Starobní důchod

Vydáno: 3 minuty čtení
Starobní důchod
Ing.
Marta
Ženíšková
Má člověk nárok na starobní důchod i v případě, že neodpracuje nyní potřebných 35 let? Započítává se do oněch 35 let i studium po 18. roce věku, mateřská atd.? V případě, že nemůže být starobní důchod přiznán, na jakou jinou dávku, případně jiný důchod má člověk nárok při dosažení důchodového věku?
Související předpisy:
-
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Pro vznik nároku na starobní důchod jsou stanoveny tyto podmínky: dosažení stanoveného věku a získání k tomuto dni potřebné doby důchodového pojištění, pobírání invalidního důchodu a dosažení věku 65 let.
Do konce roku 2009 činila pro nárok na starobní důchod potřebná doba pojištění 25 roků, od roku 2010 se zvyšuje v každém roce o jeden rok až do doby 35 roků doby pojištění. V roce 2014 proto činí potřebná doba pojištění 30 roků. Do doby pojištění se v tomto případě započítávají i doby náhradní, například péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, doba studia před rokem 2010 (doba studia jen v rozsahu 80%).
Po roce 2014 bude postačovat pro splnění podmínky doby pojištění jen 30 roků doby pojištění, ale do této doby se nezapočítává doba náhradní.
Nárok na starobní důchod má také muž i žena, pokud dosáhli důchodového věku o 5 let vyššího, než platí pro muže stejného data narození, a získali dobu pojištění nejméně 20 roků, pokud tohoto zvýšeného „důchodového“ věku dosáhli po roce 2013. Muži narozenému v roce 1947 vznikl nárok na starobní důchod v 62 letech, to znamená v roce 2009. Mužům a ženám narozeným v roce 1947 vznikne nárok na starobní důchod v letošním roce, pokud doba pojištění (včetně náhradních dob) činí aspoň 20 roků. Nárok na starobní důchod má muž i žena, kteří dosáhli věku 65 let a byli uznáni invalidními. Invalidní důchod se ode dne dosažení věku 65 let považuje za starobní důchod. Nesplňuje-li osoba ke dni dosažení věkové podmínky pro nárok na starobní důchod podmínku doby pojištění, nemá nárok na důchod a ani na žádnou jinou dávku z důvodu dosažení důchodového věku.