Paušál na dopravu

Vydáno: 6 minut čtení

V článku si přiblížíme paušál na dopravu, ukážeme si jeho možnosti, výhody i určitá omezení, které přinesl rok 2014. Především paušál na dopravu si může poplatník zvolit. To znamená, že je založen na dobrovolnosti. Pokud si jej nezvolí, může uplatnit výdaj (náklad) na dopravu v prokázané výši. Každý by tedy měl zvážit, co je pro něj výhodnější. Předpokládáme, že při velkém množství ujetých kilometrů to budou výdaje (náklady) ve skutečné výši.

Paušál na dopravu
Ing.
Miloš
Kořínek
Zákonnou úpravu paušálu na dopravu nalezneme v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Za jedno silniční motorové vozidlo činí paušál na dopravu 5 000 Kč měsíčně, tedy 60 000 Kč za kalendářní rok. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit maximálně u tří vozidel, a to jak osobních, tak i nákladních, popřípadě i motocyklů.
Jestliže poplatník využívá své auto rovněž pro soukromé účely, je povinen paušál zkrátit na 4 000 Kč měsíčně, tedy 48 000 Kč za rok. Pozor, vedle toho si může poplatník daňově uplatnit 80% dalších výdajů spojených s používáním vozidla.
Použije-li poplatník vozidlo k soukromým účelům jen některé měsíce, tak se na 80%, krátí výdaje jen za tyto měsíce. Odpisy vozidla je však třeba v tomto případě zkrátit za celý rok. Vycházíme přitom ze znění § 28 odst. 6 ZDP.
Jestliže bude mít poplatník 3 automobily a u jednoho přizná, že jej využívá pro osobní potřebu, tak zkrátí paušál pouze u tohoto automobilu i v případě, že u dalších dvou také přizná, že je využíval pro osobní potřebu.
V průběhu roku nelze způsob výdajů měnit. Rozhodne-li se poplatník pro paušální výdaje, tak je v průběhu roku nemůže měnit na výdaje ve skutečné výši.
V měsíci pořízení nebo vyřazení vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje. Poplatník si pořídil automobil 25. ledna 2014, tak za tento měsíc si může uplatnit paušál pouze za 6 dní, tj. ve výši (5 000 Kč: 31) x 6 = 968 Kč.
 
Které další výdaje (náklady) může poplatník dále využít (nevyužít)
Především si řekněme, že poplatník nemůže uplatnit zároveň prokázané výdaje na pohonné hmoty (má-li auto v obchodním majetku nebo v pronájmu) ani náhradu za spotřebované hmoty (zprůměrovaná částka v závislosti na průměrné spotřebě, ujetých kilometrů a ceně pohonných hmot u auta, které není v majetku).
Za výdaj (náklad) vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20% ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. U silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady.
Poplatník, který má auto v obchodním majetku, může kromě paušálu uplatnit další výdaje spojené s používáním silničního motorového vozidla, např. odpisy, výdaje na opravy a údržbu, silniční daň, zákonné či havarijní pojištění, apod.
U vozidla, které v obchodním majetku není, je výdajem silniční daň, a to i tehdy, pokud byla zaplacena druhým z manželů.
 
Kdo si může paušál na dopravu uplatnit
Paušál na dopravu si může uplatnit poplatník s příjmy podle § 7 ZDP, který vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Dále je to poplatník s příjmy podle § 9 ZDP, který vede evidenci příjmů a výdajů, popřípadě účetnictví.
Paušál si může uplatnit i právnická osoba, kromě veřejně prospěšných poplatníků. Paušál si naopak nemohou uplatnit poplatníci s příjmy podle § 10 ZDP (ostatní příjmy).
Dále si paušál může uplatnit poplatník, který má vozidlo ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo v nájmu (leasing).
Pozor, poplatník si nemůže paušální výdaj uplatnit, pokud vozidlo používá na základě smlouvy o výpůjčce.
Dále platí, aby si mohl poplatník paušál uplatnit, nemůže vozidlo přenechat k užívání jiné osobě, a to ani po část příslušného kalendářního měsíce. Například, pokud poplatník půjčí na dva měsíce automobil svému bratrovi, nemůže si po tyto dva měsíce paušál uplatnit.
Příklad 1
Podnikající fyzická osoba využívá pro své podnikání osobní automobil, který má ve vlastnictví. Daňový subjekt automobil pro osobní potřeby nevyužívá, pouze v měsíci červenci a srpnu ho zapůjčil svému otci.
Postup
Za jednotlivé měsíce si poplatník si může daňový subjekt uplatnit jako daňový výdaj na dopravu paušální částku 5 000 Kč. Za měsíce, kdy byl automobil zapůjčen, si paušál uplatnit nemůže.
Příklad 2
Manželé mají automobil ve společném jmění a každý z nich ho užívá pro své podnikání,
Postup
Manželé si mohou v úhrnu uplatnit paušál na dopravu v částce nejvýše 5 000 Kč.
Příklad 3
Ve firmě používají v některých měsících automobil zaměstnanci pro služební i soukromé jízdy,
Postup
V tomto případě není možné paušál na dopravu v měsících, kdy zaměstnanci využívají automobil pro služební i soukromé účely, uplatnit.
 
Paušál na dopravné z hlediska DPH
Daně z přidané hodnoty se paušál na dopravné nijak nedotkl. Plátce musí i nadále nárok na odpočet prokázat výhradně na základě zákona o DPH. Nejprůkaznějším způsobem doložení oprávněnosti nároku na odpočet z jednotlivých daňových dokladů na nákup pohonných hmot tak zůstává i nadále kniha jízd.
Používá-li poplatník osobní automobil i k soukromým účelům, odpočet z přijatých dokladů o nákupu pohonných hmot může uplatnit jen v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro služební účely.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů