Pracovní právo - nošení visaček na prodejně

Vydáno: 3 minuty čtení
Zaměstnavatel nás nutí na prodejně nosit visačky s názvem firmy a naším jménem a příjmením. Je mi to nepříjemné. Může zaměstnavatel svým zaměstnancům něco takového přikázat?
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Dá se jednoznačně říci, že označit zaměstnance jménem a příjmením zaměstnavateli zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), nebrání. Je třeba vyjít z toho, že zaměstnavatel samozřejmě disponuje osobními údaji svých zaměstnanců a může je zpracovávat i bez souhlasu svých zaměstnanců, zejména pokud zpracování plyne z jiného právního předpisu. Takovými předpisy mohou být předpisy z oblasti pracovního práva, nemocenského a důchodového pojištění, účetnictví a mnohé jiné. Toto oprávnění se pak opírá o § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, který uvádí, že správce může osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Je ale také pravda, že žádný zákon přímo neukládá zaměstnavateli visačky zaměstnancům přidělit. Nicméně i v tomto případě bude platit, že zaměstnavatel může, pokud je to potřebné k plnění jeho úkolů a zvláštní zákon nestanoví jinak, bez souhlasu zaměstnance sdělit jeho jméno a příjmení, akademický titul, funkční zařazení, kontaktní údaje zaměstnance na jeho pracoviště (číslo telefonu, faxu, adresu elektronické pošty). A označení zaměstnance prostřednictvím visačky není nic jiného než jistá forma sdělení a informace, kdo pro danou firmu pracuje. Je jistě v zájmu zaměstnavatele, aby jeho klienti nebo zákazníci věděli, s kým jednají nebo který zaměstnanec jim poskytuje služby. Zaměstnanec v pracovním poměru těžko může očekávat, že bude pracovat zcela anonymně, pokud zaměstnavatel má zájem, aby tomu tak nebylo. V žádném případě tímto způsobem nebude zasaženo do soukromé sféry zaměstnance, která má výrazně jiný charakter. I když i zaměstnanec má v rámci pracovního poměru právo na jistou míru soukromí, neznamená to, že má současně i právo na absolutní anonymitu. I když tedy zaměstnavatel vyrobí visačky se jmény zaměstnanců a nějakým vnitřním předpisem je zaváže, aby je při plnění pracovních povinností nosili, nebude se jednat o nelegitimní účel zpracování, neboť se s výkonem zaměstnání bezpochyby souvisí. A z hlediska zákona o ochraně osobních údajů takovým zpracování osobních údajů do soukromí zaměstnanců zasaženo nebude.