Opravy chyb minulých let

Vydáno: 8 minut čtení

Není nic neobvyklého, že po uzavření účetních knih a schválení a zveřejnění účetní závěrky se účetní jednotka dozví o skutečnostech, které měly být zaúčtovány v minulém účetním období, ať již jako výnos, nebo jako náklad. Že existuje povinnost podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daňové povinnosti, nebo možnost podat daňové přiznání na snížení daňové povinnosti, je v těchto situacích dlouhodobě zažitá praxe. V účetnictví je však v těchto případech nutno respektovat ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí: „Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou přeměny společností“. Zjištěnou situaci tedy je nutné zaúčtovat v běžném účetním období. Tato operace se zaúčtovala v běžném účetním období výsledkově, zpravidla jako mimořádný výnos či mimořádný náklad, aby se tak vyjádřila skutečnost, že to do běžného výsledku hospodaření nepatří. Nicméně byl zkreslen celkový výsledek hospodaření jak minulého účetního období, kam tato transakce patřila, avšak zaúčtovaná nebyla, tak běžného účetního období, kde naopak neměla co dělat.

Opravy chyb minulých let
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
Ve výkazech (jak v rozvaze, tak ve výkazu zisku a ztráty) pak informace týkající se výsledku hospodaření nebyly srovnatelné. Přitom § 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se uvádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, uvádí „Každá z položek rozvahy, z položek výkazu zisku a ztráty a z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu obsahuje též informace o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období.“, a dále pak „V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze.“ Zajištění tohoto požadavku umožnila novela účetních předpisů v roce 2013.