Daňové aspekty technického zhodnocení hmotného majetku provedeného nájemcem

Vydáno: 24 minut čtení
Daňové aspekty technického zhodnocení hmotného majetku provedeného nájemcem
Ing.
Veronika
Dvořáková, (roz. Sobotková)
Ph. D.
daňový poradce č. o. 04440
Technické zhodnocení hmotného majetku a jeho daňové řešení představuje jednu z oblastí, která nemusí být pro poplatníky jednoduchou záležitostí. Jen pouhé určení, zda se vůbec jedná o technické zhodnocení, může představovat nelehký úkol poplatníka. I z tohoto důvodu bylo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), poplatníkům umožněno, aby si mohli podat závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, pokud si nejsou svým úsudkem jisti. Komplikace pak dále mohou nastat v případech, kdy technické zhodnocení neprovádí vlastník majetku, ale nájemce. Cílem příspěvku je tedy poukázat na možná řešení technického zhodnocení majetku provedeného nájemcem z hlediska ZDP.
Technické zhodnocení
versus
oprava (udržování) hmotného majetku
Poplatník by měl vždy důsledně rozlišovat, co je technickým zhodnocením a co naopak opravou, resp. udržováním majetku, jelikož mají odlišná daňová řešení. Oprava, resp. udržování majetku používaného pro ekonomickou činnost se obvykle stává v souladu s § 24 odst. 1 ZDP jednorázovým daňově uznatelným výdajem (nákladem). Kdežto technické zhodnocení má zvláštní povahu z hlediska ZDP a je nutné výdaje na ně alikvotně rozložit do výdajů (nákladů) za více zdaňovacích období (nástrojem pro toto časové rozlišení bývají odpisy). Zjednodušeně můžeme říci, že opravou, resp. udržováním je vše, co není technickým zhodnocením. Z vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze pak dovozovat, že opravou je stav, kterým se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení či poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Zatímco údržba představuje soustavnou činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předcházení poruchám majetku a odstraňují se jím drobné závady.
Technické zhodnocení se však oproti opravě a údržbě vymezuje poněkud odlišně a jsou jím podle § 33 odst. 1 ZDP výdaje:
- převyšující částku 40 000 Kč ve zdaňovacím období, a to na dokončené:
-
nástavby (nástavbou se zvyšuje již dokončená stavba, čímž se mění její vertikální rozměr),
-
přístavby (přístavbou se již dokončená stavba půdorysně rozšiřuje a vzájemně provozně propojuje s dosavadní stavbou),
-
stavební úpravy (při stavebních úpravách se zachovávají půdorysné i výškové ohraničení již dokončené stavby, přičemž se může jednat o zateplení pláště stavby, vestavby, přestavby, dispoziční změny stavby, změny vzhledu stavby atp.),
-
rekonstrukce (rekonstrukcí se rozumí fyzické zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, přičemž změnou účelu se míní např. přebudování osobního automobilu na automobil nákladní, anebo přebudování stavby pro bydlení na administrativní budovu, a změnou technických parametrů se míní změna vlastností majetku, jako např. změna izolačních vlastností budovy, technologií vytápění, vnitřního prostorového uspořádání budovy atp., ovšem pozor, za změnu technických parametrů se nepovažuje záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken, jak deklaruje pokyn GFŘ č. D-6),
-
modernizace (modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, tzn., že se zvyšuje užitná hodnota majetku, přičemž se jí obvykle míní výdaje vynaložené na přídavná zařízení k majetku atp., pozor ale, za modernizaci se nepovažuje vybavení automobilu zimními pneumatikami, jak vymezuje pokyn GFŘ č. D-6),
- nepřevyšující částku 40 000 Kč ve zdaňovacím období, kterou poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP, tj. výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku nepřevyšující 40 000 Kč zahrne dle svého uvážení do technického zhodnocení.
Pokud tedy patřičný zásah do majetku poplatníka nespadá ani do jedné z výše uvedených kategorií, pak se nemůže jednat o technické zhodnocení. Přičemž je třeba zdůraznit, že vymezení nástavby, přístavby a stavební úpravy vychází ze stavebního zákona, zatímco rekonstrukce a modernizace jsou čistě pojmem daňovým. Doplňme ještě, že technické zhodnocení musí být dokončené, aby se jednalo o technické zhodnocení. Tzn., že z daňového pohledu jde o technické zhodnocení až tehdy, pokud jsou změny majetku použitelné a funkční, tzn., že mohou sloužit pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Toto je velmi důležité respektovat, jelikož technické zhodnocení zvyšuje vstupní či zůstatkovou cenu zhodnocovaného majetku, ze které se dále majetek odpisuje, anebo se stává výdajem (nákladem) na pořízení samostatného hmotného majetku, a to zejména v případě technického zhodnocení najatého hmotného majetku, který může být také daňově odpisován. Tzn., že pokud není technické zhodnocení dokončeno, nelze jej začít „odpisovat“. Taktéž § 26 odst. 5 ZDP deklaruje, že odpisování lze zahájit až po uvedení pořizované věci (tj. i technického zhodnocení) do stavu způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro užívání. Pozor ale na předčasné užívání stavby, které obvykle není impulsem pro zařazení majetku do užívání a započetí jeho následného odpisování. Ovšem zahájení zkušebního provozu majetku by již mohlo představovat okamžik pro zařazení majetku do užívání a jeho následného odpisování.
Limit pro stanovení technického zhodnocení majetku ve výši 40 000 Kč se u poplatníka určuje kumulovaně za dané zdaňovací období a dále platí, že v jednom zdaňovacím období může u jednoho poplatníka vzniknout na jednom majetku pouze jedno technické zhodnocení. Nicméně se nevylučuje, aby u více poplatníků vzniklo na jednom majetku více technických zhodnocení, což může nastat v situacích, kdy je majetek pronajímán.
Důkazní břemeno, zda se jedná o výdaje vynaložené na opravu či udržování, anebo na technické zhodnocení, je na samotném poplatníkovi. Ten by měl být schopen před správcem daně prokázat, v jakém stavu byl majetek před změnou a v jakém po změně, čímž by bylo možné charakter změny identifikovat. Je pravděpodobné, že pouhá faktura za uskutečněné služby oprav, údržby atp. nepostačí. Důkazním prostředkem budou dále smlouvy, nabývací listiny, stavební dokumentace, technické zprávy, výpis z katastru nemovitostí, inventární karty, odborné posudky, fotodokumentace a video-dokumentace atp. Kromě jiného je také nezbytné, aby výdaje (náklady) vynaložené na opravu, resp. udržování souvisely se zdanitelným příjmem, jinak by nebylo možné je považovat za daňově účinné.
Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem z hlediska ZDP
Pomineme-li důkladnější rozbor soukromoprávní úpravy a vymezení práv a povinností pronajímatele a nájemce1), můžeme říci, že je v praxi velmi běžné, když nájemce provede na pronajatém majetku změny, které sám financuje. Obvykle se samozřejmě jedná o takové zásahy na majetku, které vyplývají ze smluvního ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem. Pro doplnění uveďme, že podle občanského zákoníku je pronajímatel povinen majetek udržovat a opravovat jej, pokud není smluvně ujednáno jinak. Pronajímatel ale může nájemci umožnit financovat i takové změny, které se nedotýkají jen běžných oprav a údržby majetku. Tyto změny mohou mít charakter nástavby, přístavby, stavebních úprav či rekonstrukcí a modernizací. Je samozřejmě otázkou, jak se bude po skončení nájmu řešit vypořádání nákladů vynaložených na tyto změny majetku, neboť nájemce může, ale také nemusí, požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajaté věci. Velmi často je také smluvně ujednáváno, že nájemce sice může pronajatý majetek měnit a investovat do něj, ale po ukončení nájmu jej musí uvést do původního stavu. Jaké dopady technických zásahů na najatém majetku lze z hlediska ZDP na straně pronajímatele a nájemce ve vybraných případech očekávat? Jednotlivé dopady je třeba hledat jak na straně nájemce, tak i pronajímatele.
Začněme nájemcem. Provede-li a financuje-li nájemce technické zhodnocení na najatém majetku, měl by se řídit ustanovením § 28 odst. 3 ZDP. Z něj vyplývá, že technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku může za splněných podmínek odpisovat. Tímto tedy vychází zákon o daních z příjmů nájemci vstříc a umožňuje mu technické zhodnocení odpisovat jako jiný majetek dle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP, a to za podmínek vyplývajících z § 28 odst. 3 ZDP, které jsou následující:
-
nájemce změny majetku, tj. technické zhodnocení, sám financuje,
-
nájemce má s pronajímatelem písemnou smlouvu, že bude technické zhodnocení odpisovat2), a
-
je ujednáno, že vlastník (tj. pronajímatel) nezvýší o výdaje na technické zhodnocení vstupní cenu předmětného najatého hmotného majetku.
Při splnění výše uvedených podmínek může nájemce technické zhodnocení daňově odpisovat, přičemž metodu odpisování si zvolí nezávisle na metodě, kterou aplikuje pronajímatel. Tzn., že nájemce si může nezávisle na pronajímateli zvolit rovnoměrné (§ 31 ZDP) či zrychlené (§ 32 ZDP) odpisování, přičemž technické zhodnocení zatřídí do té odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek u pronajímatele (vlastníka). Odpisy technického zhodnocení jsou na straně nájemce daňově uznatelným výdajem (nákladem) v souladu s § 24 odst. 2 písm. a) ZDP.
Pokud změny majetku financuje nájemce, může na straně pronajímatele vznikat nepeněžní příjem, a to zejména v situacích, kdy je nájemné skončeno, anebo je hodnota technického zhodnocení zahrnuta do vstupní ceny majetku u vlastníka. U pronajímatele je tak třeba sledovat skutečnosti, které mohou nastat na základě ustanovení § 23 odst. 6 ZDP, a podle toho také postupovat. Obecně jsou nepeněžním zdanitelným příjmem vlastníka (pronajímatele) míněny výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem). Výše tohoto nepeněžního příjmu je pak závislá na tom, zda nájemce tyto výdaje, tj. hodnotu technického zhodnocení, odpisoval či nikoliv, anebo zda bylo technické zhodnocení zahrnuto do vstupní ceny majetku u pronajímatele. Z hlediska ZDP lze rozlišovat tři varianty řešení:
-
Nájemce technické zhodnocení neopisoval (jeho hodnota nebyla zahrnuta ani do vstupní ceny majetku u pronajímatele): pronajímateli vzniká nepeněžní příjem ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, a to ve výši zůstatkové ceny, kterou by měl majetek (tj. technické zhodnocení) při rovnoměrném odpisování [§ 31 odst. 1 písm. a) ZDP], nebo3) ve výši určené znaleckým posudkem4),
-
Nájemce technické zhodnocení odpisoval (se souhlasem pronajímatele): pronajímateli vzniká nepeněžní příjem ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, a to ve výši zůstatkové ceny, kterou by měl majetek (tj. technické zhodnocení) při rovnoměrném odpisování [§ 31 odst. 1 písm. a) ZDP], nebo ve výši určené znaleckým posudkem,
-
Pronajímatel zvýšil o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu majetku (nájemce technické zhodnocení neodpisoval): pronajímateli vzniká nepeněžní příjem ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, a to ve výši výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem.
Pokud tedy není poskytnuta ze strany pronajímatele žádná reparace za technické zhodnocení provedené a financované nájemcem, je situace poměrně jednoduchá, a na straně vlastníka majetku, tj. pronajímatele, vzniká, zdanitelný nepeněžní příjem v ocenění a za podmínek zmíněných ve výše uvedených bodech.
Příklad 1
Nájemce v roce 2011 provedl se souhlasem pronajímatele na pronajatém nebytovém prostoru technické zhodnocení v částce 75 000 Kč. K 31.8.2013 byl ale pronájem ukončen. Situace k řešení:
a)
technické zhodnocení neodpisoval ani nájemce ani pronajímatel, a nebyla o něj ani zvýšena vstupní cena nebytového prostoru u pronajímatele, přičemž pronajímatel nájemci při ukončení nájmu neuhradil žádné výdaje vynaložené nájemcem na technické zhodnocení,
b)
se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce, při ukončení nájmu ale pronajímatel neuhradil nájemci žádnou hodnotu za provedené technické zhodnocení, c) technické zhodnocení odpisoval od počátku pronajímatel, při ukončení nájmu také neuhradil nájemci žádnou hodnotu za provedené technické zhodnocení.
Řešení
Ad a)
Na straně nájemce: Vynaložené výdaje na technické zhodnocení nebudou daňově účinné.
Na straně pronajímatele: V roce ukončení pronájmu, tj. v roce 2013, dosahuje pronajímatel nepeněžního příjmu ve výši 70 125 Kč podle § 23 odst. 6 písm. a) ZDP (tj. ve výši zůstatkové ceny technického zhodnocení při rovnoměrném odpisování nebo ve výši znaleckého posudku). O zůstatkovou cenu zvýší vstupní cenu nebytového prostoru podle § 29 odst. 6 ZDP a bude pokračovat v odpisování.
Zůstatkovou cenu zjistíme následovně (nebytový prostor zařazen do 5. odpisové skupiny):
Odpis v roce 2011: 75 000 Kč x 1,4% = 1 050 Kč.
Odpis v roce 2012: 75 000 Kč x 3,4% = 2 550 Kč.
Odpis v roce 2013: 75 000 Kč x 3,4% x 0,5 = 1 275 Kč.
Zůstatková cena = 75 000 Kč - 4 875 Kč = 70 125 Kč.
Ad b)
Na straně nájemce: Výdajem (nákladem) budou roční odpisy v jednotlivých zdaňovacích obdobích v souladu s § 28 odst. 3 ZDP, přičemž v roce 2013 bude uplatněn jen poloviční odpis, a to následovně (nebytový prostor zařazen do 5. odpisové skupiny):
Odpis v roce 2011: 75 000 Kč x 1,4% = 1 050 Kč.
Odpis v roce 2012: 75 000 Kč x 3,4% = 2 550 Kč.
Odpis v roce 2013: 75 000 Kč x 3,4% x 0,5 = 1 275 Kč.
Zůstatková cena = 75 000 Kč - 4 875 Kč = 70 125 Kč.
Na straně pronajímatele: V roce ukončení pronájmu, tj. v roce 2013, dosahuje pronajímatel nepeněžního příjmu ve výši 70 125 Kč podle § 23 odst. 6 písm. b) ZDP (tj. ve výši zůstatkové ceny technického zhodnocení při rovnoměrném odpisování nebo ve výši znaleckého posudku). O zůstatkovou cenu zvýší vstupní cenu nebytového prostoru podle § 29 odst. 6 ZDP a bude pokračovat v odpisování.
Ad c)
Na straně nájemce: Vynaložené výdaje na technické zhodnocení nebudou daňově účinné.
Na straně pronajímatele: Již v roce provedení technického zhodnocení dosáhl nepeněžního příjmů ve smyslu § 23 odst. 6 písm. c) ZDP v částce 75 000 Kč, tj. ve zdaňovacím období 2011. V tomto roce také o částku 75 000 Kč zvýšil vstupní cenu nebytového prostoru o provedené technické zhodnocení nájemcem a pokračoval v odpisování (v odpisování pokračuje ze zvýšené vstupní nebo zůstatkové ceny).
Výdajem se tedy stávají roční odpisy v jednotlivých zdaňovacích obdobích z příslušného majetku.
Jestliže ale pronajímatel poskytne nájemci za jím provedené technické zhodnocení určitou kompenzaci, je tím peněžní příjem omezen. Reparace může mít jak peněžní, tak i nepeněžní formu. Pojďme se tedy na jednotlivé formy reparací z hlediska ZDP blíže podívat.
Pravděpodobně nejčastějším typem vyrovnání majetkových vztahů z titulu provedeného technického zhodnocení nájemcem na pronajaté věci představuje
kompenzace
peněžní úhradou. Přičemž ta jde k tíži pronajímatele a ve prospěch nájemce. V praxi k těmto případům dochází obvykle v situacích, kdy nájemce technické zhodnocení v průběhu nájmu odpisuje a při ukončení nájmu požaduje úhradu nákladů spojených se změnou na majetku. Pojďme si tuto situaci nejprve demonstrovat na straně nájemce: přijetím
kompenzace
dosahuje nájemce zdanitelný příjem (výnos), proti němuž může uplatnit jako daňový výdaj (náklad) zůstatkovou cenu technického zhodnocení:
-
Pokud je reparace vyšší, než daňová zůstatková cena technického zhodnocení, pak dosahuje nájemce zisku, který se zdaňuje,
-
Pakliže je výše
kompenzace
rovna zůstatkové ceně technického zhodnocení, je situace daňově neutrální,
-
Jestliže je ale daňová zůstatková cena vyšší jak peněžní reparace, vzniká ztráta, která je dle § 24 odst. 2 písm. t) ZDP daňově neúčinná5).
Na straně pronajímatele je řešení následující: po ukončení nájmu pronajímatel uhradí nájemci dohodnutou cenu za technické zhodnocení, kterou pronajímatel zahrne do vstupní ceny, resp. zůstatkové ceny majetku pro odpisování. Ve zdaňovacím období, kdy dojde k ukončení nájmu, mu tak sice vzniká jednorázový zdanitelný nepeněžní příjem v ocenění dle § 23 odst. 6 písm. b) ZDP, ale zároveň bude moci uplatňovat v několika zdaňovacích obdobích odpisy ze vstupní ceny či zůstatkové ceny majetku zvýšenou o poskytnutou kompenzaci nájemci.
Příklad 2
Nájemce provedl v roce 2010 v pronajatém domě se souhlasem pronajímatele stavební úpravy v celkové částce 980 000 Kč. Na základě písemné smlouvy s pronajímatelem toto technické zhodnocení odpisuje nájemce, a to rovnoměrným způsobem. Ke dni 31.8.2013 došlo k ukončení nájemní smlouvy, přičemž pronajímatel při ukončení nájmu uhradí nájemci částku 500 000 Kč za jím provedené technické zhodnocení.
Řešení
Nájemce v průběhu nájmu uplatní daňové odpisy z technického zhodnocení jako daňové výdaje (náklady). V roce 2013 při ukončení nájmu, uplatní do výdajů (nákladů) i zůstatkovou cenu technického zhodnocení, a to do výše přijaté náhrady od pronajímatele, tedy do částky 500 000 Kč. Případnou zbývající výši zůstatkové ceny technického zhodnocení si nájemce nemůže uplatnit jako daňový výdaj (náklad). Přijatá náhrada od pronajímatele je současně zdanitelným příjmem nájemce.
Pronajímatel v roce 2013 dosahuje zdanitelného příjmu rovnajícího se rozdílu mezi zůstatkovou cenou technického zhodnocení při rovnoměrném odpisování a úhradou nájemci za toto technické zhodnocení. Pronajímatel současně zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu nemovitosti o částku zůstatkové ceny technického zhodnocení pro účely odpisování.
Příklad 3
Nájemce v roce 2011 provedl se souhlasem pronajímatele na pronajatém nebytovém prostoru technické zhodnocení v částce 75 000 Kč. K 31.8.2013 byl ale pronájem ukončen. Se souhlasem pronajímatele nájemce technické zhodnocení odpisoval, přičemž pronajímatel při ukončení nájmu poskytl náhradu výdajů za provedené technického zhodnocení při ukončení pronájmu v částce 60 000 Kč.
Řešení
Na straně nájemce
Výdajem (nákladem) se stávají roční odpisy v jednotlivých zdaňovacích obdobích v souladu s § 28 odst. 3 ZDP, přičemž v roce 2013 bude uplatněn jen poloviční odpis, a to následovně (nebytový prostor zařazen do 5. odpisové skupiny):
Odpis v roce 2011: 75 000 Kč x 1,4% = 1 050 Kč.
Odpis v roce 2012: 75 000 Kč x 3,4% = 2 550 Kč.
Odpis v roce 2013: 75 000 Kč x 3,4% x 0,5 = 1 275 Kč.
Zůstatková cena = 75 000 Kč - 4 875 Kč = 70 125 Kč. Zůstatkovou cenu lze uplatnit v daňově účinných výdajích (nákladech) jen do výše přijaté náhrady podle § 24 odst. 2 písm. t) ZDP, tj. jen ve výši 60 000 Kč, zbytek 10 125 Kč je daňově neúčinných.
Příjmem bude přijatá náhrada ve výši 60 000 Kč, to v roce 2013.
Na straně pronajímatele:
V roce 2013 dosáhne nepeněžního příjmu podle § 23 odst. 6 písm. b) ZDP, a to ve výši 10 125 Kč (70 125 Kč - 60 000 Kč). O částku 70 125 Kč zvýši vstupní cenu majetku dle § 29 odst. 6 písm. a) ZDP a bude pokračovat v odpisování ze zvýšené vstupní ceny.
Poměrně častým typem kompenzací za provedené technické zhodnocení bude i nepeněžitá reparace (nepeněžní plnění). Většinou jde o situace, ve kterých nájemce splatí nájemné plně nebo částečně jím zrealizovaným technickým zhodnocením. Tzn., že pronajímatel sníží smluvní nájemné o výdaje nájemce na technické zhodnocení. Pozor ale, výdaje (náklady) na technické zhodnocení nemusí být vždy ve stejné výši jako samotná hodnota technického zhodnocení. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz, pokud si nájemce nakoupí část materiálu na technické zhodnocení, ale jeho realizaci již provede vlastními silami, tzn. ve vlastní režii a nikoliv dodavatelsky. Pak je nezbytné vycházet z ceny obvyklé, která se použije pro ocenění nepeněžního příjmu pronajímatele. Na straně nájemce pak hodnota provedeného technického zhodnocení představuje daňově účinný výdaj (náklad) ve formě nájemného [§ 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 ZDP]. Je také třeba rozlišovat, zda se jedná o nájemné placené dopředu, anebo zpětně. Pokud je mezi pronajímatelem a nájemcem sjednáno placení nájemného dopředu, pak bude nájemné formou technického zhodnocení u poplatníka, který vede daňovou evidenci, jednorázovým výdajem, u účetních jednotek pak výdajem (nákladem) časově rozlišeným. U nájemného placeného pozadu je situace o něco složitější, jelikož účetní jednotky nájemné časově rozlišují a až při ukončení nájemního vztahu dojde k vyrovnání závazkových vztahů provedeným technickým zhodnocením. Na straně pronajímatele vzniká nepeněžní zdanitelný příjem ve formě nepeněžního nájmu. U daňového subjektu, který vede daňovou evidenci, je příjem jednorázový. Účetní jednotky nepeněžní příjem časově rozlišují. Pokud bude technické zhodnocení odpisovat, může samozřejmě uplatnit odpisy ze zvýšené vstupní, resp. zůstatkové ceny o technické zhodnocení.
Příklad 4
Nájemce provede se souhlasem pronajímatele na pronajaté budově technické zhodnocení v částce 200 000 Kč, a to v říjnu 2013. Na základě jejich společné dohody se vynaložené výdaje na technické zhodnocení započítají do hrazeného nájemného za měsíc říjen a listopad 2013, přičemž měsíční nájemné činí 100 000 Kč.
Řešení
Na straně nájemce: Výdajem se stává hodnota jím uhrazeného technické zhodnocení v částce 200 000 Kč, které je započteno na úhradu nájemného.
Na straně pronajímatele: Pronajímatel dosahuje nepeněžního příjmu ve výši 200 000 Kč (představuje kompenzaci za nájemné). Dále dle § 29 odst. 6 ZDP o částku 200 000 Kč zvýší vstupní cenu budovy a bude pokračovat v odpisování.
Technické zhodnocení majetku pořízeného na finanční leasing
Pakliže nájemce provede a současně financuje technické zhodnocení na hmotném majetku pořízeném na finanční leasing, postupuje se z hlediska zákona o daních z příjmů obdobně jako u majetku, který by byl pořízen formou operativního (klasického) pronájmu, jak bylo řešeno v předchozím textu. Tzn., že se vychází z § 28 odst. 3 ZDP a tedy i v těchto případech musí mít nájemce písemný souhlas vlastníka, tj. leasingové společnosti, že může technické zhodnocení zrealizovat a že je může zároveň odpisovat, a to jen v případě, že vlastník majetku o toto technické zhodnocení nezvýší jeho vstupní či zůstatkovou cenu. Určitou odlišností jsou ovšem situace, kdy dochází k ukončení finančního leasingu, jelikož na rozdíl od klasického pronájmu, poté přechází vlastnická práva na nájemce. Tzn., že nájemce pouze zvýší o odkupní cenu vstupní či zůstatkovou cenu již odpisovaného technického zhodnocení a pokračuje v započatém odpisování tohoto technického zhodnocení (viz § 29 odst. 4 ZDP). Dodejme, že zvýšení vstupní či zůstatkové ceny technického zhodnocení o odkupní cenu představuje změnu vstupní ceny ve smyslu § 29 odst. 7 ZDP, tzn., že odpisy se stanoví ze změněné vstupní ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle § 31 nebo § 32 ZDP. Vysvětleme si tuto problematiku na názorném příkladu.
Příklad 5
Společnost PIVKO, s. r. o., si pořídila k 1.7.2009 lahvovací linku na finanční pronájem s její následnou koupí. Doba trvání leasingu byla sjednána na dobu 5 let, tj. do 30.6.2014, a celková hodnota nájemného ve výši 350 000 Kč. V roce 2012 však nájemce na základě písemné smlouvy s vlastníkem zabudoval do lahvovací linky přídavné zařízení v celkové částce 100 000 Kč. Kupní cena po ukončení leasingové smlouvy bude činit 1 500 Kč. Jaké je daňové řešení na straně nájemce?
Řešení
Celková výše výdajů (nákladů) na rozšíření vybavenosti lahvovací linky převýšila částku 40 000 Kč, jedná se tedy o technické zhodnocení v souladu s § 33 ZDP, které na základě písemné smlouvy s vlastníkem může odpisovat nájemce. Ten se rozhodne jej odpisovat rovnoměrným způsobem, přičemž je zahrne do stejné odpisové skupiny, jako je lahvovací linka, tj. do odpisové skupiny č. 2. Odpisy technického zhodnocení lahvovací linky se vypočítají následovně:
Odpis v roce 2012: 100 000 x 11% = 11 000 Kč.
Odpis v roce 2013: 100 000 x 22,25% = 22 250 Kč.
Odpis v roce 2014: (100 000 + 1 500) x 22,25% = 22 584 Kč.
V roce skončení leasingové smlouvy přechází vlastnická prává na nájemce, odkupní cena je 1 500 Kč, tzn., že nájemce tuto odkupní cenu zahrne do vstupní ceny pro odpisování technického zhodnocení a pokračuje v odpisování, a to až do výše vstupní ceny zvýšenou o odkupní cenu.
Odpis v roce 2015: (100 000 + 1 500) x 22,25% = 22 584 Kč.
Odpis v roce 2016: (100 000 + 1 500) x 22,25% = 22 584 Kč.
Odpis v roce 2017: (100 000 + 1 500) x 22,25% = 498 Kč.
Závěrem
Poplatník by si měl uvědomit, že označí-li jím vynaložené výdaje jako výdaje na opravu hmotného majetku, měl by v případě pochybností před správcem daně doložit, že se nejedná o technické zhodnocení ve smyslu § 33 ZDP. Správce daně totiž může opravu považovat za technické zhodnocení a jednorázové výdaje na ni tak za daňově neúčinné. Stejně tak, pokud jsou výdaje vynaloženy na technické zhodnocení, je třeba prokázat původní stav tohoto majetku a následně porovnat s jeho stavem po provedeném zásahu. Jestliže by správce daně nepovažoval vynaložené výdaje za technické zhodnocení, nebudou uznány odpisy daného majetku a případně rezervy tvořené na jeho opravu. Proto vždy pečlivě zvažujme, o jaký charakter zásahů na majetku se bude jednat, abychom předešli zbytečným daňovým omylům.
1 Je velmi důležité rozlišovat vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, mezi nimiž vzniká právní vztah. Pronajímatel (obvykle vlastník majetku) není totiž v právním vztahu s podnájemcem. Jemu vzniká právní vztah s nájemcem. Tento vztah se ovšem nedotýká problematiky tohoto článku (nájemce a podnájemce). Příspěvek řeší daňové dopady technického zhodnocení majetku mezi pronajímatelem (vlastníkem majetku) a nájemcem, nikoliv podnájemcem (sub-nájemcem). Tzn., že podnájemce nemůže odpisovat technické zhodnocení majetku.
2 Je nepochybné, že nájemce by měl mít od pronajímatele i souhlas k tomu, že může majetek vůbec měnit.
3 Převažuje názor, že si lze vybrat, jaká cena bude použita, zdali zůstatková cena, nebo cena podle posudku.
4 Budeme-li se bavit o ceně podle posudku, je jí myšlena cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku.
5 V případech, kdy by nájemce technické zhodnocení neodpisoval, by byla ztráta z majetkové
kompenzace
daňově účinná.