Změna podmínek distribuce pohonných hmot na daňovém území České republiky

Vydáno: 14 minut čtení

Záměrem následujícího článku je podat ucelený výklad ke změnám v registraci distributorů, ke kterým dojde po nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb. Tento zákon mění zákon č. 311/2006 Sb. , o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PHM“), a zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ačkoliv se nejedná o daňový zákon, očekává se, že schválené změny zákona budou mít větší vliv na lepší výběr spotřební daně z minerálních olejů a daně z přidané hodnoty a zamezení daňových úniků, které vznikají při řetězových obchodech s komoditou, jako jsou pohonné hmoty.

Změna podmínek distribuce pohonných hmot na daňovém území České republiky
Ing.
Bohumila
Kotenová
Definice distributora pohonných hmot byla do zákona o PHM zavedena již zákonem č. 91/2011 Sb., kterým se novelizoval zákon o PHM ke dni 18. března 2011. Tato úprava stanovila vybrané skupině subjektů povinnost zaregistrovat se u místně příslušného celního úřadu, pokud hodlala na daňovém území České republiky prodávat pohonné hmoty. Registrace distributora byla nároková, bez toho, že by vlastní registrace a její trvání bylo vázáno na plnění nějakých stanovených podmínek.
Tato úprava pouze pomohla zmapovat množství a strukturu subjektů, které na daňovém území České republiky (ČR) obchodují s pohonnými hmotami. Praxe ukázala, že tato úprava byla nedostatečná a nepomohla omezit daňové úniky na nepřímých daních, což se původně od ní očekávalo. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vypracování nového návrhu zákona, kterým by se tato oblast podnikání upravila tak, aby v obchodě s pohonnými hmotami působily pouze subjekty důvěryhodné, spolehlivé a schopné dostát svým závazkům, zejména vůči svým správcům daně. Přijatý návrh zákona mění zákon o PHM v následujících oblastech:
-
definice distributora pohonných hmot,
-
podmínky distribuce pohonných hmot a
-
podmínky registrace distributora pohonných hmot.