Daňové aspekty poskytovatele zdravotní péče v postavení fyzických osob v roce 2014

Vydáno: 32 minut čtení

Poskytovatelé zdravotní péče mají v ČR několik možných právních forem. Právní forma poskytovatele zdravotních služeb (dále jen “PZP„) má nejen právní, ale rovněž ekonomické dopady na hospodaření instituce či majitele takového poskytovatele. Ve svém důsledku pak ekonomické rozdíly ústí do daňového přiznání a tudíž ovlivňují výši daně z příjmů PZP. Nebudeme se zabývat všemi možnými právními formami při poskytování zdravotní péče, ale jen postavením fyzické osoby (FO) jako majitele privátního zařízení a poskytovatele zdravotních služeb, a to především s ohledem na jeho daňové přiznání.

Daňové aspekty poskytovatele zdravotní péče v postavení fyzických osob v roce 2014
Ing.
Jana
Bellová
Ph. D.
Právnická fakulta UP v Olomouci;
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph. D.
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci;
Mgr.
Lenka
Kalábová
manažerka pro nelékařské obory Městské nemocnice v Litoměřicích
 
I. Poskytovatelé zdravotní péče v právní formě fyzické osoby (OSVČ)
Jedná se o skupinu lidí, kteří vykonávají svou profesi samostatně (OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné), na vlastní účet a rizika, a jejichž ekonomické výsledky závisejí na jejich odborných schopnostech, ale částečně i na jednání s klienty, jejich příbuznými, obchodním jednání s ekonomickými partnery, dodavateli, ale i na určité míře ekonomických znalostí.
Daného poskytovatele se týká velmi rozsáhlá ekonomická
agenda
, a to nejen pokud se jedná o zápisy a náležitosti spjaté s vedením daňové evidence, ale dle rozsahu činností a eventuálně počtu vlastních zaměstnanců a velikosti instituce, pak i četné ekonomické práce, výpočty, výkazy a jiné ekonomické činnosti.
Mezi základní ekonomické charakteristiky této právní formy patří zejména:
1)
Možnost vedení pouze tzv. daňové evidence, tj. evidence příjmů a výdajů. FO tedy nemusí vést podvojné účetnictví, pouze evidovat finanční toky, které mají vliv na výši daní.
2)
Z daňového hlediska je FO povinna hradit daň z příjmů FO. Ta v současné době činí 15% ze základu daně. Toto procento je tedy stejné, jako je tomu u zaměstnanců, avšak vypočítává se z rozdílu mezi daňově uznatelnými příjmy a výdaji. Pokud má FO zaměstnance, počíná si majitel či PZP zcela stejným způsobem jako každý jiný zaměstnavatel (vypočítává, sráží a odvádí jejich zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, případně jiné dobrovolné či povinné srážky atd.).
Za své závazky (dluhy) ručí FO veškerým svým majetkem, tedy nejen majetkem například ordinace, lékárny, laboratoře atd., ale i majetkem zcela osobním. V případě bankrotu tak mohou být uspokojeny pohledávky i z osobního majetku dané FO (včetně SJM - společného jmění manželů).
Tito lidé tak musí, obdobně jako manažeři větších organizací, sledovat ekonomické a právní předpisy (popřípadě si platit ekonomické či daňové poradce, účetní či jiné profese), a kromě své odborné činnosti nemalý čas věnovat i všem ekonomickým, právním a obchodním aspektům své samostatné ekonomické existence.
V dalším textu se zabýváme běžnou ekonomickou agendou PZP za standardních podmínek. Některé specifické výjimky, složitější situace, možné souběhy atd., budou předmětem navazujících článků určených zdravotníkům v nových podmínkách roku 2014 a dalších let.
 
II. Účetnictví nebo daňová evidence?
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, hned v úvodním § 1 odst. 2 taxativně vyjmenovává, kdo je povinen vést účetnictví (rozumí se podvojné účetnictví). To se týká například všech právnických osob, ale i fyzických osob, pokud jsou zapsány v obchodním rejstříku, popřípadě i fyzických osob, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. Všechny taxativně vyjmenované osoby uvedené v daném paragrafu, nazývá zákonodárce účetními jednotkami. Lze tedy říci, že: "Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví."
Od roku 2004 byl v ČR nově zaveden pojem „daňová evidence“, která prakticky nahradila původní jednoduché účetnictví. Jedná se o evidenci čistě peněžních toků, příjmů a výdajů, závazků a pohledávek, když zásadním požadavkem je dodržování jednotlivých paragrafů zákona o daních z příjmů, neboť daňová evidence se stává právě základním podkladem pro správný výpočet daně z příjmů. Osoby, které mohou vést pouze daňovou evidenci a nikoliv účetnictví, zákon neuvádí. Dá se tedy říci, že okruh těchto osob je vymezen negativním principem. Povinnost vedení daňové evidence můžeme shrnout do tvrzení, že pokud zákon neuvádí povinnost vedení účetnictví, avšak subjekt je povinen samostatně podat daňové přiznání, pak je povinen vést daňovou evidenci. Pouze v případě, že subjekt není účetní jednotkou a rozhodne se uplatňovat výdaje v procentní výši, nevede ani účetnictví ani daňovou evidenci, ale je povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek (§ 7/8 ZDP). Zákon ale nijak neomezuje možnost, že daný ekonomický subjekt, ačkoliv vést účetnictví dle tohoto zákona nemusí, může se dobrovolně rozhodnout, že raději účetnictví povede. To zákon připouští, umožňuje. Je také možné, aby účetnictví (i daňovou evidenci) poskytovateli sociální péče vedla jiná osoba (obvykle tak činí specializovaná účetní či daňová kancelář), i když v tomto případě, ji tato skutečnost nezbavuje odpovědnosti za správné a pravdivé vedení účetnictví či daňové evidence.
Jaké jsou základní rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí? Definujme si alespoň tři základní rozdíly:
1)
daňová evidence obsahuje zápisy o provedených příjmech a provedených platbách peněžních prostředků (peněžních tocích); účetnictví účtuje o nákladech a výnosech, závazcích a pohledávkách vzniklých v průběhu činnosti, tj. o existenci právních nároků (předpisu, vzniku nároku),
2)
daňová evidence činí zápisy příjmů a výdajů jednoduchým, jednořádkovým způsobem; účetnictví rozepisuje každý účetní případ na protichůdné strany minimálně dvou účtů (na strany Má dáti/Dal),
3)
daňová evidence zapisuje platby v rámci daného účetního období (účetního roku, který je totožný s rokem kalendářním). Znamená to, že nerozlišuje, zda se například nejedná o zálohu na příští rok, neboť finanční odtok či přítok byl realizován v daném účetním období; účetnictví má tzv. časové rozlišení. Zachycuje a rozkládá (rozpočítává) účetní případy na délku období, jichž se týkají (například výnosy příštích období apod.).
 
III. Daňová evidence
Používá této rozhodující a specifické terminologie, která je potřebná pro použití v daňovém přiznání:
Příjmy:
-
osvobozené od platby daně (jsou v zákoně taxativně jmenovány),
-
nezahrnované do základu daně (jsou taxativně jmenovány),
-
zahrnované do základu daně (jsou taxativně jmenovány).
Výdaje:
-
nezahrnované do základu daně (v zákoně uvedeny příklady),
-
zahrnované do základu daně (v zákoně uvedeny příklady).
Základ daně: Příjmy zahrnované - výdaje zahrnované (PZ - VZ) = ZD
Základ daně se upravuje o odčitatelné položky.
DPFO z nezávislé činnosti činí 15% z upraveného daňového základu.
Daň se upravuje o slevy.
Zákon o daních z příjmů vymezuje daňovou evidenci v § 7b. Ten byl pro rok 2014 opět doplněn o některé další pojmy, popřípadě věty, ty jsou zvýrazněny. Nové znění tohoto paragrafu pak říká, že:
"(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o
a)
příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b)
majetku a dluzích.
(2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se stanoví zvláštní právní předpisy o účetnictví1), není-li dále stanoveno jinak.
(3) Pro ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou2), je-li pořízen úplatně 2), je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku3), ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Dluhy se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně jejich porostů, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26), bez stavby na něm zřízené. Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního leasingu se zahrnou výdaje s jeho pořízením související hrazené uživatelem. V případě úplatného pořízení majetku a dluhů, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu 3), s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a dluhů. Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a dluhů, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu 3), zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu dluhů, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu (§ 23).
(4) Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.
(5) Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně.
Z ustanovení tohoto paragrafu je zřejmé, že je nově definována samotná daňová evidence v odstavci 1 a její povinné složky. Výraznější úpravy se pak týkají problematiky oceňování jednotlivých majetkových složek s odkazem na zákon o oceňování majetku. Základem daňové evidence je zápis příjmů a výdajů v členění potřebném pro zjištění základů daně, tedy formulace, z níž vyplývá samotný účel daňové evidence. Ta žádným způsobem nedefinuje formální stránku zápisů, jen v určitých pasážích odkazuje na zákon o účetnictví a vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona. Značná pozornost je věnována majetku a dluhům, neboť, jak je zřejmé z úvodní části, se vztahuje k ručení, u FO ručení ve značném rozsahu, tedy i veškerým osobním majetkem včetně majetkem v SJM. Je tedy podmínkou jeho správné oceňování a vykazování jeho hodnoty v souladu s aktuálním zněním příslušného zákona.
 
IV. Daňové přiznání poskytovatele zdravotní péče v postavení FO (OSVČ) k dani z příjmů FO
V této části je uvedena ukázka postupu PZP v postavení FO při výpočtu daňového přiznání. Jsou stručně uvedeny i možnosti optimalizace daně z příjmů platné v době tvorby tohoto textu (počátkem roku 2014).
Výpočty daně z příjmů FO probíhají v několika krocích, a to ještě v závislosti na různých faktorech, které mohou (či nemusí) konečnou výši daně ovlivnit:
1) Pokud se poskytovatel zdravotní péče v pozici FO (OSVČ) nerozhodne uplatnit výdaje v procentní výši, bude vypočítávat daň běžnou formou z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a zdanitelnými výdaji čili mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a výdaji zahrnovanými do základu daně. Tento rozdíl však může být ještě dále upravován. Pokud FO bude evidovat své příjmy a výdaje standardním způsobem, tj. za kalendářní rok, většinou tak bude činit v průběhu měsíce ledna následujícího roku, nicméně na podání daňového přiznání a úhradu dané částky má čas až do 1. 4., popřípadě pokud má svého daňového poradce a tato skutečnost je známa (nahlášena) místně příslušnému finančnímu úřadu předem, může tak učinit (a rovněž zaplatit) až k 1. 7. následujícího roku.
Příklad 1
Paušál
Pokud poskytovatel zdravotní péče - FO neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit tzv. paušál, tj. výdaje vypočítané daným procentem z těchto příjmů. Je to nejjednodušší metoda daňové evidence, daný ekonomický subjekt registruje a zaznamenává zdanitelné příjmy a z jejich souhrnu stanoví daňově uznatelné výdaje paušální částkou. V daném případě se použije znění § 7 odst. 7 písm. c), které se vztahuje k příjmům z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, zákon v tomto případě umožňuje odpočítat „40% z příjmů, nejvýše však do částky 800 000 Kč“.
Pokud by tedy poskytovatel zdravotní péče například dosáhl za uplynulý rok 1 000 000 Kč, pak by, po použití výdajového paušálu, činil zdanitelný základ 600 000 Kč. Další možností v případě PZP by bylo i případné použití paušálu dle písmena d), tj. „30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.“ To v případě, že by se PZP v právní formě FO rozhodl pro využití například i jen části svého majetku, avšak zařazeného do obchodního majetku, formou pronájmu jinému subjektu. ~PRIk
Příklad 2
Daňový základ
PZP evidoval své příjmy a výdaje v peněžním deníku. K 31. 12. daného roku podtrhl poslední záznam čarou (tlustou čarou za minulostí, v účetnictví se tato vodorovná čára nazývá zamezovka) a součtem zjistil následující údaje:
-
Příjmy zahrnované do základu daně činí 926 342 Kč.
-
Výdaje zahrnované do základu daně činí 348 516 Kč.
-
Rozdíl tedy činí 577 826 Kč.
To je poměrně vysoký základ daně, nicméně nyní je možné provést úpravy základu daně. Nejčastějšími úpravami základu daně jsou zápočty odpisů dlouhodobého majetku, zápočty alikvotní části leasingových splátek, zápočty rezerv atd. Úprav základu daně může být více, v některých případech mohou i základ daně zvyšovat, nicméně jak jsme uvedli, zabýváme se jen standardními, obvyklými případy. Předpokládejme tedy, že v souhrnu činí u tohoto konkrétního případu tyto úpravy základu daně částku celkem 176 516 Kč. O tuto částku bude opraven rozdíl mezi příjmy a výdaji, který tak po tomto standardním kroku bude činit 401 310 Kč. S touto částkou pak bude daný subjekt dále počítat, neboť nyní mohou následovat ještě další úpravy této částky, jak vyplývá z následujícího textu.
2) Zákon o daních z příjmů obsahuje institut tzv. spolupracující osoby, popřípadě i více spolupracujících osob s daným daňovým poplatníkem, poskytovatelem zdravotní péče. To je v praxi poměrně běžné, vesměs se touto spolupracující osobou stává manželka/manžel, která/ý například vede daňovou evidenci, vyřizuje a zajišťuje objednávky vůči dodavatelům, zajišťuje administrativu atd. Pozor! Nelze zaměstnávat manželku/manžela v běžném pracovně právním vztahu. Avšak jako spolupracující osobu to zákon připouští, a v takovém případě je možné rozepsat část vlastních příjmů a výdajů na tuto spolupracující osobu. Citujeme příslušný paragraf zákona o daních z příjmů dle znění platného v roce 2014, jedná se o § 13. Opět jsou zvýrazněny změny oproti předcházejícímu stavu:
"Příjmy dosažené při samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50%; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželky), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci za celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při samostatné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30%; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění, nebo na manžela/manželku, je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b)."
Jak vyplývá z textu zákona, mohl by nyní náš příklad být ještě korigován o rozdělení na spolupracující osoby, a to nejen na manželku (manžela), ale i například na větší děti žijící však s poplatníkem (PZP) v jeho domácnosti, pokud však na ně neuplatňuje daňové zvýhodnění. To se týká i manžela (manželky).
Poznámka:
(V praxi většinou PZP - FO však na děti, pokud jsou školou povinné, anebo dále studují, FO daňové zvýhodnění na děti uplatňují, proto rozšíření spolupráce i na děti se v praxi příliš neuplatňuje.)
3) Celková výše daně se netýká pouze daně z výkonu vlastní profese, tedy dle § 7, který pojednává o příjmech z podnikání a z jiné samostatné činnosti. Zdaňovány jsou i příjmy:
-
dle § 8, tj. příjmy z kapitálového majetku,
-
dle § 9, tj. příjmy z nájmu,
-
dle § 10, tj. ostatní příjmy.
Všechny typy těchto příjmů může mít i náš PZP. Jako příklad uvádíme ukázku:
Příklad 3
Příjem dle § 8:
nezdaňované úroky (je třeba je sám zdanit), podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, atd. Nově v roce 2014 platí ještě několik dalších forem příjmů z kapitálového majetku, jako například „výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postavenému“.
Příjem dle § 9:
PZP pronajal ve svém vlastním objektu nebytové prostory jinému subjektu, pak těmito příjmy jsou „příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů“, popřípadě i příjmy z nájmu movitých věcí (s výjimkou), atd.
Příjem dle § 10:
příjmy ze zděděných práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému, podíly z převodu družstevního podílu, podíl člena obchodní
korporace
atd., těch možností, které se mohou týkat PZP, je více, ale toto jsou nejčastější.
Příjmy dle § 7 mohou být redukovány o výdaje skutečně vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů, pokud není uplatněn již zmíněný paušál, a to dle současně platného znění zákona (2014) ve výši uvedených 40% z příjmů.
V případě, že skutečné výdaje vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů zahrnovaných do základů daně, budou vyšší, je samozřejmě výhodnější evidovat všechny výdaje zahrnované do základu daně.
4) Od základů daně lze odečíst (§ 15) hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého (dříve darů) obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na:
-
financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,
-
financování kultury, školství, na policii, na požární ochranu,
-
na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví,
-
na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní,
-
na účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,
-
tělovýchovné a sportovní účely,
-
politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
-
fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zdravotnická zařízení,
-
na zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
-
na financování fyzických osob, které mají bydliště na území ČR a jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi, závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4),
-
na zdravotnické prostředky5) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
-
na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením atd. (bližší specifikace je obsažena v § 15),
pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (dříve darů) ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.
Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu EU, Norska nebo Islandu. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% (dříve 10%) ze základu daně.
Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely, se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce, oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
Poznámka:
(Odběr krve lze zaznamenat v průběhu jednoho roku maximálně čtyřikrát.)
Vyjmenované položky se označují jako „nezdanitelné části základu daně“. Patří mezi ně i uvedená bezúplatná plnění (dříve dary) poskytnuté právnickým a fyzickým osobám z uvedených důvodů se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU než České republiky, a dále na území Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňuje podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.
Příklad 4
Předpokládejme nyní, že náš PSP nepoužil možnosti rozpisu příjmů a výdajů na spolupracující osoby, avšak uplatnil v závěrkových operacích právě hodnotu bezúplatného plnění, které poskytl na některý z uvedených účelů v celkové částce 100 00 Kč. V takovémto případě by se po této závěrkové operaci snížil jeho zdaňovací základ na 401 310 -- 10 000 = 391 310 Kč.
5) Mezi nezdanitelné položky patří dále:
-
úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru poskytnutého bankou, použitými poplatníkem na financování bytových potřeb s určitými podmínkami,
-
příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem.
Částka, kterou lze odečíst od základů daně, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč. Maximální částka, kterou lze odečíst činí 12 000 Kč.
-
od základů daně lze odečíst i zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění podle smlouvy s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, rovněž zde platí maximální částka, kterou lze za zdaňovací období odečíst, a to 12000 Kč,
-
lze odečíst i zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, maximálně do výše 3 000 Kč za zdaňovací období,
-
úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 000 Kč, případně 13 000 Kč či 15 000 Kč u osob se zdravotním postižením.
Některé z těchto možností jsou poměrně často v praxi PZP (a nejen jimi samozřejmě) využívány, a to především příspěvky na penzijní a soukromé životní pojištění, které je výhodné platit ve výši 24 000 Kč a 12 000 Kč ročně. V takovém případě může PZP odečíst od základu daně dalších 24 000 Kč.
Příklad 5
PZP (FO, OSVČ) si platil pravidelně na své penzijní připojištění měsíčně 2 000 Kč a na soukromé životní připojištění částku 1 000 Kč měsíčně. V našem případě bychom tedy od výše uvedeného základu daně mohli odečíst 24 000 Kč. Pak bychom došli k základu daně 391 310 - 24 000 = 367 310 Kč.
6) Od základu daně lze dále odečíst položky odčitatelné od základů daně. Mezi položky této kategorie, připadající v úvahu pro použití daňového přiznání PZP platí zejména možnost odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena, za předchozí zdaňovací období, nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Zde je potřeba zmínit důležitý moment, a to, že ztráta musí být vyměřena finančním úřadem. PZP tedy podává daňové přiznání, příslušný pracovník finančního úřadu je kontroluje a případně upravuje. Na základě této činnosti pak FÚ vyměří skutečnou daň z příjmů FO (může být vyšší, pak PZP musí doplatit tzv. doměrek, v případě nižší částky, je mu přeplatek vrácen).
Další, důležitou odčitatelnou položkou je nově zařazené znění § 34 odst. 4 a 5, který definuje tyto položky odčitatelné od základu daně:
"(4) Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání, a
(5) Pokud není nožné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly".
Tato nová ustanovení jsou pro PZD velmi významná, neboť na celoživotním vzdělávání je existence PZP závislá, povinnost trvalého vzdělávání, kreditní systém, provází zdravotníky po celý profesní život. Zákon tak přihlíží k této nepostradatelné stránce výkonu zdravotnických profesí a zohledňuje ji v daňové oblasti.
Příklad 6
V našem případě PZP uplatnil vyměřenou ztrátu z předcházejícího roku, která činila 27 160 Kč. Tím se zdaňovací základ snížil na 367 310 - 27 160 = 340 150 Kč.
7) „Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%." To je citace § 16 o sazbě daně z příjmů FO i pro rok 2014 (stejně jako tomu bylo v předcházejícím roce i v minulých letech).
Příklad 7
Náš PZP má konečný zdaňovací základ ve výši 340 150 Kč, zaokrouhlíme na 340 100 Kč. Jeho daň z příjmů bude činit 340 100 x 15/100 = 51 015 Kč.
8) Ze zjištěné výše daně může však daňový poplatník ještě uplatnit slevy na dani. Ty jsou taxativně vyjmenovány v § 35 až 35d. Z těch, které se mohou týkat PZP (FO) je třeba zmínit především:
-
slevu na dani ve výši 18 000 Kč (případně 60 000 Kč) při zaměstnávání osoby se zdravotním postižením (nositelem průkazu ZTP) nebo osoby s těžším zdravotním postižením (ZTP-T), případně poměrnou část (dle počtu odpracovaných hodin daného zaměstnance, výpočet je uveden v § 35),
-
částku na poplatníka (tato částka se aktualizuje téměř každý rok a v roce 2014 činí opět 24 840 Kč. (Poznámka: Stejně jako v roce 2013, ale například v roce 2012 se uplatnila ještě tzv. povodňová daň ve výši 1200 Kč ročně, částka tedy činila 23 640 Kč.)
Poznámka:
(Toto ustanovení má dovětek, citujeme "Daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Dnem 1.1.2016 v § 35ba odstavci 1. se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje".)
Jinak řečeno, pracujícím důchodcům se sleva na dani neposkytuje, a to až do roku 2015 včetně.
Tento dovětek je významný, neboť dle nám poslední dostupné statistiky ÚZIS ke dni přípravy tohoto textu ve zdravotnictví v důchodovém věku pracuje poměrně vysoký počet například lékařů, a to jen v primární péči (tedy vesměs v právním postavení FO), a to v procentech:
 Věk                  60-69 let  70+ Praktičtí lékaři pro dospělé      23,6    6,1 Praktičtí lékaři pro děti a dorost   30,5    4,1 Praktičtí lékaři - gynekologové     29,0    6,7 Praktičtí zubní lékaři         23,4    2,9 
V průměru tedy zhruba nejméně čtvrtina těchto lékařů nemůže uplatňovat tuto významnou slevu na dani, a to nejen, ale i v příštím roce.
-
částku na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti rovněž ve výši jako na poplatníka (v roce 2014 činí 24 840 Kč), pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod (ZTP-P) zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek,
-
částku ve výši 2 520 Kč v případě, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, případně
-
částku ve výši 5 040 Kč na rozšířenou invaliditu (v případě invalidity třetího stupně),
-
slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
-
slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním oboru, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.
Poznámka:
u této položky jsme se rozhodovali, zda ji zmínit, neboť nepatří ke standardním činnostem PZP. Učinili jsme tak na základě poznatku, že stále větší počet mediků i studentů zdravotnických oborů, se ve vyšších ročnících věnuje výkonům samostatné činnosti PZP, byť ne v oboru svého dosud nedokončeného studia (s výjimkou doktorandů), ale v oborech souvisejících, na něž jejich kvalifikace stačí. Jedná se o nutnost překonání uvedené hranice 26 let, do níž stát saturuje jejich pojištění.
-
daňové zvýhodnění (
bonus
) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně. Zákon v § 35c uvádí v odstavci 1, že "poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu ve výši 13 404 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b."
Za vyživované dítě se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové uplatnění uplatnit, pouze pokud je nezletilým dítětem nebo i zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a za dalších, v zákoně taxativně vyjmenovaných podmínek. Přinejmenším jedna z těchto možností (minimálně tzv. zákonná sleva na poplatníka) se týká našeho PZP, předpokládá se však i zápis bonusu za vyživované dítě, respektive děti ve společně hospodařící domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost (například student bydlící přechodně na vysokoškolské koleji mimo trvalé bydliště), nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Náš příklad tedy korigujme o tyto dvě možnosti.
Příklad 8
PZP, jehož daň jsme vypočítali ve výši 51 015 Kč, uplatňuje nyní slevu na poplatníka ve výši 24 840 a jedno vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.
Výpočet: 51 015 - 24 840 - 13 404 = 12 771 Kč.
PZP uhradí částku 12771 Kč jako svou daň z příjmů FO.
V našem případě se jedná o poměrně malou částku, spíše nižší než je obvyklý průměr. Po odvodu této daně mu již neplynou žádné povinnosti záloh na příští rok.
(Poznámka: Zákon o daních z příjmů je třeba sledovat průběžně, neboť všechny uvedené částky, případně procenta se mohou měnit dle zákona o daních z příjmů pro daný rok.
Tyto částky se většinou zvyšují.). Příklad ukazuje pouze postup, konkrétní výpočet pro daň z příjmů pro rok 2015, 2016 atd. bude muset vycházet z platných čísel pro konkrétní roky.)
9) V případě, že částka daně přesáhne určité hranice (mění se v závislosti na aktualizaci zákona), platí daňoví poplatníci ještě zálohu (popřípadě zálohy) na daň na příští rok:
-
poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce, druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce,
-
poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.
Příklad 9
Pokud by v našem případě, přesáhla daňová povinnost částku 30 000 Kč a činila například 45 650 Kč (a to by byla částka spíše obvyklá například u privátních lékařů), pak by PZP k 31. 3. byl povinen uhradit částku daně ve výši 45 650 Kč, k datu 15. 6. a 15. 12. téhož roku ještě zálohy ve výši 18 076 Kč v obou měsících, celkem ve výši 36 152 Kč. Celkem by tedy v daném roce na daň a zálohy vydal částku 81 802 Kč.
Daňové přiznání se podává na předepsaném formuláři, lze však použít i výstupu ze speciálních programů při zpracování daňového přiznání přímo počítačem.
 
Závěr
V článku jsme provedli ukázku výpočtu daně z příjmů poskytovatele zdravotní péče v postavení FO - OSVČ. Jak vyplývá z příkladů, zobrazujících dílčí kroky postupu výpočtu této daně, vypočítali jsme posledním krokem daňovou povinnost, která zpočátku vypadala dosti vysoce, na přijatelnou úroveň daňového zatížení. Je však třeba připomenout všem subjektům poskytujících zdravotní péči, že výše daně a v té návaznosti i výpočty sociálního a zdravotního pojištění, má vliv na pozdější starobní (případně invalidní) důchod. Lidé, kteří odvádějí nízké daně, mají také nízké důchody. Optimalizace tedy nespočívá pouze ve využití všech možností vyplývajících ze znění zákona o daních z příjmů, ale ve stanovení dlouhodobé finanční strategie každého jedince, každé FO. Finanční strategie, finanční plánování, možnosti diverzifikace příjmů a správná
alokace
výnosů, to vše patří v komplexu k obezřetnému pohybu každého subjektu i v oblasti poskytování zdravotní péče. Doufáme, že tento příspěvek přispěje k lepší orientaci poskytovatelů zdravotní péče v oblasti finančního managementu své velmi důležité a prospěšné činnosti.
1) § 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účetních předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
3) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)."
4) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
5) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů