Podnikání ve sdružení

Vydáno: 3 minuty čtení

Může OSVČ podnikající v maloobchodě (zároveň je i soukromým zemědělcem) uzavřít smlouvu o sdružení fyzických osob se svým synem pouze v oblasti maloobchodu? Zde by uzavřeli smlouvu o sdružení, ale jako zemědělec by OSVČ podnikala dál sama? Pak by v daňovém přiznání vykazovala příjmy - určité % ze sdružení a ze zemědělství vše? OSVČ je i čtvrtletní plátce DPH. Syn tedy musí být i plátce DPH ode dne uzavření sdružení (i když by vykazoval přiznání nulové) - bude také čtvrtletní plátce, nebo musí být již měsíční - nová registrace v roce 2013. V tom případě musí být měsíční plátci oba? A měl by tedy i zveřejnit bankovní účet - může uvést číslo účtu otce, nebo je nutné zřídit si i účet u banky na svoje jméno?

Podnikání ve sdružení
RNDr.
Libor
Fiala
Související předpisy:
-
§ 6a, 12, 94 odst. 2, § 99a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
Smlouvu o sdružení bezpochyby se synem může uzavřít. Samostatné podnikání v jedné oblasti se souběžným podnikáním v rámci sdružení v druhé oblasti je bezpochyby možné. V takovém případě bude přiznávat příjmy ze samostatné činnosti v plném rozsahu a příjmy z činnosti ve sdružení v poměrné výši. Nutno však připomenout, že pak musí uplatnit stejný výdajový režim u všech příjmů, tj. buďto výdajový paušál ze všech příjmů nebo prokazované výdaje ze všech příjmů. Nelze uplatnit např. výdajový 80% paušál u příjmů ze zemědělské činnosti a prokazované výdaje u příjmů ve sdružení.
Pokud je už jeden z členů sdružení plátcem, pak vznikem sdružení se stává plátcem i druhý z jeho členů, přičemž lhůta pro povinnou registraci je 15 dní od vzniku sdružení (uzavření smlouvy o sdružení). Zdaňovacím obdobím nového (v roce 2013) plátce je kalendářní měsíc. Pokud jeho celoroční obrat (příjmy za celé sdružení plus případné další příjmy mimo sdružení) nepřekročí 1 000 000 Kč, a to ani v následujícím roce, může změnit zdaňovací období z měsíčního na čtvrtletní, to však musí oznámit správci daně do konce ledna příslušného roku. Případně může první člen sdružení, totiž ten s doposud čtvrtletním zdaňovacím obdobím, změnit své zdaňovací období na měsíční. Jinak však skutečnost, že každý z členů sdružení má jiné zdaňovací období, není nijak závadná.
Pokud jde o bankovní účet, jednak jeho zřízení nestanoví žádný předpis, jednak může využívat účet druhé osoby (s jejím souhlasem samozřejmě), a to tím spíše, že jde o účet druhého člena sdružení. Přitom je výhradně jeho rozhodnutím, zda takový účet určí ke zveřejnění či nikoli, nejde o povinnost. Jeho povinností při registraci je uvést bankovní účty určené k podnikání, nikoli však určit některý z nich ke zveřejnění. V případě však, že neuvede žádný bankovní účet anebo neurčí žádný účet ke zveřejnění a přitom úplatu za zdanitelné plnění obdrží bezhotovostně, pak bude jeho odběratel zákonným ručitelem za případně nezaplacenou daň z každého takového plnění, což pro jeho odběratele asi nebude příliš atraktivní okolností.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty