Uplatnění daňové ztráty u nástupnické společnosti po fúzi

Vydáno: 3 minuty čtení

Právní nástupce může převzatou daňovou ztrátu odečítat od základu daně maximálně do výše základu daně připadající na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který zanikl, a to v období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Tato výše základu se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní výkony zaúčtované do výnosů připadajících na stejné činnosti zanikající společnosti v období, za které byla ztráta vyměřena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů. Pokyn GFŘ D-6 k § 38na stanoví, co se nepovažuje za tyto výnosy. Nevíme, zda do celkových tržeb za vlastní výkony a zboží se mají počítat i účty 611-Změna stavu nedokončené výroby, 613-Změna stavu výrobků, 621-Aktivace materiálu a zboží, 624-Aktivace dlouhodobého majetku, 642-Tržby z prodeje materiálu, 648-Inventurní přebytky, 648-Přefakturace plynu a elektřiny nájemníkům, popř. 648-Jiné provozní výnosy?

Uplatnění daňové ztráty u nástupnické společnosti po fúzi
Ing.
Jiří
Vychopeň
Související předpisy: