Provoz e-shopu v Evropské unii

Vydáno: 4 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vede účetnictví, provoz eshopu - zasílání zboží. Jsme registrovaní k DPH na Slovensku a Polsku, ale nemáme provozovnu ani na Slovensku ani v Polsku. Sídlo podnikání firmy máme pouze v ČR. 1) Nakoupíme zboží na Slovensku (v Polsku). Dodavatel je plátce daně na Slovensku (v Polsku)? Musí nám dodavatel SK, (PL) vystavit doklad s 0% DPH, tedy na naše CZ a my musíme odvést DPH a uplatnit DPH v ČR? nebo může dodavatel vystavit doklad na naše SK (NIP) na Slovensku (v Polsku) a odečteme si DPH ve slovenském (polském) daň. přiznání? 2) Prodáme zboží do SK (PL) odběrateli, který je registrovaný k DPH v SK (PL)?Musíme vystavit doklad s 0%, nebo můžeme vystavit doklad s naším SK, (NIP) a DPH odvést v daň. přiznání na Slovensku (Polsku)? 3) Jak by to bylo při poskytnutí služby - reklamy pro výše uvedené plátce-dodavatel CZ a odběratel SK v případě, že na Slovensku nemáme provozovnu, ale jsme registrovaní k DPH na Slovensku.

Provoz e-shopu v Evropské unii
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Související předpisy:
-
§ 9, § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Úvodem k vašemu dotazu je třeba uvést, že pro zpracování odpovědi k jednotlivým bodům by bylo třeba znát podrobnější údaje. A to zejména co se týká faktického pohybu zboží, smluvního ujednání či i vaší registrace v jiných členských státech.
V daném případě, pokud jste registrováni ve vícero členských státech, má pro uplatnění DPH vliv to, v rámci které ekonomické činnosti z pohledu státu, ve kterém je uskutečňována, toto plnění uskutečníte, tzn. zjednodušeně řečeno pod jakým DIČ - zda českým nebo slovenským či polským. Ovšem zároveň bude nutno i přihlédnout k místu plnění a následně pak i tomu, kdo má povinnost přiznat a zaplatit daň.
Z důvodu, že výše popsané podrobnosti ve Vašem dotaze uvedené nejsou, je možno k jednotlivým bodům podat pouze obecnou odpověď. Současně upozorňuje, že z pohledu výše uvedeného, může v praxi nastat několik variantních řešení.
Zároveň podotýkáme, že je třeba při uplatnění DPH zohledňovat stát, ve kterém je místo plnění, neboť se musí při aplikaci daně postupovat dle právní úpravy členského státu, ve kterém se nachází místo plnění.
Ad 1) Obecně pro intrakomunitární plnění platí, že aby mohlo být uplatněno osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu, tak musí být splněno, že se jedná o dodání osobě registrované v jiném členském státě, s tím, že zboží je skutečně přepraveno do jiného členského státu a zároveň pro pořizovatele zboží je toto plnění předmětem daně.
Pokud není splněna základní podmínka, že zboží je skutečně přepraveno ze Slovenska či Polska do jiného členského státu, nelze toto plnění fakturovat jako osvobozené, ale musí být uplatněna daň na výstupu.
Ad 2) Jelikož ale ve vašem dotaze neuvádíte podrobnější informace o faktickém pohybu zboží a smluvním ujednání, nelze podat jednoznačnou odpověď. Z pohledu pohybu zboží pro posouzení uvedené transakce je nutno znát, zda zboží odejde z tuzemska do Polska či na Slovensko, nebo zda se již jedná o prodej zboží, které již třeba skladujete v těchto členských státech. Dále by mohla nastat i varianta, kdy by bylo zboží vámi do jiného členského státu přemístěno a k dodání konečnému odběrateli by mohlo dojít až v těchto členských státech. Jak jsme již uvedli, je třeba znát více podrobností, abychom mohli jednoznačně odpovědět.
Ad 3) Nejprve uvádíme, že poskytování reklamních služeb obecně je službou, u níž se místo plnění stanovuje dle základního pravidla tj. dle § 9 zákona o DPH. Pro následující odpověď předpokládáme, že odběratel je slovenský plátce daně (tzn. na Slovensku zaregistrovaná osoba povinná k dani). Pokud tuto službu poskytnete pod svým CZ DIČ, tj. jako tuzemská osoba povinná k dani, slovenské osobě povinné k dani, pak se dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH bude místo plnění nacházet na Slovensku. Jelikož místo plnění bude na Slovensku, odvod daně se bude řídit slovenskými právními předpisy. Z pohledu českého zákona o DPH se bude jednat o plnění s místem plnění v tuzemsku, které vykážete jak v daňovém přiznání, tak ale i v souhrnném hlášení. Pokud vyjdeme z obecných pravidel pro uplatnění DPH, která platí v rámci EU, pak daň na Slovensku přizná a odvede příjemce uvedené služby.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty