Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby

Vydáno: 15 minut čtení
Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby
Ing.
Pavel
Uminský
Daňové trestné činy jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou trestných činů hospodářské povahy, které řeší orgány činné v trestním řízení. Je tomu tak proto, že daňové a související povinnosti dopadají téměř na každého obyvatele v produktivním věku a na všechny podnikající fyzické a právnické osoby. S ohledem na takto široký okruh subjektů je pochopitelná na jedné straně četnost páchání trestných činů daňových, ale na druhé straně zájem minimalizovat vlastní daňové zatížení tak, aby nebyl spáchán trestný čin. Každý daňový únik totiž ještě není trestným činem, ovšem značně složitá právní úprava daní často neposkytuje spolehlivé vodítko pro odlišení legálních a nelegálních aktivit, tedy ani pro vymezení hranic trestního bezpráví, uvádí např. Púry (2004). Hranice trestnosti se dále pokusím na podkladě dosavadní judikatury v tomto článku alespoň částečně konkretizovat.
Skutková podstata trestného činu zkrácení daně
Skutková podstata trestného činu zkrácení daně zkrácení daně, poplatku a podobné platby je obsažena v ustanovení § 240 trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tento trestný čin spáchá a trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo:
1.
ve větším rozsahu zkrátí daň, clo pojistné na sociální pojištění, příspěvek na státní politiku