Dotazy a odpovědi: Vydražení nemovité věci

Vydáno: 3 minuty čtení
Daň z nabytí nemovitých věcí
Mgr.
Vladimíra
Bedáňová
Tazatel uvádí, že dne 21.11.2013 se uskutečnila exekutorská dražba, usnesení o příklepu bylo soudním exekutorem vydáno téhož dne. Právní moci usnesení o příklepu nabylo dne 9.1.2014 a zároveň byla exekutorem vydána výzva k doplacení nejvyššího podání. Dne 10.1.2014 bylo doplaceno nejvyšší podání. Dne 8.4.2014 bylo soudním exekutorem vydáno usnesení o rozvrhu podstaty, právní moci nabylo dne 8.5.2014. Vydražitel byl zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník v červnu 2014 s právními účinky vkladu práva v květnu 2014. Podléhá nabytí vlastnického práva vydražitelem zdanění daní z převodu nemovitostí či dani z nabytí nemovitostí?
ODPOVĚĎ
U majetkových daní (daň z převodu nemovitostí i daň z nabytí nemovitých věcí) je pro posouzení všech daňově významných skutečností (z hlediska stanovení poplatníka daně, základu daně, sazby daně apod.)
relevantní
stav v okamžiku vzniku předmětu daně, tj. k datu změny vlastnického práva k nemovité věci.
V případě vydražení nemovité věci se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím ke dni vydání usnesení o příklepu za podmínky, že bylo zaplaceno nejvyšší podání a usnesení o příklepu nabylo právní moci (viz § 336l občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.). Rozhodnou skutečností pro vznik daňové povinnosti je den vydání usnesení o příklepu, tj. den 21.11.2013.
Podle § 57 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, které nabylo účinnosti dne 1.1.2014, pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu.
Podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31.12.2013, jde-li o nabytí nemovitostí při výkonu rozhodnutí nebo exekuci poplatníkem daně je nabyvatel (vydražitel), který je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání anebo nabylo právní moci usnesení o předražku a předražek byl zaplacen [§ 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 357/1992 Sb.].
Součástí daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. Povinnou přílohou daňového přiznání je pak písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci, v daném případě potvrzení dražebníka o nabytí předmětu dražby, usnesení o příklepu.
Základem daně je dle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb. cena dosažená vydražením nebo předražkem. Sazba daně činí 4% základu daně. Daň je povinen poplatník zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání.