Škody jako daňový výdaj (náklad)

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím článku si přiblížíme, jak řeší zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), škody v daňových výdajích (nákladech).

Škody jako daňový výdaj (náklad)
Ing.
Miloš
Kořínek
Podle § 25 odst. 1 písm. n) ZDP za výdaj (náklad) vynaložený k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. l) ZDP. Podle § 24 odst. 2 písm. l) ZDP se za daňové výdaje považují škody vzniklé v důsledku živelných pohrom nebo škody způsobené neznámým pachatelem na základě potvrzení policie anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy.
 
Co se rozumí škodou
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnik