Pavel Uminský

 • Článek
Příspěvek nejprve mapuje legislativní vývoj novely zákona o evidenci tržeb, která vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. , a poté se věnuje dílčím změnám, jež tato novela přináší do oblasti daní.
Vydáno: 30. 10. 2019
 • Článek
Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, v roce 2018. Součástí tohoto tzv. daňového balíčku byl i návrh změn zákona o DPH , který částečně zapracovává změny evropské legislativy a částečně mění zákon i v oblastech, na které se evropské předpisy nevztahují. Tento vládní návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna jako poslanecký tisk č. 206 a schválila jej dne 21. 12. 2018 ve třetím čtení. V únoru 2019 projednal návrh zákona Senát, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s návrhy změn, zejména v oblasti sazeb DPH. Poslanecká sněmovna však dne 12. 3. 2019 Senát přehlasovala a schválila zákon ve znění přijatém dne 21. 12. 2018. Dne 15. 3. 2019 podepsal zákon prezident a následně vyšel zákon ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb.
Vydáno: 06. 05. 2019
 • Článek
Současná doba ekonomického růstu je spojena s velmi obtížným získáváním nových kvalitních a loajálních zaměstnanců. Zaměstnavatel proto musí nabízet nejen dobré mzdové podmínky, ale i celou škálu nepeněžních benefitů. Jedním z těchto benefitů je i poskytnutí automobilu zaměstnancům pro služební i soukromé účely. Zaměstnanci bývá tento benefit mnohdy velmi oceňován. Zaměstnavatelé jej často vnímají jako velmi nákladnou záležitost. Cílem následujícího příspěvku je ukázat a vyhodnotit výhody a nevýhody poskytování tohoto benefitu na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů na praktických příkladech. Samostatně jsou uvedeny příklady při poskytnutí jednoho vozidla, více vozidel postupně a více vozidel současně jednomu zaměstnanci. Dále je na příkladu řešena situace, kdy je jedno vozidlo sdíleno pro soukromé účely více zaměstnanci.
Vydáno: 03. 04. 2018
 • Článek
Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí. S účinností od 1. 11. 2016 byl tento právní předpis novelizován zákonem č. 254/2016 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí. Předmětem této novely bylo zejména nové vymezení poplatníka daně, kterým se stal výhradně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Současně s touto změnou zákona se v účetní praxi začala častěji řešit otázka, zda je možné v případě úplatného nabytí vlastnického práva k nemovitosti zaúčtovat povinnost odvodu daně z nabytí nemovitých věcí přímo do nákladů, nebo zda je nutné považovat tuto daň za součást pořizovací ceny kupované nemovitosti. Účelem tohoto článku je analyzovat problematiku a poskytnout na tuto otázku kvalifikovanou odpověď jak z pohledu účetnictví, tak z pohledu daně z příjmů.
Vydáno: 06. 11. 2017
 • Článek
Ověřování daní při auditu účetní závěrky a odpovědnost auditora Ing. Pavel Uminský, Ph. D. 1. Ověřování účetní závěrky auditorem 1.1 Povinnost ověření účetní závěrky auditorem Zákon 563/1991 Sb., o...
Vydáno: 26. 11. 2015
 • Článek
Účetní a daňový režim pozemků Ing. Pavel Uminský Ph.D. auditor a daňový poradce 1 Vymezení pozemků 1.1 Dle katastrálního zákona Podle zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon [§ 2...
Vydáno: 05. 01. 2015
 • Článek
Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby Ing. Pavel Uminský Daňové trestné činy jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou trestných činů hospodářské povahy, které řeší orgány činné v trestním řízení....
Vydáno: 24. 10. 2013
 • Článek
Faktoringem rozumíme službu, jejímž cílem je zajistit určitý specifický způsob financování pomocí správy pohledávek. Služba se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy mezi faktorem (společnost, která poskytuje službu správy pohledávek) a klientem (společností, která předává svoje pohledávky do správy faktorovi). Tato smlouva není v České republice typově upravena žádným zákonem. Jde tedy zpravidla o nepojmenované smlouvy uzavírané podle § 269 až 288 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). V praxi existuje tedy mnoho typů faktoringových smluv. Rovněž účetní a daňové souvislosti těchto operací nejsou speciálně ošetřeny žádným zákonem. Účetní souvislosti jsou řešeny pouze v Interpretaci Národní účetní rady I-12 - Faktoring.
Vydáno: 22. 11. 2012
 • Článek
Použití automobilu v podnikání přináší řadu otázek v oblasti daňové, účetní a pracovně-právní. Cílem tohoto seriálu je analyzovat účetní a daňovou problematiku při pořízení, provozu a vyřazení automobilu z majetku podnikatelských subjektů a to zejména z pohledu daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 24. 07. 2012
 • Článek
Použití automobilu v podnikání přináší řadu otázek v oblasti daňové, účetní a pracovně-právní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se této problematice věnujeme v třídílném seriálu, který pokračuje druhou částí. Dnes se zabýváme provozem automobilu.
Vydáno: 24. 05. 2012
 • Článek
Použití automobilu v podnikání přináší řadu otázek v oblasti daňové, účetní a pracovněprávní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se budeme této problematice věnovat v třídílném seriálu. Cílem tohoto seriálu je analyzovat účetní a daňovou problematiku při pořízení, provozu a vyřazení automobilu z majetku podnikatelských subjektů a to zejména z pohledu daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 25. 04. 2012
 • Článek
Možnost uplatnění daňové ztráty jako položky snižující základ daně představuje pro daňový subjekt výhodu. Vždy je však třeba mít na paměti i zákonná omezení této možnosti a také méně příjemné dopady spočívající v prodloužení obecných lhůt pro vyměření daně.
Vydáno: 19. 12. 2011
 • Článek
Dne 1. května 2010 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, provedená nařízením vlády č. 68/2010 Sb. Ke změnám, které tato novela přinesla, patří především zjednodušení posuzování povinnosti zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům v průběhu pracovní směny ochranné nápoje. Dosavadní právní úprava byla vysoce odborná a mnoha zaměstnavatelům nesrozumitelná. To vedlo i k problémům při posuzování daňové účinnosti nákladů spojených s poskytováním ochranných nápojů zaměstnancům.
Vydáno: 04. 08. 2011
 • Článek
Při uzavírání účetních knih, zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů je třeba věnovat náležitou pozornost závazkům po lhůtě splatnosti. Závazek vzniká v okamžiku splnění smlouvy (převzetí zboží nebo služby) a k tomuto okamžiku musí být zachycen v účetnictví. Doba splatnosti závazku je věcí dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Jestliže není doba splatnosti sjednána zvlášť v písemně uzavřené smlouvě, navrhuje splatnost závazku zpravidla dodavatel uvedením příslušného data na faktuře. Převzetím a zavedením faktury do účetnictví pak odběratel obvykle navrhovanou dobu splatnosti závazku mlčky akceptuje.
Vydáno: 24. 06. 2011
 • Článek
Novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb. , která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011, mění mimo jiné i podmínky uplatňování nároku na odpočet daně stanovené v § 72 až 79 zákona o DPH. Blíže jsou tyto změny vysvětleny v informaci MF ČR (viz www.mfcr.cz). Nejvíce diskutovanou změnou je stanovení možnosti uplatnit nárok na odpočet daně až ve zdaňovacím období, ve kterém má plátce k dispozici příslušný daňový doklad. Toto ustanovení si vynutí i změnu v účetních metodách u většiny plátců daně.
Vydáno: 05. 05. 2011