Změna podmínek distribuce pohonných hmot na daňovém území České republiky

Vydáno: 14 minut čtení

Záměrem následujícího článku je podat ucelený výklad ke změnám v registraci distributorů, ke kterým dojde po nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb. Tento zákon mění zákon č. 311/2006 Sb. , o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PHM“), a zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ačkoliv se nejedná o daňový zákon, očekává se, že schválené změny zákona budou mít větší vliv na lepší výběr spotřební daně z minerálních olejů a daně z přidané hodnoty a zamezení daňových úniků, které vznikají při řetězových obchodech s komoditou, jako jsou pohonné hmoty.

Změna podmínek distribuce pohonných hmot na daňovém území České republiky
Ing.
Bohumila
Kotenová
Definice distributora pohonných hmot byla do zákona o PHM zavedena již zákonem č. 91/2011 Sb., kterým se novelizoval zákon o PHM ke dni 18. března 2011. Tato úprava stanovila vybrané skupině subjektů povinnost zaregistrovat se u místně příslušného celního úřadu, pokud hodlala na daňovém území České republiky prodávat pohonné hmoty. Registrace distributora byla nároková, bez toho, že by vlastní registrace a její trvání bylo vázáno na plnění nějakých stanovených podmínek.
Tato úprava pouze pomohla zmapovat množství a strukturu subjektů, které na daňovém území České republiky (ČR) obchodují s pohonnými hmotami. Praxe ukázala, že tato úprava byla nedostatečná a nepomohla omezit daňové úniky na nepřímých daních, což se původně od ní očekávalo. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vypracování nového návrhu zákona, kterým by se tato oblast podnikání upravila tak, aby v obchodě s pohonnými hmotami působily pouze subjekty důvěryhodné, spolehlivé a schopné dostát svým závazkům, zejména vůči svým správcům daně. Přijatý návrh zákona mění zákon o PHM v následujících oblastech:
-
definice distributora pohonných hmot,
-
podmínky distribuce pohonných hmot a
-
podmínky registrace distributora pohonných hmot.
Registrační řízení stanovuje postup pro subjekt u správce daně při podání přihlášky k registraci distributora pohonných hmot. Jak již bylo zmíněno, registrace subjektů jako distributorů pohonných hmot není bez dalšího nároková, pro úspěšné provedení registrace musí daný subjekt splnit zákonem stanovené podmínky a tyto podmínky musejí být plněny po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot. V současné době je registrováno 1 937 distributorů pohonných hmot, kteří budou mít také povinnost podat přihlášku k registraci distributora pohonných hmot podle nové právní úpravy, budou-li chtít ve své činnosti pokračovat. To znamená, že stávající registrace distributora pohonných hmot bude zachována pouze tehdy, pokud splní podmínky pro registraci podle těchto nových podmínek.
Přechodná ustanovení pak definují postup distributora pohonných hmot registrovaného do 30. září 2013 a lhůtu, do kdy musí být podmínky splněny, aby stávající registrace zůstala zachována. Pokud stávající distributor pohonných hmot nesplní podmínky nově stanovené zákonem o pohonných hmotách ve lhůtě jednoho měsíce, pak dojde ke zrušení stávající registrace. Vzhledem k tomu, že novela zákona o PHM byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 2. srpna 2013, pak tato novela nabyla účinnosti 1. října 2013. Lhůta jednoho měsíce začala běžet 2. října a skončila 1. listopadu.
Podmínky distribuce pohonných hmot, registrace distributora pohonných hmot, zrušení a zánik registrace a vedení registru distributorů pohonných hmot jsou upraveny v ustanoveních § 6a až § 6p zákona o PHM.
Distribuci pohonných hmot může nově provádět pouze subjekt, který je registrován u místně příslušného celního úřadu jako distributor pohonných hmot, a zároveň je držitelem příslušného živnostenského oprávnění v minimálním rozsahu „Distribuce pohonných hmot“. Žádost o registraci distributora pohonných hmot lze podat pouze na formuláři vydaném MF ČR (viz § 72 daňového řádu). Formuláře přihlášek pro právnické i fyzické osoby jsou zveřejněny na webu CS ČR na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/dane/ tiskopisy/Stranky/distributori.aspx. Přihlášku lze podat pouze elektronicky (viz § 6f zákona o PHM a § 71 odst. 1 a 3 daňového řádu). Přílohy k přihlášce, u nichž bude zaručena jejich pravost, tedy budou splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 300/2007 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (viz pokyny k vyplnění přihlášky), lze podávat také elektronicky, v ostatních případech se přílohy podávají v listinné podobě.
Pokud žadatel splní všechny podmínky registrace, pak jej správce daně zaregistruje. V rozhodnutí o registraci přidělí distributorovi registrační číslo. Distributorům pohonných hmot, kteří byli registrováni do 30. září 2013, splnili podmínky v rámci přechodného období do 1. listopadu 2013 (požádali živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění, podali přihlášku k registraci celnímu úřadu a složili kauci) a splnili podmínky registrace, vydá celní úřad také rozhodnutí o registraci při zachování stávajícího registračního čísla.
Podmínky distribuce pohonných hmot jsou definovány v § 6a zákona o PHM. Distribuci pohonných hmot, jak již bylo zmíněno, může provádět pouze subjekt, který je držitelem příslušného živnostenského oprávnění v minimálním rozsahu „Distribuce pohonných hmot“. Živnostenské oprávnění, které vydá subjektu příslušný živnostenský úřad, lze vydat za předpokladu, že subjekt splňuje podmínku spolehlivosti. Z tohoto důvodu požaduje živnostenský úřad po příslušném celním úřadu stanovisko, zda žadatel o živnostenské oprávnění splňuje podmínku spolehlivosti. Podmínka spolehlivosti se ověřuje jak u samotného žadatele o živnostenské oprávnění, tak u statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele, a také u odpovědného zástupce tohoto žadatele.
Spolehlivost podle § 6b zákona o PHM spočívá v bezúhonnosti osoby žadatele a dále v tom, že v posledních 3 letech osoba žadatele neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo zákon o PHM. V případě bezúhonnosti nesmí být osoba pravomocně odsouzena pro trestní čin proti majetku (§ 205 až § 232 trestního zákoníku) nebo pro trestný čin hospodářský (§ 233 až § 271 trestního zákoníku), nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. Splnění podmínky spolehlivosti z pohledu porušení celní nebo daňových předpisů nebo zákona o PHM je postaveno tak, že se u osob zkoumá i jejich působení v jiných právnických osobách jako statutárních orgánů nebo jako jejich členů.
Pokud zájmová osoba působí nebo působila v právnické osobě, která se dopustila porušení výše uvedených zákonů, pak se podle zákona o PHM na tuto osobu hledí, jako by se tohoto porušení dopustila sama. Vzhledem ke skutečnosti, že jedna osoba je statuárním orgánem nebo členem statutárního orgánu hned v několika společnostech, z nichž některé fungují jako nastrčené společnosti v obchodním řetězci, je velmi pravděpodobné, že tato osoba nesplní z tohoto pohledu podmínku společnosti. Tento způsob nastavení podmínek pro distribuci pohonných hmot má efektivně napomoci vyčistit trh s nastrčenými a účelově založenými společnostmi. Jak z výše uvedeného vyplývá, není to jenom tolik medializovaná podmínka složení
kauce
, ale i podmínka spolehlivosti, která může být pro některé subjekty překážkou pro získání registrace distributora pohonných hmot.
Podmínky registrace jsou stanoveny v § 6g zákona o PHM. Žadatel o registraci distributora pohonných hmot musí splnit několik podmínek, aby mohl být celním úřadem registrován, stanovení těchto podmínek má v zákoně kumulativní charakter. Subjekt musí splnit podmínku bezdlužnosti, být držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot a složit kauci. Dále musí prokázat skutečnost, že mu nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti, a skutečnost, že není v likvidaci nebo v úpadku. Tyto podmínky musejí být plněny po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot.
Za bezdlužnou se podle § 6h zákona o PHM považuje osoba, která nemá evidovaný nedoplatek u orgánů Finanční správy ČR nebo u orgánů Celní správy ČR, nedoplatek na pojistném a na penále na všeobecném zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění této podmínky se ověřuje, obdobně jako u spolehlivosti, jednak u distributora pohonných hmot, ale také u osoby, která je v právnické osobě distributora pohonných hmot statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a dále u odpovědného zástupce distributora pohonných hmot. Plnění podmínky bezdlužnosti bude ze strany orgánů Celní správy ČR průběžně prověřováno po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot.
Zákonem č. 234/2013 Sb. nebyl novelizován pouze zákon o PHM, ale také byl novelizován zákon o živnostenském podnikání. Nově je definována koncesovaná živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“. Ke každé části živnosti jsou pak stanoveny podmínky, za kterých lze tuto živnost „získat“. Pro rozsah živnosti „Distribuce pohonných hmot“ jsou stanoveny podmínky vzdělání a délky praxe v daném oboru a dále nutnost stanoviska příslušného celního úřadu ke spolehlivosti žadatele o živnostenské oprávnění. Bez kladného stanoviska celního úřadu, vzdělání a délky praxe odpovědné osoby nelze živnostenské oprávnění vydat. Podle živnostenského zákona musí distributor pohonných hmot ustanovit odpovědného zástupce, pokud sám nesplnil podmínky provozování živnosti.
Na rozdíl od živnostenského zákona (§ 11 odst. 1) stanovuje zákon o PHM podmínku, že odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot (§ 6d zákona o PHM). Pokud tato osoba poruší tuto podmínku stanovenou v zákoně o PHM, je to jedním z důvodů, pro který živnostenský úřad může zrušit nebo změnit rozsah živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot. Dalšími důvody jsou nesplnění nebo porušení podmínky spolehlivosti nebo nesplnění podmínek, které stanovuje živnostenský zákon.
Další z podmínek, kterou bude muset subjekt při registraci splnit, je poskytnutí
kauce
podle § 6i zákona o PHM, jejíž výše činí 20 000 000 Kč. Zákon o PHM umožňuje poskytnout kauci dvěma způsoby. První způsob poskytnutí
kauce
spočívá ve složení částky 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že
kauce
v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot. Druhý způsob poskytnutí
kauce
spočívá v předložení bankovní záruky v celkové výši 20 000 000 Kč. V případě poskytnutí
kauce
formou bankovní záruky musí být bankovní záruka poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší dvou let. Jak vyplývá z definice způsobu poskytnutí
kauce
, nelze při poskytnutí
kauce
kombinovat oba způsoby poskytnutí
kauce
. To znamená, že částka 20 000 000 Kč musí být poskytnuta buď jedním, nebo druhým způsobem.
Vzhledem k rozdílu mezi bankovní zárukou a zárukou podle zákona o pojišťovnictví nejsou v případě ustanovení § 6i zákona o PHM přípustné „pojistná záruka“ ani pojištění záruky, jako formy poskytnutí
kauce
, neboť na rozdíl od § 119 zákona o spotřebních daních, jsou zákonem o PHM stanoveny pouze dvě možnosti, a to složení hotovosti či bankovní záruka. Možnost poskytnout kauci formou pojištění záruky zákon o pohonných hmotách vůbec nepřipouští. Novelizovaná právní úprava zákona o PHM tedy neumožňuje celním orgánům přijímat od distributorů pohonných hmot
kauce
v jiné formě, než jak taxativně stanoví tento zákon.
Vzor bankovní záruky, který byl dohodnut mezi Celní správou ČR a Českou bankovní asociací, včetně dodatku k bankovní záruce (prodloužení platnosti bankovní záruky), lze nalézt na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/dane/ registr-phm/Stranky/default.aspx.
Ustanovení § 6i zákona o PHM pak upravuje použití
kauce
celním úřadem, pokud dojde k pravomocnému zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot. Pokud byla
kauce
poskytnuta složením částky na zvláštní účet celního úřadu, stává se tato částka přeplatkem distributora pohonných hmot. Pokud se tento přeplatek stane vratitelným přeplatkem, je vrácen distributorovi. Zákon stanoví lhůty, do kdy musí být tento přeplatek vrácen. Zároveň ale definuje případy, kdy lhůta pro vrácení přeplatku neběží, protože je vedeno řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného peněžitého plnění a které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot. Obdobný postup je stanoven v případě, kdy
kauce
byla poskytnuta formou bankovní záruky. V tomto případě celní úřad vyzývá výstavce bankovní záruky k uhrazení vzniklých peněžních plnění.
Subjekt, který hodlá ukončit svoji činnost v oblasti distribuce PHM, může požádat o zrušení registrace podle § 6l zákona o PHM. Musí mít ale na paměti, že poskytnutá
kauce
mu nebude vrácena ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace na jeho návrh, ale musí vyčkat, než uplyne lhůta, která je potřebná k doběhnutí lhůt například pro přiznání a zaplacení spotřební daně a daně z přidané hodnoty a prověření, že skutečně není u žádného správce evidován nedoplatek na dani.
Nově zákon definuje případy, kdy:
-
dochází ke zrušení registrace z moci úřední a
-
dochází k zániku registrace.
Celní úřad může zrušit registraci distributora pohonných hmot z pěti důvodů. Pokud zrušení této registrace souvisí s neplněním podmínek registrace, neplněním podmínky spolehlivosti osob nebo zamítnutím insolvenčního návrhu, pak subjekt může opětovně podat přihlášku k nové registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci. V případě, že celní úřad zruší z moci úřední registraci distributorovi z důvodu nečinností, čímž je míněno, že subjekt neprovádí obchodní činnost v oblasti distribuce pohonných hmot po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, pak subjekt může podat přihlášku k nové registraci kdykoliv. Na tento případ zrušení registrace se nevztahuje tříletá čekací lhůta.
O zániku registrace (§ 6n zákona o PHM) pak hovoříme v případech, kdy dojde k zániku živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, nebo kdy nebyla ve lhůtě prodloužena platnost bankovní záruky, která je kaucí. Případy, kdy dojde k zániku živnostenského oprávnění, upravuje živnostenský zákon v ustanoveních § 57 a § 58 živnostenského zákona. Zánikem příslušného živnostenského oprávnění tedy automaticky zaniká registrace distributora pohonných hmot.
Ve druhém případě, kdy dojde k zániku registrace, je skutečnost, že nebyla včas prodloužena platnost bankovní záruky, která byla poskytnuta jako
kauce
. Jestliže pět měsíců přede dnem uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, nebyla tato bankovní záruka prodloužena nejméně o dva roky, nebo nebyla poskytnuta nová bankovní záruka bezprostředně navazující na stávající bankovní záruku nebo nebyla složena částka ve výši
kauce
na zvláštní účet celního úřadu, pak dojde k zániku registrace distributora pohonných hmot. V případě zániku registrace distributora může subjekt podat novou přihlášku k registraci distributora kdykoliv, v těchto případech se na něj nevztahuje lhůta uvedená v § 6m odst. 3 zákona o PHM.
Registr distributorů pohonných hmot spravuje Generální ředitelství cel. V tomto registru jsou shromažďovány údaje potřebné pro výkon orgánů celní správy. Vybraná data (§ 6p odst. 2 zákona o PHM) z tohoto registru jsou pak pro všechny online přístupná na webu Celní správy ČR na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/ SpdInternet.aspx?act=findphm.
Pro účely lepší informovanosti veřejnosti byla na webu Celní správy ČR vytvořena webová stránka „Distributoři PHM“ v rámci sekce „Daně“. Na této stránce lze nalézt nejen znění samotného zákona o PHM a formuláře k registraci, ale také stanoviska, která jsou průběžně vydávána k problematice distribuce pohonných hmot a problematice registračního řízení.