Pracovní právo - osobní údaje, nutnost získat souhlas klientů a registrace u ÚOOÚ

Vydáno: 3 minuty čtení

Pracuji jako finanční poradkyně. Při této práci zpracovávám osobní údaje klientů. Údaje uchovávám i po ukončení poskytování služeb. Je nutné získat souhlas klientů a registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Pracovní právo
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V situaci, kdy poskytujete své služby na základě smlouvy a s osobními údaji klientů nakládáte pouze v rámci plnění této smlouvy, zpracováváte osobní údaje v režimu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), podle něhož může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.
V případě, že si ponecháváte kopii smlouvy i po ukončení smluvního vztahu a že tak činíte pro účely plnění svých daňových povinností, je možné tyto údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, podle něhož může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.
Pokud jde o nutnost splnit oznamovací povinnost, tu musí splnit každý správce osobních údajů, na něhož se nevztahují výjimky uvedené v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, který říká, že oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních údajů:
a)
které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona,
b)
které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo
c)
jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.
Neuplatní-li se u Vás žádná z výše uvedených výjimek, je nutné oznamovací povinnost splnit.