Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Z odpovědi na otázku ID 15056 jsem vyrozuměla, že můj klient si započte do doby pojištění pro potřeby výpočtu výše důchodu pouze 80 % doby vysokoškolského studia z let 1977 až 1982. Jak započíst povinnou základní vojenskou službu: 1/ První rok povinné základní vojenské služby vysokoškolští studenti vykonávali v průběhu studia (v případě mého klienta - každou středu v průběhu 3.–5. ročníku, studentky měly tyto středy volno). Vysokoškolské studium bude započítané ve výši 80 %. Je možné přičíst k době pojištění 1 rok povinné vojenské služby z dob studia na vysoké škole? 2/ Druhý rok povinné základní vojenské služby můj klient absolvoval v průběhu prvního roku, kdy byl již zaměstnancem (dostal povolávací rozkaz a zaměstnavatel ho ze zákona musel uvolnit). Jak se započítává souběh vojenské služby a zaměstnání?
Vydáno: 05. 11. 2015
Jaký je rozdíl z hlediska uznatelnosti nákladů, z hlediska pojištění sociálního, důchodového a zdravotního pojištění mezi smlouvou o výkonu funkce statutárního ředitele a zaměstnancem společnosti? Stačí pouze jedna smlouva na níže uvedené činnosti (a jaká), nebo je nutné tuto činnost rozdělit podle povahy (smlouva o výkonu funkce, pracovní poměr)? Statutární ředitel je jediná osoba, která za společnost jedná navenek, ale zároveň dělá i činnosti, při kterých nikoho neřídí (například dělá IT práce na vnitropodnikové síti). V rámci společnosti řídí pouze část zaměstnanců (pouze určité oddělení). Zároveň je tato osoba většinovým akcionářem. Byla by sjednaná peněžitá odměna, používání automobilu /i pro soukromé účely/, úhrada dovolené 20 dnů za rok, používání kancelářských prostor, techniky nezbytné k výkonu, příspěvek na životní a penzijní pojištění v úhrnu do 30 000 Kč/rok.
Vydáno: 02. 11. 2015
Fyzická osoba chce začít podnikat a povede daňovou evidenci. Před zahájením podnikání si pořídila v předešlém roce zboží, materiál a drobný majetek, který by nyní chtěla vložit do podnikání. Může si tyto nákupy uplatnit do daňových výdajů, přestože si jej pořídila před začátkem podnikání? Je tam nějaká lhůta, pro jejich zahrnutí do daňových výdajů před začátkem podnikání. Pokud si povede daňová evidence ve formě "peněžního deníku" jak to zaevidovat?
Vydáno: 02. 11. 2015
Může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě u svého zaměstnavatele druh, ale jedné se o dítě družky, to znamená není jeho, nemá je osvojené ani svěřené rozhodnutím příslušného orgánu, pouze spolu žijí ve společné domácnosti.
Vydáno: 02. 11. 2015
1) OSVČ v roce 2008 zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu. Část střídačů byla poruchová, proto se musely vyměnit za střídače jiné. Protože původní střídače se již nevyrábí, musely být nahrazeny jinými. Původní byly 5 kW a byly nahrazeny polovičním množstvím 10 kW. K tomu musely být přidány ochranné prvky a doplněná kabeláž elektroinstalace. 6 ks stálo 161 700 Kč (38 500 Kč) a elektroinstalace 109 000 Kč. Parametry FV elektrárny se tímto nezměnily. Bude to technické zhodnocení stávající elektrárny nebo oprava či samostatný odpis majetku? 2) S. r. o. zakoupila budovu na sklad v roce 2013. Bylo u ní nutné zřídit přípojku energie a ČEZu zaplatilo 80 000 Kč za tzv. rezervovaný příkon. Dále za 52 000 Kč zaplatilo za montáž nepřímého měření. Rezervovaný příkon eviduje na účtu 042, druhá platba je letošní. Jak se budou tyto částky účtovat – jako majetek, technické zhodnocení skladu nebo náklad? Pokud to bude předmětem majetku a odpisů, jaká bude odpisová skupina? 3) S. r. o. zakoupilo bagr za 570 000 Kč, bude to odpisová skupina 2 nebo 3 ?  
Vydáno: 19. 10. 2015
Český plátce DPH dodává zboží zahraniční osobě (společnosti z Ruska). Faktura bude vystavena na tuto ruskou společnost, ale zboží bude přepraveno pouze do jiného členského státu. Jak to bude s DPH?
Vydáno: 29. 07. 2014
  • Článek
Projekt fúze sloučením dvou společnosti s. r. o. byl vypracován s rozhodným datem fúze 1.7.2012. Po legislativním průběhu fúze společníci nástupnické společnosti valnou hromadou schválili fúzi dne 23.1.2013. Sloučení obou společností bylo zapsáno v Obchodním rejstříku dne 22.2.2013 a v tento den byla vymazána i zanikající společnost. Má být vypracováno přiznání k dani z příjmu k 31. 12. za každou společnost samostatně anebo je možné zpracovat jedno přiznání a účetní závěrku pouze za společnost nástupnickou za předpokladu, že je od 1. 7. sloučeno účetnictví obou společností?
Vydáno: 20. 02. 2014
  • Článek
Jedná se o srážkovou daň - stavebnictví, elektro práce (Německo). Nezažádali jsme si včas (před započetím prací v Německu) o osvobození od povinnosti platit srážkovou daň. Proto náš odběratel zaslal na Finanční úřad v Chemnitzu 15% námi fakturované částky za práce provedené v Německu. 1) Existuje nějaká lhůta, po které si teprve můžeme zažádat? 2) Můžeme si vše zařídit sami (v Německu nemáme provozovnu, poradce - nic takového) nebo je nutno mít daňového poradce? 3) Co vše je nutno doložit finančnímu úřadu v Chemnitzu? 4) Lze vše zaslat poštou nebo elektronicky s elektronickým podpisem?
Vydáno: 21. 11. 2013
Zaměstnanec používá své soukromé vozidlo pro služební účely. Měla by firma nárok na vrácení DPH, pokud by zaměstnanec neúčtoval průměr pohonných hmot dle vyhlášky, ale předkládal by doklady o nákupu pohonných hmot? Měl by v takovém případě nárok na kilometrovné 3,90/km?
Vydáno: 18. 06. 2013
Plátce DPH v ČR nakoupí zboží od plátce DPH na Slovensku a obratem ho prodá jinému plátci DPH na Slovensku. K přemístění zboží do ČR a zpět na Slovensko nedojde. Zboží se logicky pohybuje pouze po SR. Slovenský dodavatel prodává zboží se slovenskou DPH. Otázka zní, jak se zachová tuzemský plátce? Bude taktéž fakturovat s českou DPH, protože nesplní podmínky pro osvobození?
Vydáno: 03. 06. 2013
Jedná se o srážkovou daň – stavebnictví, elektro práce (Německo). Nezažádali jsme si včas (před započetím prací v Německu) o osvobození od povinnosti platit srážkovou daň. Proto náš odběratel zaslal na Finanční úřad v Chemnitzu 15 % námi fakturované částky za práce provedené v Německu. 1)     Existuje nějaká lhůta, po které si teprve můžeme zažádat? 2)     Můžeme si vše zařídit sami (v německu nemáme provozovnu, poradce – nic takového) nebo je nutno mít daňového poradce? 3)     Co vše je nutno doložit finančnímu úřadu v Chemnitzu? 4)       Lze vše zaslat poštou nebo elektronicky s elektronickým podpisem?
Vydáno: 24. 05. 2013
Příspěvková organizace, zřizovatelem je město: zakoupila k zajištění své hlavní činnosti auto, částečně z investičního fondu (100 000 Kč) a částečně z investičního příspěvku zřizovatele (200 000 Kč). Jelikož rada města (zřizovatel) rozhodla o bezúplatném převodu auta do vlastnictví PO v celkové hodnotě 300 000 Kč, PO tento majetek začala účetně odpisovat z této celkové vstupní ceny 300 000 Kč. Účtování probíhalo následovně: investiční příspěvek 200 000 Kč: 241/348; 348/916;916/901 čerpání invest. fondu (reprodukce) 100 000 Kč: 916/901 faktura za auto 300 000 Kč a platba: 042/321, 321/241 zařazení majetku 300 000 Kč: 022/042 účetní odpisy z celé vstup. ceny 300 000 Kč: 551/082; 901/916 Dotaz: Je uvedené účtování správné? Nemusí se v tomto případě ponížit vst. cena pro odpisování o investiční příspěvek nebo výše odpisů z invest. příspěvku účtovat do výnosů?
Vydáno: 24. 05. 2013
Projekt fúze sloučením dvou společnosti s. r. o. byl vypracován s rozhodným datem fúze 1. 7. 2012. Po legislativním průběhu fúze společníci nástupnické společnosti valnou hromadou schválili fúzi dne 23. 1. 2013. Sloučení obou společností bylo zapsáno v Obchodním rejstříku dne 22. 2. 2013 a v tento den byla vymazána i zanikající společnost. Má být vypracováno přiznání k dani z příjmu k 31. 12. 2012 za každou společnost samostatně a nebo je možné zpracovat jedno přiznání a účetní závěrku pouze za společnost nástupnickou za předpokladu, že je od 1.7. sloučeno účetnictví obou společností?
Vydáno: 13. 05. 2013
Veřejná obchodní společnost má dva společníky. Společník A má příjmy ze zaměstnání u jiného zaměstnavatele, společník B nemá žádné příjmy. Oba společníci dostávají podíly na zisku v. o. s. rovným dílem. 1)      Jak to bude se sociálním a zdravotním pojištěním těchto společníků? Jsou považování za OSVČ a vyměřovacím základem na pojistné je podíl na zisku v. o. s.? Je tato činnost u společníka A považována za vedlejší činnost? 2)      Dojde k nějaké změně, pokud budou mít oba navíc ve v. o. s. DPP do 10 000 Kč? 3)      Je pravda, že si společníci v. o. s. mohou vyplácet v průběhu roku zálohy na podíly na zisku? Pokud ano kam se účtují? Pokud by zálohy na podíly přesáhli výši podílu na zisku, vznikne závazek za společníkem? Do kdy ho musí uhradit? 4)      Do kdy musí společník uhradit podíl na ztrátě v. o. s.? 5)      Mohu mít společníci v. o. s. pracovní smlouvy se společností? Mohou vykonávat práci pro společnost na základě společenské smlouvy a pobírat měsíční odměnu? Jsou daňové dopady a pojištění stejné jako v případě s. r. o.?
Vydáno: 05. 04. 2013
Jaké jsou povinnosti v. o. s. v souvislosti s daní z příjmů? (Co všechno musí odeslat v. o. s. na FÚ? A co společníci, kteří zdaní podíl z v. o. s. ve svém DP, musí k němu něco přikládat?)
Vydáno: 03. 04. 2013
Co se rozumí zkouškou ověřující výsledky dalšího vzdělávání? Je možné například u účetní považovat za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělaní zkoušku v systému certifikace účetních? Chápu to takto dobře?
Vydáno: 14. 03. 2013
Fyzická osoba si v roce 2011 zakoupila byt do svého vlastnictví (prostřednictvím hypotéky). Odpisy si neuplatnila, neboť byt nepronajímala. V roce 2012 začala byt pronajímat a v daňovém přiznání za rok 2012 vykáže příjmy z pronájmu. K těmto příjmům si chce uplatnit výdaje – mimo jiné také odpisy. Lze v roce 2012 uplatnit odpisy jako v prvním roce odepisování, nebo je nutno použít sazbu pro další roky odepisování?
Vydáno: 14. 03. 2013
Co se rozumí ročním úhrnem čistého obratu – ř. 1, tabulky K daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u obecně prospěšné společnosti? Obecně prospěšná společnost vede účetnictví a má výnosy z reklamy 25 000 Kč, darů 61 000 Kč, nájmu 9 000 Kč proti těmto výnosům nejsou náklady a ze ziskové doplňkové činnosti má výnosy 282 000 Kč a náklady 236 000 Kč. Hlavní činnost má náklady mnohem vyšší než výnosy a tudíž není předmětem daně.
Vydáno: 13. 03. 2013
Jsme s. r. o., plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví • v říjnu 2012 jsme na dohodu o PP přijali pracovníka X (mzda do 5 000 Kč, srážková daň, nepodepsané prohlášení), • v listopadu dohoda pokračovala (mzda 9 000 Kč, zálohová daň, podepsané prohlášení), • v prosinci uzavřen HPP (mzda 15 000 Kč, pojištění, zálohová daň, podepsané prohlášení). Pro vyúčtování daně pracovník přinesl Potvrzení o ZP z minulého zaměstnání za období 4-12/2012, datum ukončení PP 31. 12. 2012, mzda zúčtovaná v měsících 06-10/2012, prohlášení podepsáno 05-10/2012. Je možné pro tohoto pracovníka vyhotovit Výpočet daně FO, nebo se jedná o souběžný pracovní poměr a musí si přiznání podat sám? Prohlášení má podepsáno vždy pouze u jednoho zaměstnavatele a mzdu pobíral také vždy pouze od jednoho zaměstnavatele, ale pracovní poměry se kryjí. Sleva na poplatníka je za uvedené období vyšší než daň, má nárok na vratku?
Vydáno: 12. 02. 2013
Podnikatel – fyzická osoba, plátce DPH, vede účetnictví: eviduje k 31. 12. 12 přijatou zálohu od odběratele ve výši 36 000 Kč. K datu přijetí platby, tj. k 31. 12. 11 byla rovněž odvedena DPH. V prosinci 2012 se dozvěděl, že odběratel již v květnu 2012 zemřel. Do dnešního dne nikdo nepožadoval zálohu zpět a podnikatel sám neví, komu ji vrátit. Je možné tuto přijatou zálohu zúčtovat do ostatních výnosů a dále se tímto případem nezabývat?
Vydáno: 06. 02. 2013