příjmů
Ing.
Miloš
Kořínek
Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou mimo jiné dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), také odpisy hmotného majetku. V jakém rozsahu a z jakého majetku lze tyto odpisy uplatnit upravuje následně § 26 až 33 ZDP. Podle § 26 odst. 8 ZDP není poplatník povinen odpisy uplatnit vůbec, nebo odpisování může přerušit. V případě, že odpisování přeruší, pak následně při dalším odpisování musí pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo.
Výjimkou z výše uvedeného postupu jsou poplatníci podle § 7 a 9 ZDP, kteří uplatní výdaje paušální částkou. Tito poplatníci nemohou za zdaňovací období, ve kterém uplatňují výdaje procentní sazbou, uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely (opět uvedeno v § 26 odst. 8 ZDP).
Po dobu, kdy poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatňuje výdaje paušální částkou, vede odpisy pouze evidenčně.
V roce 2013 jsem zakoupil za 36 000 Kč starší měřicí přístroj potřebný pro mé podnikání. Částku 36 000 Kč jsem též uplatnil za toto zdaňovací období do daňových výdajů. V roce 2014 jsem měřicí přístroj nechal zmodernizovat. Celkem tato úprava stála téměř 50 000 Kč. Mohu si celou tuto částku uplatnit do daňově uznatelných výdajů?
Dle pokynu Ministerstva financí D-6 je technické zhodnocení provedené v souladu s § 33 ZDP na drobném hmotném majetku tzv. jiným majetkem podle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. Toto technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, do které byl zatříděn majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno a samostatně se odpisuje podle ZDP.
V tomto případě, kdy se jedná o měřicí přístroj, zatřídí se technické zhodnocení do odpisové skupiny 1 a dále odpisuje podle § 31 nebo 32 ZDP z pořizovací ceny, tj. z 50 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů