Změny v DPH od 1.1.2014

Vydáno: 18 minut čtení

Změny v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), byly poznamenány v závěru roku politickou situací, předčasnými parlamentními volbami (do Poslanecké sněmovny) a schválením novely v rámci zákonného opatření Senátu v době, kdy nebyla ještě ustanovena nová Poslanecká sněmovna.

Změny v DPH od 1.1.2014
Ing.
Ladislav
Pitner
V tomto článku se budu zabývat především změnou obsaženou v § 101a - Povinná elektronická forma podání, dále pak některými změnami zákona o DPH obsaženými v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
A) § 101a - Povinná elektronická forma podání
Tato změna byla sice schválena již v rámci novely platné od 1.1.2013 (zákonem č. 502/2012 Sb.), ale její účinnost byla stanovena až od 1.1.2014.
V § 101a je v odst. 1 stanovena pro plátce (s výjimkou některých fyzických osob - bližší dále v textu) povinnost podat elektronicky (na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně):
-
daňové přiznání nebo dodatečné přiznání,
-
hlášení,
-
přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
Dále je v odst. 2 stanovena povinnost podávat přihlášku k registraci a oznámení o změnách registračních údajů pouze elektronicky rovněž na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; tato povinnost však není stanovena pro identifikované osoby.
V této souvislosti zůstává i po novele zákona o DPH od 1.1.2014 zachována povinnost podávat souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH výlučně elektronicky, opět na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Výjimka z povinnosti podat podání v elektronické formě je v § 101 odst. 3 stanovena pro fyzickou osobu, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč a nemá zákonem stanovenu povinnost činit podání elektronicky.
Současně je pro fyzickou osobu v odst. 3 písm. a) stanoven postup pro případ, kdy její obrat překročí částku 6 000 000 Kč. V takovém případě je pak fyzická osoba povinna činit podání v elektronické formě za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, ve kterém byl překročen stanovený obrat.