Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 22.4.2014 nabyly účinnosti změny zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Přijaté změny implementují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24 ze dne 9.3.2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Ing.
Antonín
Daněk
Na základě této novely mohou pojištěnci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, ať už soukromém či smluvním, a to kdekoliv v rámci Evropské unie. Bude-li jim taková péče poskytnuta, pak za ni na místě zaplatí v hotovosti a následně požádají svoji zdravotní pojišťovnu o náhradu takto vynaložených nákladů. Zdravotní pojišťovna nahradí takovou částku, kterou by vynaložila za stejnou péči v České republice, nejvýše však tolik, kolik pojištěnec skutečně zaplatil. Podmínkou náhrady nákladů je, že se jednalo o péči v České republice hrazenou, přičemž byly současně splněny případné podmínky stanovené pro čerpání takové péče.
Přijetím zákona č. 60/2014 Sb. jsou tak upraveny podmínky týkající se čerpání zdravotních služeb na území členských států EU, případně v přímé návaznosti na institut předchozího souhlasu dle no