Je nutná registrace společnosti, která provozuje e-shop?

Vydáno: 2 minuty čtení
Je nutná registrace společnosti, která provozuje e-shop?
JUDr.
Eva
Janečková
K provozování e-shopu není
a priori
nutné splnění oznamovací povinnosti. Ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), říká, že ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů však také obsahuje výjimky z této povinnosti; ty jsou obsaženy v ustanovení § 18 tohoto zákona. Podle odst. 1 písm. b) zmiňovaného ustanovení se oznamovací povinnost nevztahuje na zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
Je třeba také doplnit, že e-shop může osobní údaje klientů zpracovávat bez souhlasu těchto klientů, neboť se na něj vztahuje výjimka uvedená v § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, podle níž může správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů bez souhlasu, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.
Pokud tedy e-shop zpracovává výhradně osobní údaje klientů pouze za účelem vyřízení objednávky (plnění smlouvy), není splnění oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů nutné.