Opravy a technické zhodnocení z daňového hlediska, 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

Zatímco výdaje vynaložené na provedení opravy a údržbu majetku lze považovat za daňově uznatelné výdaje (náklady) v příslušném zdaňovacím období, pak výdaje vynaložené na technické zhodnocení nelze podle znění § 25 odst. 1 písm. p) ZDP (zákon č. 586/1992 Sb. ) uznat jako daňové výdaje (náklady) a do výdajů lze zahrnout technické zhodnocení prostřednictvím daňových odpisů. Z toho důvodu je pro poplatníka daně z příjmů velmi důležité správné posouzení skutečnosti, zda se jedná u provedených prací na majetku o opravy nebo zda jde o technické zhodnocení.

Opravy a technické zhodnocení z daňového hlediska – 1. část
Ing.
Ivan
Macháček
 
Opravy hmotného a nehmotného majetku
V zákonu o daních z příjmů nenalezneme vymezení pojmu oprava nebo údržba majetku pro daňové účely. Proto lze brát vymezení pojmu oprava i udržování podle účetních předpisů za směrodatné i pro daňové účely. Z hlediska účetního nalezneme vymezení opravy majetku v § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Opravou se dle tohoto ustanovení odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení majetku (pozvolný proces stárnutí majetku v důsledku jeho používání) nebo poškození majetku (jednorázový proces zestárnutí majetku) za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se pak rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Zatímco opravou se řeší až následné fyzické opotřebení, resp. poškození majetku, údržbou se předchází tomuto opotřebení.
Ze znění pokynu GFŘ č. D-6 k § 33 ZDP vyplývá, že za změnu technických parametrů (technické zhodnocení) se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken. Za technické zhodnocení se rovněž nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.
Proto například vynaložené náklady na výměnu střešní krytiny za krytinu z jiného materiálu, na výměnu dveří na budově o stejných rozměrech, na výměnu vodovodního potrubí za plastový rozvod o stejných parametrech, na výměnu dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech apod. budou vždy daňově uznatelné náklady, protože půjde o opravu stávajícího majetku.
Podle znění § 25 odst. 1 písm. u) ZDP nelze výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k dosažení příjmů ze samostatné ainnosti zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob nezařadí tento majetek do obchodního majetku. Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob využívá k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP soukromý majetek, který poplatník nezahrnul do svého obchodního majetku, pak provedené opravy na tomto majetku nelze zahrnout do daňových výdajů poplatníka. V případě, že půjde o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který dosahuje příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP, pak výdaje vynaložené na opravy najímaného majetku jsou daňově uznatelné - majetek se v tomto případě nepovažuje za obchodní majetek poplatní