Započtení studia do doby pro účely výpočtu starobního důchodu

Vydáno: 2 minuty čtení
Započtení studia do doby pro účely výpočtu starobního důchodu
Ing.
Marta
Ženíšková
Započítávaní studia do odpracované doby pro účely výpočtu starobního důchodu. Maturovala jsem v roce 1973. Po prázdninách jsem byla přijata na Státní jazykovou školu v Praze s týdenní výukou v rozsahu 40 hod. a uceleným školním rokem září 1973-červen 1974. Rodičům byly též přiznávány po celou dobu školního roku přídavky na dítě - příprava na budoucí povolání. Škola byla zakončena třemi státními zkouškami. Jaké potvrzení je třeba doložit, aby tato doba byla započítána do doby pro výpočet starobního důchodu?
Podle § 25 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění platném v roce 1977, se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považovala doba studia na školách zřízených podle školských předpisů, které poskytují střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání a dále doba studia na jiných školách nebo v kurzech, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství republiky postaveno naroveň studiu na školách zřízených podle školských předpisů.
K prokázání studia v jednoročním kurzu bude postačovat předložit vysvědčení, z něhož bude patrno, v jaké době se student zúčastnil tohoto studia. Česká správa sociálního zabezpečení má k dispozici seznamy škol a kurzů, u nichž studium bylo postaveno naroveň studiu na školách zřízených podle školských předpisů. Jen výjimečně by mohlo dojít k situaci, že byste musela požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o potvrzení, že rozhodlo, že tento kurz byl postaven naroveň studiu na školách zřízených podle školských předpisů.