Pracovní právo - Podnikání v oblasti kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců

Vydáno: 4 minuty čtení
Chtěla bych začít podnikat v oblasti kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců a neschopenek. Potřebuji k tomu souhlas dotčených zaměstnanců? Mohu nahlížet do jejich občanských průkazů za účelem ověření identity zaměstnance? Je možné v případě problematického zaměstnance pořídit z těchto kontrol záznam?
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo jiné, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce nebo, podle písm. e) téhož ustanovení, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.
Oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, vyplývá z ustanovení § 192 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V rámci výkonu pověření nepochybně máte právo nahlédnout do občanského průkazu (nebo jiného průkazu totožnosti) k ověření totožnosti kontrolované osoby.
V případě pověření zaměstnavatel k výkonu takové kontroly se stáváte zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců, vůči nimž kontrola směřuje. Je proto nutné postupovat podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů a uzavřít písemně smlouvu o zpracování. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.
Pokud jde o možnost pořizovat záznam z kontroly, je nutné uvést, že podle § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
V daném případě se jedná o nahodilé pořízení záznamu fyzické osoby mobilním elektronickým zařízením. Například pro absenci prvku systematičnosti se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona.
Z dotazu vyplývá, že se nejedná o sledování zaměstnance na pracovišti, ani ve společných prostorách zaměstnavatele. Nelze tedy uplatnit režim ustanovení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by však byly pořízeny a použity obrazové záznamy týkající se fyzické osoby bez jejího svolení, mohlo by se jednat o porušení ustanovení § 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle něhož nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.