Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 8 minut čtení

Změny, které do právní úpravy společnosti s ručením omezeným přinesla s účinností od 1.1.2014 rekodifikace soukromého práva, se týkají i převodu podílu na společnosti s ručením omezeným. Zásadní změnou je snížení požadavků (omezení) platné právní úpravy na převod podílu. Nově je třeba více pozornosti věnovat přípravě společenské smlouvy tak, aby si společníci jednoznačně stanovili pravidla a podmínky pro převody podílů. Jen tak je možné zajistit, že se společníkem nestane osoba, o jejíž účast společníci ve společnosti nestojí, nebo že některý ze společníků nezíská postavení většinového společníka proti vůli ostatních společníků. Novinky v úpravě převodu podílu souvisí rovněž s možností vydávat k podílům kmenové listy.

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným
Mgr.
Jan
Šafránek
advokát a partner, bnt attorneys-at-law s.r.o.
 
Převod podílu mezi společníky
Převod podílu mezi společníky je dle ustanovení § 207 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), v zásadě možný bez jakýchkoliv omezení, přičemž společenská smlouva může převod podílu mezi společníky podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti (takovým orgánem bude typicky valná hromada, nelze však vyloučit ani situaci, kdy souhlas uděluje dozorčí rada či jiný orgán společnosti určený společenskou smlouvou)1). I přesto, že přípustnost jiných omezení pro převod podílu mezi společníky ZOK výslovně nezmiňuje, je dle mého názoru možné, aby taková další omezení byla ve společenské smlouvě stanovena (existují však i opačné názory). Pokud takovéto omezení převodu podílu mezi společníky společenská smlouva obsahuje, nenabude smlouva o převodu podílu účinnosti dříve, než bude ze strany příslušného orgánu společnosti s převodem podílu udělen souhlas. O rozhodnutí valné hromady, kterým se převod podílu mezi společníky schvaluje, musí být sepsán notářský zápis, přičemž k přijetí takového rozhodnutí je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, pokud společenská smlouva nestanoví jinak (§ 171 odst. 1 písm. b) ZOK a § 172 odst. 1 ZOK]. V případě, že souhlas valné hromady s převodem podílu není udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu podílu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy (§ 207 odst. 2 ZOK); v takovém případě se smlouva o převodu podílu od počátku ruší a práva a povinnosti převodce a nabyvatele ze smlouvy zanikají. Zákon o obchodních korporacích samozřejmě dává smluvním stranám smlouvy o převodu podílu možnost vyloučit aplikovatelnost této úpravy na konkrétní převod podílu smluvně.
Pokud je orgán, který má dle společenské smlouvy udělovat souhlas s převodem podílu, nečinný nebo souhlas neudělí bez udání důvodu, může společník po zániku smlouvy ze společnosti do 1 měsíce od zániku smlouvy vystoupit (§ 207 odst. 3 ZOK).
 
Převod podílu na třetí osoby
Převod podílu na třetí osoby je možný jen se souhlasem valné hromady2). Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude takový souhlas udělen. I o tomto rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis a i k přijetí tohoto rozhodnutí je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Pokud valná hromada neudělí souhlas do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. Zákon o obchodních korporacích však na rozdíl od převodu podílu na jiného společníka nepřiznává v takovém případě společníkovi právo ze společnosti vystoupit. Společenská smlouva může upravit důsledky neudělení souhlasu odchylně.
Společenská smlouva se může od této úpravy převodu podílu na třetí osobu odchýlit, a to bez jakýchkoliv omezení. Může tedy převod podílu na osobu, která není společníkem, zcela vyloučit, nebo jej může podmínit i jiným způsobem, než je souhlas valné hromady, nebo naopak může stanovit, že převod podílu na osobu, která není společníkem, je možný bez jakýchkoliv omezení.
V případě, že má společnost s ručením omezeným jediného společníka, je podíl tohoto jediného společníka převoditelný bez jakýchkoliv omezení (§ 14 ZOK).
 
Smlouva o převodu podílu
Novou úpravu obsahuje ZOK ve vztahu k samotné smlouvě o převodu podílu. ZOK nekoncipuje smlouvu o převodu podílu jako samostatný smluvní typ, nestanovuje žádné zvláštní obsahové náležitosti, vyžaduje pouze písemnou formu a úředně ověřené podpisy3). Tyto požadavky lze jednoduše dovodit z § 209 odst. 2 ZOK, podle kterého je převod podílu vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
Dle § 209 odst. 1 ZOK přistupuje nabyvatel nabytím podílu automaticky ke společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným, není tedy třeba, aby smlouva o převodu podílu povinně obsahovala prohlášení nabyvatele o tom, že ke společenské smlouvě přistupuje, jak to požadoval ObchZ.
Převod podílu je mezi společníky účinný okamžikem, kdy nabude účinnosti smlouva o převodu podílu (například udělením souhlasu valné hromady). Již v tomto okamžiku se tedy nabyvatel stává společníkem společnosti. Vůči společnosti je převod účinný, jak je již uvedeno výše, teprve doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
 
Převod kmenového listu
ZOK připouští, aby byl podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným, pokud tak stanoví společenská smlouva, představován kmenovým listem (§ 137 ZOK). Kmenový list je listinný cenný papír na řad. Kmenový list může být vydán jen k podílu, jehož převoditelnost není společenskou smlouvou žádným způsobem omezena a/nebo podmíněna. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
Pro převod kmenového listu nepožaduje ZOK uzavření smlouvy v písemné podobě, k převodu kmenového listu jako listinného cenného papíru postačí jeho předání a rubopis, ve kterém musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Vůči společnosti s ručením omezeným je převod kmenového listu účinný doručením oznámení o změně společníka a předložením rubopisovaného kmenového listu (§ 210 ZOK).
 
Seznam společníků
Společnost s ručením omezeným má povinnost vést seznam společníků a do něj provést každou změnu bez zbytečného odkladu poté, kdy jí byla taková změna prokázána (§ 139 odst. 4 ZOK). Změna v osobě společníků se při převodu podílu prokazuje doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy (§ 209 odst. 2 ZOK) nebo předložením oznámení o změně společníka a rubopisovaného kmenového listu (§ 210 odst. 2 ZOK).
 
Nabytí podílu od nevlastníka
S převodem podílu dle ZOK vstupuje do platné právní úpravy i další novinka, a to sice možnost nabytí podílu od nevlastníka. Tato možnost se dovozuje z toho, že podíl nevtělený do kmenového listu se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), považuje za věc movitou a nehmotnou, kterou lze v zásadě, samozřejmě za splnění zákonem stanovených podmínek, nabýt od nevlastníka (srov. § 7 NOZ, § 496 odst. 2 NOZ, § 498 odst. 2 NOZ).
 
Několik praktických poznámek k převodu podílu
V praxi bude třeba při převodech podílů vždy zkoumat, zda je převáděn podíl na společnosti s ručením omezeným, která se podřídila ZOK jako celku, či na společnosti s ručením omezeným, která tak neučinila a která se tak zčásti řídí ZOK a zčásti ObchZ.
Pokud bude převáděn podíl na společnosti s ručením omezeným, která se podřídila ZOK jako celku, platí bez dalšího podmínky pro převod podílu uvedené výše v tomto článku (samozřejmě s případnými odchylkami uvedenými ve společenské smlouvě).
Při převodu podílu na společnosti s ručením omezeným, která se nepodřídila ZOK, je třeba respektovat pravidla § 115 odst. 2 ObchZ (opět samozřejmě s případnými odchylkami uvedenými ve společenské smlouvě), avšak vlastní smlouva o převodu podílu se bude řídit novým právem.
1 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), byl převod obchodního podílu mezi společníky možný pouze se souhlasem valné hromady, pokud společenská smlouva nestanovila jinak (§ 115 odst. 1 ObchZ).
2 Podle ObchZ byl převod obchodního podílu na třetí osoby možný pouze tehdy, pokud to společenská smlouva připouštěla (§ 115 odst. 2 ObchZ). Toto omezení neplatilo bez dalšího pouze tehdy, pokud měla společnost s ručením omezeným jediného společníka; v takovém případě byl obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby.
3 Na rozdíl od ObchZ (srov. § 115 odst. 3 ObchZ).