Technické zhodnocení majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Dotaz ke správnému datu zařazení technického zhodnocení - zateplení budovy, projekt, na který bylo vydáno stavební povolení (i když v tomto případě to nebyla povinnost), byl ukončen fakticky 30. 11. Doklad na provedený stavební dozor byl vystaven až s DUZP 31.12.2013. Žádost o kolaudační souhlas nebyla dosud podána. Můžeme majetek uvést do užívání k datu 30. 11.? Postačí doložení protokolem o předání stavby od dodavatele, zápisem ve stavebním deníku? Nebo musí být splněno i datum dokladu na fakturaci stavebního dozoru? Má vliv (ne)vydání kolaudačního souhlasu?

Technické zhodnocení majetku
Ing. et Ing.
Milan
Blatný
Související předpisy:
-
§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 2 odst. 5 písm. c), § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zateplení pláště stavby se považuje podle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za stavební úpravu, takže se podle § 33 zákona o daních z příjmů jedná o technické zhodnocení. Podle účetních a daňových předpisů lze zvýšit o technické zhodnocení vstupní cenu majetku a odpisovat jej ze zvýšené vstupní ceny uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splněním technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Kromě dokončenosti a technické funkčnosti musí být tedy také splněný povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, které přicházejí v konkrétním případě v úvahu, například stavební, bezpečností, požární apod.
Pokud by v daném případě nebyla
kolaudace
nutná, nebyla by ani podmínkou pro zahrnutí technického zhodnocení do majetku. V opačném případě by však
kolaudace
spadla do povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání a tím povinnosti stanovené stavebním zákonem, protože podle jeho ustanovení § 122 je kolaudační souhlas dokladem o povolení užívání stavby. Z uvedeného je patrné, že pro uvedení technického zhodnocení do užívání není uváděný protokol o předání stavby od dodavatele postačující a datum fakturace od stavebního dozoru není důležitý.
Z hlediska účetních a daňových předpisů je účelné alespoň stručně připomenout dvě věci:
1)
Součástí hodnoty technického zhodnocení jsou náklady související s pořízením, jako náklady na projektovou dokumentaci, stavební řízení, správní a místní poplatky, provize apod.
2)
Technické zhodnocení se ve věcném a hodnotovém vyjádření zaznamená na inventární kartu budovy.