Místo plnění při poskytnutí služby do Evropské unie

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma dodává zboží na Slovensko osobě registrované k dani (osvobozené plnění dle § 64 ). Slovenská firma toto zboží zakompletuje do své zakázky a prodává do Itálie včetně instalace. Současně nás požádala o dohled a pomoc při seřízení zařízení v Itálii s tím, že tato služba bude fakturována slovenské firmě. Myslím si, že z našeho pohledu se bude jednat o dvě samostatná plnění. První bude dodání zboží na Slovensko (zboží se dodáním na Slovensko stává majetkem slovenské firmy). Druhé plnění bude poskytnutí služby v Itálii pro slovenskou firmu. Domníváme se, že místo plnění bude dle § 9 odst. 1 na Slovensku, službu zdaní slovenská firma (i když skutečné práce budou provedeny v Itálii). Je tento náš názor na oddělení obou služeb a stanovení místa plnění správný?

Místo plnění při poskytnutí služby do Evropské unie
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Související předpisy:
-
§ 9, § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V daném případě je nutné vycházet z konkrétních smluvních podmínek mezi vaší společností a slovenskou firmou. Pakliže z těchto smluvních podmínek vyplývá, že se jedná o dvě samostatná plnění, je váš názor ve věci uplatnění daně zcela správný. Pro posouzení, zda se jedná o dvě samostatná plnění či dvě plnění hlavní, je třeba vyjít z judikatury Soudního dvora Evropské unie, ze které mimo jiné vyplývá, že pro plnění vedlejší platí, že toto není cílem samo o sobě, ale napomáhá k lepšímu užití plnění hlavního.
V daném případě, tak jak to popisujete ve vašem dotaze, se domníváme, že se jedná o dvě samostatná plnění, která by měla být pro účely uplatnění DPH posouzena samostatně. Pro úplnost uvádíme, že pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu musí být splněny podmínky vymezené v ustanovení § 64 zákona o DPH, tedy že zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží předmětem daně, zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Při poskytnutí služby v podobě pomoci a dohledu při seřízení zařízení v Itálii tuzemskou osobou povinnou k dani pro osobu povinnou k dani na Slovensku se při stanovení místa plnění bude vycházet ze základního pravidla vymezeného v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH. Místo plnění se tedy bude v daném případě nacházet na Slovensku, přičemž daň bude přiznána příjemcem uvedené služby dle tam platných právních předpisů. Tuzemský plátce pak toto plnění v rámci svého daňového přiznání a souhrnného hlášení vykáže dle našeho zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty