Automobil v daňové evidenci poskytovatele zdravotní péče, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

Druhá část příspěvku navazuje na danou problematiku první části otištěné v čísle 10, v níž jsme se v závěru zabývali leasingem. Nyní se podrobněji zaměřujeme na pořízení automobilu úvěrem a srovnáním finančních dopadů v porovnání s leasingem.

Automobil v daňové evidenci poskytovatele zdravotní péče - pokračování
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph. D., Mgr.
Eva
Bohanesová
Ph. D.
 
Pořízení na úvěr
Zdravotnické zařízení může financovat nákup dlouhodobého majetku též prostřednictvím úvěru. Nabídka bank nebo různých nebankovních společností je dnes docela široká. V porovnání s leasingem poskytuje nákup na úvěr investorovi tu výhodu, že koupený majetek přechází ihned do vlastnictví investora. Další výhody úvěru spočívají v tom, že:
-
úvěr lze předčasně splatit, zatímco leasing nikoliv,
-
lze zvolit různé doby splatností, tedy i kratší než je zákonná odpisová doba majetku,
-
lze v průběhu splácení úvěru uplatňovat odpisy majetku,
-
úroky z úvěru lze zahrnout do daňově uznatelných výdajů,
-
pořízený předmět je možné prodat.
Nevýhodou úvěru může být zdlouhavé a složitější vyřizování a ručení, které může banka či nebankovní společnost vyžadovat a někdy vyšší úroková sazba či poplatky.
Pokud jde o DPH, platí se jen z kupní ceny, nikoli ze splátek jako v případě leasingu.
Úvěr bývá splácen buď anuitní, nebo rovnoměrnou (lineární) metodou. V prvním případě je stanovena konstantní splátka, která zahrnuje úmor (neboli splátku jistiny úvěru) a úrok. Investor je povinen ji splácet v pravidelných, nejčastěji měsíčních intervalech. Na rozdíl od leasingu se splátky úvěru považují vždy za uhrazované koncem měsíce. To znamená, že první splátka je zaplacena až měsíc po uzavření smlouvy o úvěru. Tomu také odpovídá výpočetní vztah, viz níže vztah (6). Splátka v posledním měsíci může být nižší.
V případě rovnoměrného splácení je stanoven konstantní úmor, kterým je úvěr každým (nejčastěji) měsícem umořován. Opět je však nutné platit úrok, který se dále přičítá k úmoru. Vzniklé splátky pak mají v každém měsíci různé výše, viz vztah (7).
V případě uzavření smlouvy o úvěru je též nutné uhradit poplatek za uzavření smlouvy a za zpracování dokumentace. Budeme předpokládat, že poplatek bude rozpuštěn do splátek, tzn., že jej přičteme k počáteční výši úvěru a z této částky pak splátku vypočteme. Ke splátkám se dále připočítávají bankovní poplatky (za vedení úvěrového účtu) a pojistné. Počáteční výši úvěru lze snížit zaplacením
akontace
v době uzavření smlouvy. Jde o částku, která se vyjadřuje v procentech z pořizovací ceny.
Příklad 6
Zdravotnické zařízení pořizuje sanitní vůz prostřednictvím úvěru. Banka nabízí úvěr s akontací 30% pořizovací ceny, dobou splatnosti 60 měsíců při úrokové sazbě 5%
p. a.
Pořizovací cena sanitky činí 309 438 Kč bez DPH, poplatek za uzavření smlouvy o úvěru 1% z pořizovací ceny. Poplatek je rozpuštěn do splátek. Určete výši měsíční anuitní splátky, jestliže doba splatnosti úvěru nesmí být překročena.
Poznámka: Obdobně jako u leasingu nebudeme uvažovat ani bankovní poplatky, ani pojistné.
Řešení
V zadání je dána
akontace
30% z pořizovací ceny vozu (92 831 Kč). Dále označme počáteční výši úvěru včetně poplatku za uzavření smlouvy a po odečtení
akontace
písmenem D, měsíční anuitní splátku a, poslední splátku b, úrokovou míru i a dobu splatnosti v rocích n, tj. v počtu měsíců bude 12n. Jestliže doba splatnosti nesmí být překročena, je nutné určit pravidelnou měsíční anuitní splátku a poslední splátku, tj. takovou, která je zaplacena v posledním měsíci doby splácení. Měsíční anuitní splátku vypočteme pomocí vzorce (6):
a = D (i / 12) / [1 - 1 / (1 + i / 12)12n-1],
kde výraz (i / 12) / [1 - 1 / (1 + i / 12)12n-1] se nazývá umořovatel. Výsledek zaokrouhlíme na celé koruny dolů.
Poslední splátku pak vypočteme pomocí vztahu:
b = {D - a [1 - 1 / (1 + i / 12)12n-1] / (i / 12)} (1 + i / 12)12n.
V našem případě je D = 309 438 + 3 094 - 92 831 = 219 701 Kč, i = 0,05 a 12n = 60 měsíců. Anuitní splátka a tedy bude mít výši:
a = 219 701 x (0,05 / 12) / [1 - 1 / (1 + 0,05 / 12)59] = 4 207 Kč, a poslední splátka
b = {219 701- 4 207 x [1 - 1 / (1 + 0,05 / 12)59] / (0,05 / 12)} (1 + 0,05 / 12)60 = 60,59 Kč.
Z výsledků je zřejmé, že po dobu 59 měsíců bude úvěr splácen částkou 4 207 Kč a v posledním, šedesátém měsíci doplacen částkou 60,59 Kč. Celkem tedy na úvěru zaplatíme částku rovnou součtu všech splátek:
59 x 4 207 + 60,59 = 248 273,59 Kč,
z toho celkové náklady na úvěr, které jsou tvořeny poplatkem za uzavření smlouvy a úhrnem úroků, budou činit:
59 x 4 207 + 60,59 - (219 701 - 3 094) = 31 666,59 Kč.
Příklad 7
Ponechejme stejné zadání jako u příkladu 5, ovšem nyní bude banka nabízet rovnoměrné umořování úvěru úmorem 3 662 Kč, úmor v posledním měsíci je 3 643 Kč. Další parametry zůstávají stejné.
Řešení
Měsíční splátky, které budou po dobu trvání úvěru spláceny, zde určíme jako součet úmoru a vypočteného úroku. Je zřejmé, že výše splátek nebudou v jednotlivých měsících splácení stejné. První splátku tedy vypočteme sečtením úmoru 3 662 Kč a úroku z počáteční výše úvěru D, kde úrok = 219 701 x 0,05/12 = 915,42 (Kč).
První splátka tedy bude činit:
3 662 + 915,42 = 4 577,42 (Kč).
Druhou splátku vypočteme analogicky, tj. opět k úmoru 3 662 Kč přičteme úrok ze zůstatku dluhu:
3 662 + (219 701 - 3 662) x 0,05 / 12 = 4 562,16 (Kč).
Takto pokračujeme po celých 59 měsíců. V posledním, šedesátém měsíci splátku vypočteme způsobem: 3 643 + (219 701 - 59 x 3 662) x 0,05 / 12 = 3 658,18 (Kč). Opět určíme celkové náklady na úvěr. Tentokrát však máme situaci horší, neboť splátky nejsou stejné a k vyčíslení nákladů je třeba mít po ruce umořovací plán. Jedná se o tabulku obsahující průběh splácení úvěru, v níž jsou pro každý měsíc vyčísleny hodnoty splátky, úmoru, úroku a zůstatek dluhu, příp. další náklady přičítané ke splátce. V tabulce 1 je uveden zkrácený umořovací plán.
Tabulka 1 Umořovací plán pro rovnoměrné umořování úvěru
I--------I------------I-----------I------------I------------I I Měsíc I Splátka  I  Úrok  I  Úmor  I  Dluh  I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  0  I      I      I      I 219 701,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  1  I  4 577,42 I  915,42 I  3 662,00 I 216 039,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  2  I  4 562,16 I  900,16 I  3 662,00 I 212 377,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  3  I  4 546,90 I  884,90 I  3 662,00 I 208 715,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  4  I  4 531,65 I  869,65 I  3 662,00 I 205 053,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  5  I  4 516,39 I  854,39 I  3 662,00 I 201 391,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  6  I  4 501,13 I  839,13 I  3 662,00 I 197 729,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I ...  I   ...  I   ...  I   ...      I  ...   I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  54  I  3 768,73 I  106,73 I  3 662,00 I 21 953,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  55  I  3 753,47 I   91,47 I  3 662,00 I 18 291,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  56  I  3 738,21 I   76,21 I  3 662,00 I 14 629,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  57  I  3 722,95 I   60,95 I  3 662,00 I 10 967,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  58  I  3 707,70 I   45,70 I  3 662,00 I  7 305,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  59  I  3 692,44 I   30,44 I  3 662,00 I  3 643,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I  60  I  3 658,18 I   15,18 I  3 643,00 I    0,00 I I--------I------------I-----------I------------I------------I I Celkem I 247 619,00 I 27 918,00 I 219 701,00 I      I I--------I------------I-----------I------------I------------I
Celkové náklady lze určit dvěma způsoby: buď sečtením celkových úroků (v posledním řádku a sloupci označeném jako Úrok umořovacího plánu) a poplatku, tj. 27 918 + 3 094 = = 31 012 Kč,
nebo odečtením počáteční výše úvěru snížené o poplatek od celkově zaplacené částky (v posledním řádku a sloupci označeném Splátka), tj. 247 619 - (219 701 - 3 094) = = 31 012 Kč.
Srovnáním úrokových nákladů v obou příkladech zjistíme, že rovnoměrné splácení daného úvěruje trochu levnější než splácení anuitní. Obecně to neplatí vždy, dosti záleží na velikosti úmoru, výšce úrokové sazby i délce doby splácení. V našem případě bychom při volbě rovnoměrného splácení ušetřili na úrocích 654,59 Kč.
 
Finanční leasing nebo úvěr?
Při pořizování majetku se poskytovatel zdravotní péče může rozhodovat mezi finančním leasingem a úvěrem. Každý z těchto způsobů financování má svoje pro a proti, proto konečné rozhodnutí o způsobu financování většinou závisí na celkových nákladech. Při porovnávání různých leasingových a úvěrových nabídek mezi sebou lze využít tzv. čisté výhody leasingu, ukazatele založeného na rozdílu diskontovaných finančních toků plynoucích z leasingu a z úvěru, pomocí něhož lze zjistit, zda je výhodnější financovat nákup majetku prostřednictvím finančního leasingu či úvěru. Platí, že je-li čistá výhoda leasingu kladná, je lepší financování pomocí leasingu. Je-li záporná, pak je lepší použít úvěr. Na následujícím příkladu ukážeme, jak lze čistou výhodu leasingu vypočítat a jak se rozhodovat.
Příklad 8
Uvažujme opět zdravotnické zařízení, které pořizuje sanitní vůz s pořizovací cenou 219 368 Kč bez DPH. Manažer zařízení získá nabídku na financování koupě prostřednictvím leasingu i prostřednictvím úvěru. Rozhoduje se, které nabídky využije. Níže v tabulce 2 jsou uvedeny bližší specifikace obou nabídek.
Tabulka 2 Nabídka na financování koupě sanitního vozu  I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Finanční leasing     I          I Úvěr      I          I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Navýšení 1. splátky   I  21 937 Kč    I 
Akontace
I 0 Kč I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Roční leasingová splátka I 44 751 Kč I Roční úmor I 44312,40 Kč I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Doba trvání leasingu I 5 let I Doba splatnosti I 5 let I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Odkupní cena I 0 Kč I Úroková sazba I 4,50%
p. a.
I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Běžné poplatky I 50,00 Kč/měsíc I Běžné poplatky I 39 Kč/měsíc I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I I Pojistné I 1 176,00 Kč/rok I Pojistné I 1 281,00 Kč/rok I I--------------------------I--------------------I-----------------I--------------------I
V obou případech je nutné uhradit poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1% z pořizovací ceny (21 937 Kč). Při výpočtu budeme uvažovat rovnoměrné odpisy (2. odpisová skupina se sazbami 11% pro první rok a 22,25% pro další roky odpisování). Sazba daně z příjmů činí 19% (u PO).
Řešení
Čistou leasingovou výhodu (ČVL) spočítáme podle vzorce ..... (7)
{sumat = 1n [(-Lt - CtL + CtU + Ut + UMt) + d (Lt + CtL - CtU + L0/n - Ot - Ut)] / (1 + i)t} - L0 - ZCn (1 - d) / (1 + i)n,
kde pro t-tý rok, t = 1, ..., n, je Lt roční leasingová splátka, L0 navýšení první splátky, L0/n poměrná část navýšení první splátky, CtL součet roční výše běžného poplatku a pojistného v případě leasingu, Ot roční odpis, Ut roční úrok, CtU součet běžného poplatku a pojistného v případě úvěru, d daňová sazba, UMt roční úmor a ZCn zůstatkovou cenu na konci posledního roku, tj. cenu, za kterou je předmět pronájmu odkoupen do vlastnictví nájemce.
V tabulce 2 jsou uvedeny všechny finanční toky potřebné pro výpočet ČVL. Výpočet vybraných veličin ze vzorce výše uvádíme zde:
CtL = 12 x 50,00 + 1 176,00 = 1 776 Kč,
CtU = 12 x 39,00 + 1 281,00 = 1 749 Kč,
Ut = úroková sazba x zůstatek dluhu:
 pro t = 1U1 = (219 368 + 2 194) x 0,045 = 9 970,29 Kč,   pro t = 2U2 = (219 368 + 2 194 - 1 x 44 312,40) x 0,045 = 7 976,23 Kč,   pro t = 3U3 = (219 368 + 2 194 - 2 x 44 312,40) x 0,045 = 5 982,17 Kč atd. 
Ot = roční odpis v roce t:
 pro t = 1      O1 = 1 / 100 x 11 x 221 562 = 24 130,48 Kč,   pro t = 2, ..., 5  Ot = 1 / 100 x 22,25 x 221 562 = 48 809,38 Kč. 
ZCn = 0 Kč.
Tabulka 3 Finanční toky (v Kč) pro výpočet čisté výhody leasingu   I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Rok t    I   0   I    1    I    2    I    3    I   4    I    5    I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Lt     I      I 44 751,00   I 44 751,00   I 44 751,00   I 44 751,00   I 44 751,00   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I L0/n    I      I 4 387,40   I 4 387,40   I 4 387,40   I 4 387,40   I 4 387,40   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I CtL     I      I 1 776,00   I 1 776,00   I 1 776,00   I 1 776,00   I 1 776,00   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Ot     I      I 24 371,82   I 49 297,55   I 49 297,55   I 49 297,55   I 49 297,55   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Ut     I      I 9 970,29   I 7 976,23   I 5 982,17   I 3 988,12   I 1 994,06   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I CtU     I      I 1 749,00   I 1 749,00   I 1 749,00   I 1 749,00   I 1 749,00   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I UMt     I      I 44 312,40   I 44 312,40   I 44 312,40   I 44 312,40   I 44 312,40   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Diskont. f. I      I   0,956938 I   0,915730 I   0,876297 I   0,838561 I   0,802451 I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I Suma    I      I 11 790,54   I 5 466,94   I 3 816,14   I 2 297,38   I  902,34   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I L0     I 21 937,00 I        I        I        I        I        I  I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I ZCn     I      I        I        I        I        I   0,00   I I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I I ČVL     I 2 336,35 I        I        I        I        I        I  I-------------I-----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I 
V tabulce 3 je řádek s označením diskontní faktor. Jedná se o výraz 1 / (1 + 0,045)t, diskontní faktor umocněný příslušným rokem t. Ve vzorci (7) je vidět jeho převrácená hodnota (1+i)t. Diskontovány jsou všechny finanční toky splatné v roce t = 1,..., 5. V řádku Suma je vypočtena hodnota výrazu:
[(-Lt - CtL + CtU + Ut + UMt) + d (Lt + CtL - CtU +L0/n - Ot - Ut)] / (1 + i)t, ..... (8)
tj. za sumou ve vzorci (7) pro každý rok t. Např. pro t = 1 bude mít výraz (8) hodnotu:
[(-44 751,00 - 1 776,00 + 1 749,00 + 9 970,29 + 44 312,40) + 0,19(44 751,00 + 1 776,00 - 1 749,00 + 4 387,40 - 24 130,48 - 9 970,29)] / (1 + 0,045)1 = 11 834,42 Kč.
Čistou výhodu leasingu pak určíme způsobem:
ČVL = 11 834,42 + 5 551,88 + 3 897,42 + 2 375,16 + 976,77 - 21 937,00 - 0 = 2 698,65 Kč.
Z výsledku je zřejmé, že ČVL je kladná a činí 2 336,35 Kč. Svědčí to o tom, že financování nákupu sanitního vozu pomocí leasingu bude méně nákladné oproti úvěru. Manažer by měl tedy přistoupit na nabídku leasingové společnosti.
Jestliže budeme též u úvěru uvažovat akontaci 10% z pořizovací ceny (21 937 Kč), sníží se jeho výše na 199 625 Kč. Upravit bude potřeba úroky i úmor. Úmor bude roven 39 925 Kč, úroky budou mít v jednotlivých letech hodnoty 8 983,13 Kč, 7 186,50 Kč, 5 389,88 Kč, 3 593,25 Kč a 1 796,63 Kč. ČVL je v tomto případě záporná, konkrétně činí -19 092,13 Kč. V tomto případě by pro podnikatele byl vhodnější úvěr.
 
IV. Závěr
V článku přinášíme souhrn současných možností použití osobního auta ve zdravotnické oblasti se zaměřením především na fyzické osoby. Jsou uvedeny ekonomické parametry ovlivňující daň z příjmů, a to dle výběru alternativy evidence vozu i dle způsobů jeho pořízení z případných cizích zdrojů. V řadě případů může být výhodné používat paušálu, někdy se vyplatí spíše evidovat osobní automobil jako firemní vůz či osobní vůz. Rovněž v závislosti na zvoleném cizím zdroji financování, je třeba si propočítat výhodnější formu; proto jsme uvedli podrobný propočet. Doufáme, že tento článek přispěje k vyšší informovanosti zdravotnické veřejnosti v dané ekonomické, resp. daňové oblasti, neboť použití a vedení příslušné alternativy vozu v daňové evidenci, patří mezi časté dotazy lékařů a vůbec všech zdravotníků na mnoha ekonomických školeních.
 
Použitá literatura
-
Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. NCONZO Brno, 2013. 248 stran. ISBN 978-80-7013-551-8.
-
Zlámal, J. Podnikové finance. Skriptum pro PF UP v Olomouci. Vydavatelství UP v Olomouci, 1. vydání, 2003. ISBN 80-244-0541-7.
-
Bohanesová, E.: Podnikové finance. 1. vydání. VUP Olomouc, 2007. 106 s. ISBN 978-80-244-1694-6.
-
Bohanesová, E.: Finanční matematika. 1. vyd. VUP Olomouc, 2012. 196 s.: il. ISBN 978-80-244-3400-1.
-
Zákon o daních z příjmů. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, § 24, odst. 4 [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ dprij/cast3.aspx.
-
Zákon o daních z příjmů. Příloha č. 1 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, odpisová skupina 2. [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx.
-
Zákon o DPH. Oddíl 5: Zvláštní daňové doklady. [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/business/ pravo/zakony/dph/cast1h2d5.aspx.

Související dokumenty