Účetní versus daňové oceňování investic

Vydáno: 19 minut čtení

Majetek dlouhodobé spotřeby, ať už hmotné povahy jako stavby, výrobní linky, automobily, pracovní stroje a zařízení apod., nebo povahy nehmotné coby software, projekty, patenty, know-how apod. nejsou uznány jako okamžité nákladové položky, ale obvykle až postupně formou odpisů, případně v zůstatkové ceně. Tento obecný princip platí jak v účetním, tak daňovém světě, třebaže pravidla odpisování a uznávání zůstatkové ceny se liší. Ovšem účetně versus daňové rozdíly mohou mít i hlubší povahu, různit se může také samotný základ výpočtu odpisů a zůstatkové ceny - ocenění těchto dlouhodobých investic. V praxi sice nejde o příliš početné případy, ovšem tím spíše zde proto může dojít k chybám, které mohou mít značně nepříjemné finanční dopady.

Účetní
versus
daňové oceňování investic
Ing.
Martin
Děrgel
 
Účetní oceňování investic
Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek. Nelze účtovat jen na podkladě popisných a kvalitativních charakteristik např. o „zbrusu novém velkém červeném soustruhu“, nýbrž např. o „DHM pořízeném za 80 000 Kč“. Špatné ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
alias
investic je přitom vážným problémem, nadhodnocení - o položky, které měly zůstat provozními náklady - poškozuje účetní jednotku a naopak nezahrnutí určitého nákladu do ocenění investice poškozuje státní pokladnu, což správci daně neodpouští.
Způsob účetního ocenění investice je určen zejména způsobem jejího nabytí:
-
pokud byl pořízen úplatně, tak se ocení pořizovací cenou, což je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související,
-
byl-li vytvořen vlastní činností, ocení se vlastními náklady, tj. přímé náklady vynaložené na výrobu (jinou činnost) a nepřímé náklady, které se k ní vztahují,
-
jestliže byl nabyt bezúplatně, bude oceněn reprodukční pořizovací cenou, která je definována jako cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje,
-
vkladem nabytý majetek se ocení podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.
Podrobnosti účetního oceňování investic v případě podnikatelských účetních jednotek najdeme zejména v § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), v § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící ZÚ pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VÚ“), a v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 - DNM a DHM.
Příklad 1
Účetní ocenění DHM
Společnost s r. o. se zabývá ekologickým zemědělstvím, přičemž pro tyto účely si pořídilo následující tři DHM:
1)
Zemědělský traktor koupený tzv. na úvěr od banky: