Dotazy a odpověď: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 11 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
Společnost A, s. r. o., koupí 100% podíl ve společnosti B, s. r. o. Na tuto koupi byl poskytnut společnosti A akviziční úvěr. Nyní dojde k fúzi obou společností. Zanikající společností bude společnost A, s. r. o. (matka A, s. r. o., bude vložena – sfúzuje s dcerou B, s. r. o.). Jde o opačný stav fúze, než je řešeno v rozsudku NSS 7-Afs 55/2013-37, a to z důvodu podmínek dotací, které přijala společnost B a obchodní značky zavedené na trhu společnosti B, s. r. o. V obou společnostech je stejný jednatel. Budou úroky z akvizičního úvěru po provedené fúzi daňově uznatelné?
ODPOVĚĎ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), v § 25 odst. 1 písm. zk) vylučuje daňovou uznatelnost úroků v případě úvěru získaného na pořízení majetkové účasti. Proto společnost A jako mateřská společnost nemohla až do okamžiku rozhodného dne fúze dotčené