Časové rozlišení

Vydáno: 1 minuta čtení

Akciová společnost změnila k začátku účetního období způsob časového rozlišení nákladů a výnosů dle pokynu GFŘ-6 bod k § 23 odst. 2 bod 1 (dříve D-300), aby nemusela pravidelně opakující se a nevýznamné částky rozlišovat, a to na základě vypracované směrnice. Avšak z předchozího roku na účtech časového rozlišení (např. 381) zůstávají nerozpuštěné náklady. Je v možné v roce změny uplatnit daňově účinně jak tyto částky časově rozlišené z min. let, tak částky, které se již v tomto období rozlišovat nebudou, a to na základě změny metody?

Časové rozlišení
Ing.
Jiří
Nigrin
Související předpisy:
-
§ 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o účetnictví stanoví, že účetní jednotka je povinna v příloze účetní závěrky vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od těchto metod s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví