DPPO u fúze

Vydáno: 2 minuty čtení

Projekt fúze sloučením dvou společnosti s. r. o. byl vypracován s rozhodným datem fúze 1.7.2012. Po legislativním průběhu fúze společníci nástupnické společnosti valnou hromadou schválili fúzi dne 23.1.2013. Sloučení obou společností bylo zapsáno v Obchodním rejstříku dne 22.2.2013 a v tento den byla vymazána i zanikající společnost. Má být vypracováno přiznání k dani z příjmu k 31. 12. za každou společnost samostatně anebo je možné zpracovat jedno přiznání a účetní závěrku pouze za společnost nástupnickou za předpokladu, že je od 1. 7. sloučeno účetnictví obou společností?

DPPO u fúze
Ing.
Martina
Jeřábková
Související předpisy:
-
§ 17a odst. c), § 38m odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládám, že společnost má běžné zdaňovací období kalendářní rok. Podle zákona o daních z příjmů je zdaňovacím obdobím období od rozhodného dne fúze do konce kalendářního roku, ve kterém byla fúze zapsána v obchodním rejstříku. Pokud tedy rozhodným datem fúze je 1.7.2012 a zápis fúze proběhl 22.2.2013, pak je zdaňovacím obdobím doba od 1.7.2012 do 31.12.2013. Zdaňovací období následující bezprostředně po fúzi tedy bude delší než 12 měsíců a za něj se bude podávat první daňové přiznání podle sloučeného účetnictví.
Co se týká období před fúzí, je zde zákonná povinnost podat daňová přiznání za období předcházející rozhodnému dni fúze, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, tedy za každou z obou společností za období od 1.1.2012 do 30.6.2012. Daňové přiznání se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den rozhodnutí valné hromady o fúzi.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů