Zdravotní služby

Vydáno: 4 minuty čtení

Musí se zubař stát plátcem DPH, když dosáhl v lednu 2013 obratu přes 1 000 000 Kč? Co je rozhodující při posouzení obratu pro registraci k DPH u zubního lékaře? Z § 58 zákona o DPH vyplývá, že u zubaře nenajdu osvobozeno skoro nic, protože převážná část úhrad od pacientů je příjmem (daňová evidence) případně výnosem (účetnictví), neboť zdravotní pojišťovny již nehradí ze zubních vyšetření skoro nic. Jsou úkony, které si sice hradí pacient, ale jsou od DPH osvobozeny a tedy by se pro účely DPH do obratu nepočítaly? Zajímal by mě též výčet zdravotních úkonů, které by byly osvobozeny, i když nejsou zdravotní pojišťovnou hrazeny. V jaké vyhlášce či příloze zákona je možné toto najít?

Zdravotní služby
Ing.
Jiří
Nigrin
Související předpisy:
-
§ 58, 4a, 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Především je třeba upozornit na to, že zde došlo patrně k nedorozumění, pokud jde o vztah mezi osvobozením zdravotních služeb od DPH a způsobem jejich úhrady a také tím co je příjmem dle ZDP. Z hlediska osvobození či neosvobození uskutečněných plnění není rozhodující, zda dosažený příjem je příjmem či výnosem z hlediska daně z příjmů, či zda provedený výkon hradí či nehradí zdravotní pojišťovny.
Co jsou zdravotní služby nově od 1.4.2012 definuje § 58 ZDPH. Oproti dosavadnímu znění se významně mění podmínky pro uplatnění osvobození od daně, a to tím způsobem, že po novele zákona má rozhodující vliv na uplatnění DPH na výstupu účel poskytovaných zdravotních služeb. Dosud nebylo rozhodující, zda poskytované zdravotní služby mají či nemají léčebný charakter nebo chrání lidské zdraví nebo zda jsou poskytovány s jiným cílem, pokud byly poskytovány oprávněnými subjekty. Podle novely zákona jsou nyní od daně osvobozeny zdravotní služby pouze v případě, že se bude jednat o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služby s touto činností související.
Zdravotní službou je podle zákona o zdravotních službách poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky, kterými jsou lékař, zubní lékař a farmaceut, zdravotní sestra, porodní sestra, zdravotnický laborant, radiologický asistent, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba a další.
Zdravotní péče je podle účelu poskytnutí členěna na preventivní péči, diagnostickou péči, dispenzární péči (jedná se o dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta), léčebnou péči, posudkovou péči, léčebně rehabilitační péči, ošetřovatelskou péči a další. Pokud tedy jsou uvedené služby poskytovány zdravotnickými a jinými odbornými pracovníky a mají léčebný cíl nebo jejich cílem je chránit lidské zdraví, budou osvobozeny od daně, bez ohledu na to, zda jsou hrazeny pojišťovnou nebo přímo pacientem. Rozhodující tedy není způsob úhrady ale účel poskytnuté zdravotní služby, a jak z uvedeného vyplývá, patří sem i služby poskytované zubními lékaři, z tohoto pohledu má kolega pravdu. Není tedy pravda, že by sem nepatřily žádné osvobozené služby poskytované zubními lékaři.
K uvedené problematice vydalo GFŘ dvě „Informace“:
1)
Informace k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012, čj. 11964/12-3210-011695 z 29.3.2012.
2)
Informace k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013, čj. 4818/13/70001-21000-011695 z 1.2.2013.
Vzhledem k tomu, že zdravotní služby jsou a většinou nadále i budou osvobozeny od daně, nepatří zdravotnická zařízení zpravidla mezi subjekty, které jsou plátcem daně. Obecně platí, že pokud uvedené subjekty jako osoby povinné k dani uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně, nejsou oprávněny podat přihlášku k registraci. V praxi se však setkáváme s tím, že téměř každé zdravotnické zařízení vedle své hlavní činnosti uskutečňuje i další ekonomické činnosti, na které se osvobození vztahovat nebude. Co se rozumí obratem pro účely DPH, najdeme v novele ZDPH platné od 1.1.2013 v ustanovení § 4a. Z něho vyplývá, že do obratu se započítávají mimo zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně také plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 (tedy pouze tato plnění). Vzhledem k tomu, že zdravotní služby patří do § 58, tak se do tohoto obratu nepočítají. Do obratu se budou počítat pouze ty služby, které podmínky pro osvobození od daně podle ustanovení § 58 nesplňují. To znamená, že osoba povinná k dani, se stane povinně plátce DPH až objem těchto „neosvobozených“ činností přesáhne stanovený limit.